Sposoby przezwyciężania ubóstwa i nierówności dochodowych w kontekście nowych globalnych wyzwań: najważniejsze wnioski dla Ukrainy

Autor

  • Andrii Ramskyi Doctor of Economics, Professor, Borys Grinchenko Kyiv University, Department of Finance and Economics, Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7368-697X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.21

Słowa kluczowe:

finanse gospodarstw domowych, stabilność finansowa, walka z ubóstwem, nierówności, migracje zarobkowe, bezrobocie, pandemia COVID–19, ekonomiczne konsekwencje globalizacji, państwowe wsparcie gospodarstw domowych

Abstrakt

Artykuł analizuje zagrożenia związane z pogłębianiem się ubóstwa i nierówności dochodowych, które wynikają z globalnych wyzwań związanych ze starzeniem się populacji, utratą miejsc pracy w wyniku kurczących się rynków zbytu, wojnami handlowymi, długotrwałą kwarantanną i przestrzeganiem zasad bezpiecznego dystansowania się ludzi w ramach środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID–19, charakterem zatrudnienia (praca zdalna, czasowe ograniczenie migracji zarobkowej) oraz innymi normami służącymi walce z groźną chorobą zakaźną.

Biorąc pod uwagę fakt, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się i lokalizacja niebezpiecznych chorób, ich leczenie i rehabilitacja pacjentów dotykają wszystkie części populacji, mają negatywny wpływ na wszystkie dziedziny życia ludzi, a także przyczyniają się do wzrostu zagrożeń społeczno-ekonomicznych, w tym ubóstwa i nierówności, badanie tego zagadnienia jest niezwykle istotne. Konsekwencje finansowe tych wyzwań dla wielu gospodarstw domowych wyrażają się w spadku dochodów realnych, wzroście kosztów i długów oraz ich niespłacaniu, co generalnie powoduje nagłe ubóstwo i zwiększające się nierówności dochodowe i majątkowe.

Cel artykułu: Zbadanie zagrożenia ubóstwem, w tym nagłego ubóstwa, nierówności dochodowych gospodarstw domowych w sytuacji walki z pandemią COVID–19 oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężenia. Metody: przegląd literatury naukowej, prezentacja danych statystycznych i badania statystyczne.

Ustalenia i wartość dodana: W wyniku badań przedstawiono listę nowych zagrożeń ubóstwem i nierównościami dochodowymi oraz podsumowano wstępne oceny skutków COVID–19 dla gospodarstw domowych; określono oznaki krótkoterminowych strat; oceniono wypłacalność gospodarstw domowych jako możliwy powód nagłego ubóstwa; dokonano międzykrajowych porównań zagrożenia ubóstwem; przedstawiono system pomocy państwa mający na celu poprawę poziomu życia ludzi w okresie wybuchu nowych niebezpiecznych chorób w UE i na Ukrainie; określono sposoby przezwyciężenia ubóstwa i nierówności dochodowych służące przywróceniu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i zapewnieniu rozwoju kapitału ludzkiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. (2018), World Inequality Report 2018. Executive Summary, https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Atamanov, A., Castaneda Aguilar, R.A., Fujs, T.H.M.J., Dewina, R., Diaz-Bonilla, C., Mahler, D.G., Jolliffe, D., Lakner, C., Matytsin, M., Montes, J., Moreno Herrera, L.L., Mungai, R., Newhouse, D., Nguyen, M.C., Parada Gomez Urquiza, F.J., Silwal, A.R., Sanchez Castro, D.M., Schoch, M., Vargas Mogollon, D.L., Viveros Mendoza, M.C., Yang, J., Yoshida, N., Wum, H. (2020), Global Poverty Monitoring Technical Note. March 2020 PovcalNet Updatem http://documents1.worldbank.org/curated/en/407961584980637951/pdf/March-2020-PovcalNet-Update-Whats-New.pdf (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1596/33496

Böhm-Bawerk, E. (1903), Foundations of the theory of the value of economic benefits, The MacMillan Co., London.
Google Scholar

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union (2008), Part Three: Union Policies and Internal Actions. Title VII: Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws. Chapter 1: Rules on competition. Section 2: Aids granted by States, Article 107, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107 (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Cruz, M., Foster, J., Quillin, B., Schellekens, P. (2015), Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies, Policy Research Notes No. 101740, from The World Bank, https://econpapers.repec.org/paper/wbkwbkprn/101740.htm (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Cunha, M.R., Lambrecht, B.M., Pawlina, G. (2011), Household Liquidity and Incremental Financing Decisions: Theory and Evidence, “Journal of Business Finance & Accounting”, 38 (7–8), pp. 1016–1052, https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2011.02248.x
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.2011.02248.x

Dluhopolskyi, О., Zatonatska, Т., Lvova, Е. (2019), Regulations for Returning Labour Migrants to Ukraine: International Background and National Limitations, “Comparative Economic Research. Centran and Eastern Europe”, 22 (3), pp. 45–64, https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2019-0022

European Commission (2021), Coronavirus Outbreak List of Member State Measures approved under Articles 107 (2)b, 107 (3)b and 107 (3)c TFEU and under the State Aid Temporary Framework, https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_3b_107_3c.pdf (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Eurostat (n.d.), Households – statistics on disposable income, saving and investment, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Eurostat (n.d.), Income and Living Conditions (EU-SILC), https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Eurostat (2020), People at risk of poverty or social exclusion, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_10/default/table?lang=en (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Express assessment of the impact of quarantine on employment, The Ukrainian Institute of Social Research named after O. Yaremenko, Center for Social Monitoring, in conjunction with the Department of Monitoring Research of Socio-Economic Transformations of the Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, http://ief.org.ua/?attachment_id=8612 (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Galbraith, J.K. (1958), The Affluent Society, Houghton Mifflin, Boston, http://pinguet.free.fr/affluent58.pdf (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Gaspar, V., Lam, W.R., Raissi, M. (2020), Fiscal Policies to Contain the Damage from COVID–19, https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/ (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Gurría, А. (2020), Shaping government interventions for a faster and more resilient economic recovery, https://www.oecd.org/competition/oecd-sg-at-session-on-competition-policy-in-time-of-covid19-june-2020.htm (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Kuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, “The American Economic Review”, 45 (1), pp. 1–28.
Google Scholar

Kwiatkowski, E. (2010), Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne, [in:] S. Bukowski (ed.), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa, pp. 203–212.
Google Scholar

Kwiatkowski, E. (2016), Why have labour markets reacted to the global crisis in different ways?, “Comparative Economic Research. Central and Eastrern Europe”, 19 (4), pp. 5–26, https://doi.org/10.1515/cer-2016-0027
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0027

Lakner, C., Mahler, D.G., Negre, M., Prydz, E.B. (2019), How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty?, “Policy Research Working Paper”, 8869, https://doi.org/10.1596/1813-9450-8869
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-8869

Libanova, E.M. (2014), Inequality In Ukraine’s Society: Sources And Modernity, “Economics of Ukraine”, 3 (628), pp. 4–18.
Google Scholar

Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7–8 June 2017, Update Report 2017 – Inclusive Growth, https://www.oecd.org/mcm/ministerial-council-meeting-2017.htm (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Mіnfіn systematizes information for the Foundation for the fight against COVID–19, https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S1365-6937(20)30072-1

National Bank of Ukraine (2020), Money transfers to Ukraine (through official and unofficial channels of receipt), https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

OECD (2020a), Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID–19 Crisis, OECD Publishing, Paris.
Google Scholar

OECD (2020b), Evaluating the initial impact of COVID–19 containment measures on economic activity, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/#blocknotes-d7e19 (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

OECD (2020c), Paid sick leave to protect income, health and jobs through the COVID–19 crisis, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/paid-sick-leave-to-protect-income-health-and-jobs-through-the-covid-19-crisis-a9e1a154/ (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

OECD Wealth Distribution (2020), Database, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=WEALTH (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Organiściak-Krzykowska, A. (2017), The Determinants and the Size of International Migration in Central and Eastern Europe After 2004, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 20 (4), pp. 159–178, https://doi.org/10.1515/cer-2017-0033
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2017-0033

Shang-Jin, W. (2019), How can digital technology tackle inequality?, The World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2019/11/how-can-digital-technology-tackle-inequality (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

Sidenko, V.R. (2014), New global wikis and pouring into the formation of suspicious values, “Ukrainian Social”, 1 (48), pp. 7–21, https://doi.org/10.15407/socium2014.01.007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15407/socium2014.01.007

State Statistics Service of Ukraine (2018), Accounts of institutional sectors of the economy for 2018, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/vvp/nrzise/nrzise2018_u.htm (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

The World Bank (2020), PovcalNet, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Tokarchuk, T. (2020), Perekazi of labor migrants: current situation and assessment of prospects, Seminar: Practical aspects of the formulation and implementation of monetary policy, https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Transfers_from_migrant_workers_Tokarchuk_2020-06-03.pdf?v=4 (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

UN ESCAP (2019), Technology and Inequalities, https://www.unescap.org/sites/default/files/06Chapter4.pdf (accessed: 5.03.2020).
Google Scholar

United Nations Development Programme in Ukraine (2019), Global Multidimensional Poverty Index 2019, https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/global-multidimensional-poverty-index-2019-.html (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

United Nations Development Programme (2020), Global Multidimensional Poverty Index 2020: Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

World Economic Outlook (2020), A Crisis Like no other, an Uncertain Recovery, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (accessed: 3.08.2020).
Google Scholar

Opublikowane

2021-09-21

Jak cytować

Ramskyi, A. (2021). Sposoby przezwyciężania ubóstwa i nierówności dochodowych w kontekście nowych globalnych wyzwań: najważniejsze wnioski dla Ukrainy. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 53–73. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.21

Numer

Dział

Artykuły