Kraje Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej: wybrane aspekty

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.14

Słowa kluczowe:

Grupa Wyszehradzka, Unia Europejska, stowarzyszenie, członkostwo

Abstrakt

Niniejszy artykuł poddaje analizie członkostwo krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w Unii Europejskiej. Przedstawiono realizowany w badanych krajach równolegle proces fundamentalnej transformacji ustrojowej i integracji z UE. Wskazano ich drogę począwszy od stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi, jako okresu przejściowego do uzyskania członkostwa, podjęcia działań dostosowawczych do wymogów członkostwa i akcesji do UE. Analiza porównawcza głównych wskaźników makroekonomicznych, rozwoju handlu czy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, pokazała, że podjęte działania i członkostwo tych krajów w Unii Europejskiej miało pozytywny wpływ na ich ogólny rozwój społeczno‑gospodarczy, w szczególności w kontekście modernizacji i restrukturyzacji ich gospodarek, co ostatecznie przełożyło się na realizację przez badane kraje skoku cywilizacyjnego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ambroziak, Ł., Błaszczuk‑Zawiła, M. (2020), Polska w globalnych łańcuchach wartości w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, [in:] Ambroziak A.A., Szypulewska‑Porczyńska A.D. (ed.), Polska w Unii Europejskiej – od stowarzyszenia do członkostwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Google Scholar

Avery, G., Robert Schuman on Hungary and Europe, https://cadmus.eui.eu/handle/1814/14315 (accessed: 16.04.2021).
Google Scholar

Baldwin, R. (1994), Towards an Integrated Europe, CEPR, London.
Google Scholar

Barav, A., Philip, Ch. (1993), Dictionnaire juridique des Communanutés européenne, PUF, Paris.
Google Scholar

Błaszczyk, M.C. (1994), Les citoyens et l’élargissement des Communautés européenne [in:] L. le Hardÿ de Beaulieu (ed.), Du deficit démocratique à l’Europe des citoyens, Presses Universitaires de Namur, Namur.
Google Scholar

Błaszczyk, M.C. (2004), L’impact de l’élargissement vers les pays d’Europe Centrale et Orientale [in:] J. Bourinnet (ed.), L’intégration européenne au XXI siècle, La Documentation Française, Paris.
Google Scholar

CBOS, Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy o członkostwie w Unii Europejskiej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_103_17.PDF (accessed: 15.03.2021).
Google Scholar

Constantinesco, V., Kovar, R., Simon, D. (1995), Traité sur l’Union européenne, Commentaire article par article, Economica, Paris.
Google Scholar

Elargissement de l’Union européenne, Résultats et défi, Rapport de Wim Kok à la Commission européenne, 26.03.2003.
Google Scholar

Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Kukliński, A., Zienkowski, L. (1995), Europa Środkowa perspektywy rozwoju, Polska w XXI wieku, EOROREG, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4021/europa_rodkowa_2005._perspektywy_rozwoju.pdf (accessed: 25.02.2021).
Google Scholar

Grupa Wyszehradzka – 30 lat transformacji, integracji i rozwoju, PIE, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/02/PIE-Raport-Grupa-Wyszehradzka.pdf (accessed: 14.03.2021).
Google Scholar

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Matkowski%20Zbigniew,%20Pr%C3%B3chniak%20Mariusz,%20Rapacki%20Ryszard/Matkowski%20Zbigniew,%20Pr%C3%B3chniak%20Mariusz,%20Rapacki%20Ryszard%20‑%20SCENARIUSZE%20REALN​EJ%20KONWERGENCJI%20W%20UNII%20EUROPEJSKIEJ%20‑KRAJE%20E​%C5%9AW%20A%20U.pdf (accessed 21.02.2021).
Google Scholar

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en (accessed: 21.02.2021).
Google Scholar

https://encyklopedia.interia.pl/slownik-ue/news-referendum-akcesyjne,nId,2112785 (accessed: 16.02.2021).
Google Scholar

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_pl (accessed: 27.02.2021).
Google Scholar

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_pl (accessed: 27.02.2021).
Google Scholar

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_pl (accessed: 27.02.2021).
Google Scholar

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_pl (accessed: (27.02.2021).
Google Scholar

https://pl.qaz.wiki/wiki/Economy_of_Hungary (accessed: 26.02.2021).
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_S%C5%82owacji (accessed: 26.02.2021).
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_wska%C5%BAnika_rozwoju_spo%C5%82ecznego#Kraje_bardzo_wysoko_rozwini%C4%99te (accessed: 15.03.2021).
Google Scholar

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/KES17DK.pdf (accessed: 12.01.2021).
Google Scholar

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (accessed: 10.03.2021).
Google Scholar

https://www.case-research.eu/files/?id_plik=5987 (accessed: 15.02.2021).
Google Scholar

https://www.nbp.pl/publikacje/nms/nms_07_14.pdf (accessed: 12.02.2021).
Google Scholar

https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=34144 (accessed: 26.02.2021).
Google Scholar

https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-12-03-ranking-kierunkow-ekspansji-raport-pwc.html (accessed: 28.02.2021).
Google Scholar

Inotai, A., Sur le chemin de l’intégration: un point de vue hongrois, [in]: L’élargissement à l’Est de l’Union européenne, Revue d’Etudes Comparatives, Vol. 27–1996‑No. 4, https://doi.org/10.3406/receo.1996.2820
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/receo.1996.2820

Kawecka-Wyrzykowska, E. (ed.) (1998), Ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
Google Scholar

„Le Monde Diplomatique” 1990, Février 1990.
Google Scholar

Mizsei, K., Rudka, A. (ed.) (1995), From Association to Accession, The Impact of the Association Agreements on Central Europe’s Trade and Integration with the European Union, Institute for East West Studies, Warsaw, Prague, Budapest, Košice, New York.
Google Scholar

Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej (1999), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
Google Scholar

Nyssen, L. (1996), L’Ostpolitik de l’Union européenne à la lueur de l’Accord d’association avec la République tchèchque, [in]: L’élargissement à l’Est de l’Union européenne, Revue d’Etudes Comparatives, Vol. 27–1996‑No. 4, https://doi.org/10.3406/receo​.1996.2818
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/receo.1996.2818

Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_pl.pdf (ac​cessed: 14.03.2021).
Google Scholar

Tendera‑Właszczuk, H. (2006), Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej, Zeszyty Naukowe No. 701 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789​/1609/1/123012281.pdf (accessed: 15.02.2021).
Google Scholar

Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (2003), Dz. U. L236, 23.9.2003.
Google Scholar

UNCTAD, World Investment Report 2020, Geneva 2020, Annex, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (accessed: 10.03.2021).
Google Scholar

Weidebfeld, W., Janning, J. (ed.) (1993), Europe In Global Change, Bertelsmann Foundation Publishers, Gütersloh.
Google Scholar

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed: 10.03.2021).
Google Scholar

Wysokińska, Z. (2006), Impact of Foreign Trade and Foreign Direct Investment on the Competitiveness of New Member States of the EU – comparison between Poland, Czech Republic, Slovakia, Latvia, Lithuania and Estonia, ITFA CONFERENCE, University of Lodz, Lodz.
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Błaszczyk, M. C. (2022). Kraje Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej: wybrane aspekty. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 81–98. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.14

Numer

Dział

Artykuły