Upraszczanie życia w pandemii Covid-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.02

Słowa kluczowe:

proste życie, osoby dobrowolnie upraszczające, alternatywne formy konsumpcji

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów życia codziennego osób określających się jako zwolennicy upraszczania życia w kontekście pandemii COVID-19 w Polsce. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej w syntetycznej formie przybliżono ideę prostego życia, jej główne przekonania i manifestacje, w drugiej opisano stopień i rodzaje zmian w organizacji codzienności upraszczających życie we wskazanym czasie. W części trzeciej dociekano, czy doświadczenia pandemii mają w sobie potencjał modyfikacji obecnych postaw konsumpcyjnych. Punkt ten stanowi nawiązanie do głosów pojawiających się w debacie publicznej sygnalizujących – szczególnie w początkowej fazie – taką możliwość w szerszej społecznej skali. Materiał źródłowy stanowiły wpisy na blogach, fragmenty podcastów poświęconych prostemu życiu oraz inne źródła niewywołane (raporty, teksty naukowe i publicystyczne).

Bibliografia

Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, transl. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Google Scholar

Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, transl. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Barber B.R. (2009), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, transl. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Google Scholar

Burgiel A., Sowa I., Zrałek J. (2015), Voluntary simplicity – sustainable alternative to overconsumption, “Polityki europejskie. Finanse i Marketing”, no. 13, pp. 18–29.
Google Scholar

Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Cobel-Tokarska M., Zalewska J. (2016), Rationalization of Pleasure and Emotions: The Analysis of the Blogs of Polish Minimalists, “Polish Sociological Review”, vol. 196, no. 4, pp. 495–512.
Google Scholar

Craig-Lees M., Hill C. (2002), Understanding Voluntary Simplifiers, “Psychology & Marketing”, vol. 19(2), pp. 187–210, https://doi.org/10.1002/mar.10009
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/mar.10009

Dopierała R. (2017), Minimalism – a new mode of consumption?, “Przegląd Socjologiczny”, no. 4, pp. 67–83.
Google Scholar

Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura R., Stamm A. (2020a), Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z pierwszego etapu badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Luczys P., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura R., Stamm A. (2020b), Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Drozdowski R., Frąckowiak M., Krajewski M., Kubacka M., Luczys P., Modrzyk A., Rogowski Ł., Rura R., Stamm A., Sztop-Rutkowska K. (2020c), Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z trzeciego etapu badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Duda A. (2016), Downshifting – radykalna alternatywa poza systemem? Analiza przypadku, [in:] A. Duda, Konsumpcja – teorie i badania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, pp. 429–458.
Google Scholar

Duszyński J., Afelt A., Ochab-Marcinek A., Owczuk R., Pyrć K., Rosińska M., Rychard A., Smiatacz T. (2020), Zrozumieć Covid-19. Opracowanie zespołu ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Edelkoort L. (2020), Coronavirus offers “a blank page for the new beginning” https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/ (accessed: 15.10.2020).
Google Scholar

Elgin D. (2010), Voluntary Simplicity. Toward a Way of Life that is Outwardly Simple, Inwardly Rich, 2nd ed., Harper, New York.
Google Scholar

Etzioni A. (1998), Voluntary Simplicity: Characterization, Select, Psychological Implications and Social Consequences, “Journal of Economic Psychology”, no. 19, pp. 619–643.
Google Scholar

Heath J., Potter A. (2010), Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, transl. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
Google Scholar

Izdebska K. (2017), Lepsze życie śmieci? Design i upcykling, “Kultura Popularna”, no. 2, pp. 32–43,https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7049
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7049

Kowalska M. (2015), Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu, “Handel Wewnętrzny”, no. 6, pp. 64–73.
Google Scholar

Kozłowski T. (2013a), Dobrobyt contra dobrostan. Konsumpcjonizm a ideał dobrego życia z perspektywy psychologii pozytywnej, “Kultura i Społeczeństwo”, no. 4, pp. 29–47 https://doi.org/10.2478/kultura-2014-0002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/kultura-2014-0002

Kozłowski T. (2013b), Szczęście: niespełnialny dogmat doby konsumpcjonizmu? Psychologiczne uwarunkowania poczucia dobrostanu a społeczno-kulturowa praktyka, “Anthropos”, no. 20–21, pp. 91–102.
Google Scholar

KPMG (2020), Nowa rzeczywistość: konsument w dobie Covid-19, KPMG Warszawa https://doi.org/10.21858/msr.34.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21858/msr.34.07

Krajewski M., Kubacka M. (2020), Pandemiczne emocje i radzenie sobie z nimi, [in:] R. Drozdowski, M. Frąckowiak, M. Krajewski, M. Kubacka, P. Luczys, A. Modrzyk, Ł. Rogowski, R. Rura, A. Stamm, K. Sztop-Rutkowska, Życie codzienne w czasach pandemii.
Google Scholar

Raport z trzeciego etapu badań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, pp. 58–74.
Google Scholar

Kramarczyk J. (2015), Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych, “Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze”, no. 414, pp. 270–285.
Google Scholar

Kramarczyk J. (2018), Życie we własnym rytmie. Socjologiczne studium slow life w dobie społecznego przyspieszenia, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
Google Scholar

Lipowski M., Sobczyk G., Bondos I., Słowikowska I. (2020), Konsumpcja w Polsce. Uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

Maison D. (2020), Pandemia nie zmieni naszych zachowań konsumpcyjnych https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/pandemia-nie-zmieni-naszych-zachowankonsumpcyjnych/(accessed: 19.10.2021).
Google Scholar

Michniewska K., Grodkiewicz P. (2017), Zero odpadów – utopia czy rozwiązanie problemu zbyt rozwiniętego konsumeryzmu, “Logistyka odzysku”, no. 2, pp. 39–43.
Google Scholar

Modrzyk A. (2019), Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Google Scholar

Nie marnuj jedzenia 2019. Raport Federacji Polskich Banków Żywności (2019), Warszawa.
Google Scholar

Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, domocentryzm, Ekologizacja życia – nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [in:] T. Bernat (ed.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, pp. 185–192.
Google Scholar

Shaw D., Newholm T. (2002), Voluntary Simplicity and the Ethics of Consumption, “Psychology & Marketing”, vol. 17(2), pp. 167–185, https://doi.org/10.1002/mar.10008
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/mar.10008

Shi D.E. (1985), The Simple Life: Plain Living and High Thinking in American Culture, Oxford University Press, Oxford–New York.
Google Scholar

Wilczak A. (2016), Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej, “Handel Wewnętrzny”, no. 3, pp. 388–402.
Google Scholar

Zalega T. (2015), Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja, “Konsumpcja i Rozwój”, no. 4, pp. 3–26.
Google Scholar

Zawadzka A.M. (2014), Wartości, cele i dobrostan w kulturze konsumpcji, [in:] A.M. Zawadzka, M. Niesiobędzka, D. Godlewska-Werner (eds.), Kultura konsumpcji – wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa, pp. 15–37.
Google Scholar

Zrałek J. (2015), Voluntary simplicity – zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 231, pp. 139–158.
Google Scholar

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Dopierała, R. (2022). Upraszczanie życia w pandemii Covid-19. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (82), 15–30. https://doi.org/10.18778/0208-600X.82.02