Piesza turystyka górska w Parku Narodowym Gór Stołowych

Authors

  • Mateusz Rogowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Turystyki i Rekreacji

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.09

Keywords:

turystyka piesza, Park Narodowy Gór Stołowych, motywy i preferencje turystów

Abstract

Park Narodowy Gór Stołowych na przestrzeni ostatnich lat stał się coraz częściej wybieranym obszarem uprawiania turystyki górskiej. W ciągu całego roku przyjmuje ona różne formy, spośród których najpopularniejszą jest turystyka piesza. Jej niesłabnąca popularność wynika z faktu podjęcia aktywności fizycznej w celach wypoczynkowych i poznawczych poprzez bliski kontakt z przyrodą. Celem pracy jest charakterystyka motywów, preferencji i zachowań wolnoczasowych turystów pieszych odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, poprzez badania sondażowe prowadzone w latach 2015 i 2016. W pracy zostały ukazane zależności między cechami socjodemograficznymi respondentów a ich motywami, preferencjami i zachowaniem, ze wskazaniem głównych grup turystów.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABBIE E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

CZOCHAŃSKI J.T., 2002, Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 386–403.
Google Scholar

CZOCHAŃSKI J.T., SZYDAROWSKI W., 2000, Diagnoza stanu i zróżnicowanie przestrzenno-czasowe użytkowania szlaków turystycznych w TPN, [w:] J.T. Czochański, D. Borowiak (red.), Z badań geograficznych w Tatrach polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 207–228.
Google Scholar

FARON M., KOCHAN A., LISZKA J., 2012, Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 r., Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, s. 52–62.
Google Scholar

FĄK T., JARECKA P., 2014, Czynniki warunkujące uprawianie górskiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich na podstawie opinii badanych turystów, [w:] P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, „Studia i Monografie”, 120, AWF Wrocław.
Google Scholar

GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2010, Potencjał Karpacza jako ośrodka całorocznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 52, s. 69–82.
Google Scholar

GRABOWSKI H., 2013, Wykłady z metodologii badań empirycznych dla studentów turystyki i rekreacji, Wyd. Impuls, Kraków.
Google Scholar

HIBNER J., 2012, Zróżnicowanie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym na wybranych przykładach, „Problemy Ekologii Krajobrazu” XXXIV: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, s. 41–47.
Google Scholar

HIBNER J., 2013, Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 73–88.
Google Scholar

HIBNER J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

JASTRZĘBSKI C., 2009, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej”, 11, 4 (23).
Google Scholar

KRUCZEK Z., 2014, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Monografia, Wyd. Proksenia, Kraków.
Google Scholar

LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J., 2002, Geografia turystyki Polski, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

MARTIN C., TŘEBICKY V., 2000, Monitoring of tourism exploitation and management of the Krkonoše national park, „Opera Corcontica”, 37, s. 628–638.
Google Scholar

MICHALCZAK W., WOJCIERSKA L., 2014, Turystyka w Karpaczu w ostatnim dziesięcioleciu w badaniach własnych i według opinii turystów, [w:] P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie, „Studia i Monografie”, 120, AWF Wrocław.
Google Scholar

MOKRAS-GRABOWSKA J., 2016, Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym/Mountain hiking in Tatra National Park, „Turyzm/ Tourism”, 26/1, s. 73–81/pp. 71–78.
Google Scholar

Ochrona środowiska, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

POCIASK-KARTECZKA J., BAŚCIK M., CZUBERNAT S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993–2005, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 271–279.
Google Scholar

PRĘDKI R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009–2011, „Roczniki Bieszczadzkie”, 20, s. 358–377.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2008, Cechy ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych i ich przemiany w okresie dziesięcioletnim w świetle badań ankietowych, „Turystyka i Rekreacja”, AWF, Warszawa, s. 19–28.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2009, Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] M.K. Leniartek (red.), Terra incognita w turystyce, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, Wrocław, s. 353–367.
Google Scholar

PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., 2014, Zróżnicowanie cech osób wędrujących w sezonie bezśnieżnym po górach średnich i niskich w Polsce na przykładzie turystów odwiedzających wybrane parki narodowe, [w:] P. Zarzycki, J. Grobelny (red.), Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata, „Studia i Monografie”, 118, AWF, Wrocław.
Google Scholar

ROGOWSKI M., 2015, Preferencje turystów w polskich Karkonoszach jako podstawa tworzenia produktu turystycznego obszaru, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, 50, s. 152–163.
Google Scholar

ROGOWSKI 2017, System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, 19, 52, 3, s. 158–165.
Google Scholar

ROGOWSKI M., MAŁEK B., 2016, Monitoring ruchu turystycznego w Parku Narodowym Gór Stołowych, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Turystyka przyrodnicza i uwarunkowania jej rozwoju, „Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace”, 18, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 79–97.
Google Scholar

SEMCZUK M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, 4, s. 98–110.
Google Scholar

SEMCZUK M., MAJEWSKI K., GIL A., 2014, Uwarunkowania i kierunki zmian ruchu turystycznego w Gorczańskim Parku Narodowym, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, 5, s. 47–60.
Google Scholar

UŚCIŃSKI S., 2017, Motywy i preferencje turystów odwiedzających Błędne Skały i Szczeliniec Wielki, mps pracy licencjackiej, Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

WARCHOLIK W., SEMCZUK M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, 18, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

WIENIAWSKA B., 2004, Socjologiczna analiza ruchu turystycznego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, „Opera Corcontica”, 41, s. 537–544.
Google Scholar

WIENIAWSKA-RAJ B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] J. Štursa, R. Knapik (red.), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen, 2006, Svoboda n. Úpou, „Opera Corcontica”, 44/2, s. 593–602.
Google Scholar

WIENIAWSKA-RAJ B., 2010, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, „Opera Corcontica”, 47 (supl. 1), s. 269–276.
Google Scholar

WYRZYKOWSKI J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 935, Studia Geograficzne, XLIV.
Google Scholar

ZARZYCKI P., GROBELNY J., WEISNER W., 2010, Górskie schroniska a potencjał turystyczny Karkonoszy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, „Ekonomiczne Problemy Usług, 52, s. 295–306.
Google Scholar

ŻYTO A., MARTYN M., ZWIERZ M., UŚCIŃSKI S., ROGOWSKI M., 2017, Współczesny turysta w Parku Narodowym Gór Stołowych – charakterystyka głównych motywów i preferencji, [w:] K. Listwan- Franczak, J. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Rogowski, M. (2017). Piesza turystyka górska w Parku Narodowym Gór Stołowych. Turyzm/Tourism, 27(2), 95-104. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.09

Issue

Section

Articles