Rozwój zrównoważony w hotelarstwie – między teorią a praktyką w Polsce

Authors

  • Izabela Kapera Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych http://orcid.org/0000-0003-1691-5275

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.03

Keywords:

turystyka, rozwój zrównoważony, hotelarstwo

Abstract

Celem autorki artykułu jest analiza stanu obecnego, możliwości i barier w implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju do praktyki hotelarstwa w Polsce. W artykule zaprezentowano to zagadnienie w oparciu o zarys kształtowania się oraz wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do hoteli. Ukazano przykłady dobrych praktyk w zakresie wprowadzanie omawianych zasad, a następnie uwypuklono problemy związane z realizacją tej koncepcji w praktyce.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOHDANOWICZ J., BOHDANOWICZ P., 2004, Stymulatory ekonomiczne i prawne polityki ekorozwoju dla turystyki, Konferencja pt. „Główne problemy badawcze i metodologiczne współczesnej politologii w Polsce”, 8–10 listopada 2004, Władysławowo, Polska.
Google Scholar

BORKOWSKA-NISZCZOTA M., 2015, Społeczna odpowiedzialność biznesu turystycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju na przykładzie obiektów hotelarskich, „Economics and Management”, 1, s. 368–392.
Google Scholar

BRUNS-SMITH A., CHOY V., CHONG H., VERMA R., 2015, Environmental sustainability in the hospitality industry: Best practices, guest participation, and customer satisfaction, „Cornell Hospitality Report”, 15 (3), s. 6–16.
Google Scholar

BUTOWSKI L., 2013, Długookresowy model turystyki zrównoważonej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia”, III, 32, s. 5–28.
Google Scholar

CITKOWSKI M. (red.), 2010, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Koncepcja i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok.
Google Scholar

DOMINIK P., 2017, Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18, 2, II: Zarządzanie humanistyczne i publiczne, Ł. Sułkowski, A.M. Migdał (red.), s. 265–278.
Google Scholar

Ekspertyza dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce. Raport końcowy, 2012, Zespół Konsultantów ITTI, Poznań, s. 3–5.
Google Scholar

FERMANI A., CRESPI I., STARA F., 2016, Sustainable hospitality and tourism at different ages: Women’s and men’s attitudes in Italy, „Research in Hospitality Management”, 6 (1), s. 83–92.
Google Scholar

HENDEL M., 2016, Koncepcja konsumpcji zrównoważonej w turystyce jako możliwość realizacji założeń turystyki zrównoważonej, „Marketing i Rynek”, 2, s. 13–19.
Google Scholar

HENDEL M., ŻEMŁA M., 2016, Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 30 (4), s. 187–197.
Google Scholar

ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility, 2010, ISO.
Google Scholar

JONES P., HILLIER D., COMFORT D., 2016, Sustainability in the hospitality industry: Some personal reflections on corporate challenges and research agendas, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, 28 (1), s. 36–67.
Google Scholar

KAPERA I., 2018, Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland, „Sustainable Cities and Society”, 40, s. 581–588.
Google Scholar

KAPERA I., WSZENDYBYŁ-SKULSKA E., 2017, Pro-ecological hotel policies as assessed by guest, „Turyzm/Tourism”, 27, 2, s. 57–62.
Google Scholar

KAZIMIERCZAK M., 2010, Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce?, [w:] Z. Młynarczyk, I. Potrocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6: Turystyka zrównoważona, s. 9–18.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, DzU 1997, nr 78, poz. 483.
Google Scholar

KOWALCZYK A., 2010, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, [w:] Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6: Turystyka zrównoważona, s. 19–29.
Google Scholar

KOWALCZYK A. (ed.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

KRONENBERG J., 2011, Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – Dwór w Tomaszowicach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, 2, s. 52–65.
Google Scholar

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, 2011, Warszawa.
Google Scholar

MAZUR-WIERZBICKA E., 2018, Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 1 (41), s. 59–66.
Google Scholar

MELISSEN F., 2013, Sustainable hospitality: A meaningful notion?, „Journal of Sustainable Tourism”, 21, s. 810–824.
Google Scholar

MIKA M., 2015, Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji, „Turyzm/Tourism”, 25, 1, s. 9–18.
Google Scholar

NIEZGODA A., 2004, Problems of implementing sustainable tourism in Poland, „Economics and Bussines Review”, 1 (4), s. 30–42.
Google Scholar

NIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 52, s. 643–652.
Google Scholar

NIEZGODA A., MARKIEWICZ E., 2015, Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona – przykład hotelu w aglomeracji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 63 (6), s. 226–240.
Google Scholar

Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, 2012, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Geografický ústav Slovenská akadémia vied, Warszawa–Bratysława.
Google Scholar

Polska. Market Insights. Raport roczny, 2016, Colliers International, Warszawa.
Google Scholar

PN-ISO 2600:2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, 2012.
Google Scholar

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, 2015, Warszawa.
Google Scholar

PRZYBYLSKA A., 2012, CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 86, s. 343–355.
Google Scholar

RHEEDE VAN A., BLOMME R.J., 2012, Sustainable practices in hospitality: A research framework, „Advances in Hospitality and Leisure”, 8, J.S. Chen (ed.), Emerald Group Publishing Limited, s. 257–271.
Google Scholar

SALA J., 2009, Formy współczesnego hotelarstwa, WUE, Kraków.
Google Scholar

SLOAN P., LEGRAND W., CHEN J.S., 2009, Sustainability in the hospitality industry: Principles of sustainable operations, Elsevier, Oxford.
Google Scholar

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Warszawa.
Google Scholar

SZTORC M., 2017, Problematyka zrównoważonego rozwoju oparta na wartościach w strategiach przedsiębiorstw hotelarskich, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 2, s. 303–316.
Google Scholar

SZYMAŃSKA E., 2014, Zarządzanie usługami noclegowymi w świetle zasad zrównoważonej turystyki, „Logistyka”, 3, s. 6201–6214.
Google Scholar

Turystyka w 2017, 2018, GUS, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, ze zm.
Google Scholar

https://plgbc.org.pl/baza-budynkow-certyfikowanych.
Google Scholar

Published

2018-12-30

How to Cite

Kapera, I. (2018). Rozwój zrównoważony w hotelarstwie – między teorią a praktyką w Polsce. Turyzm/Tourism, 28(2), 25-32. https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.03

Issue

Section

Articles