Finis coronat opus? O zakończeniach artykułów literaturoznawczych

Autor

  • Karolina Chyła Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-1053-1433
  • Krzysztof Garczarek Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław https://orcid.org/0000-0001-8680-3434
  • Izabela Poręba Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-5223-8470

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.06

Słowa kluczowe:

literaturoznawstwo, metadyskurs akademicki, konkluzja, artykuł naukowy

Abstrakt

Niniejszy szkic stanowi próbę namysłu nad zagadnieniem rzadko dotąd obecnym w kręgu polskiej refleksji filologicznej. Skupiamy w nim uwagę na zakończeniach 18 wybranych artykułów literaturoznawczych. Właśnie w konkluzjach, jako mających zwieńczyć bądź streścić wywód i zakorzenić tekst w pamięci odbiorców, twórcy poradników i opracowań dotyczących dyskursu naukowego dostrzegają znaczenie fundamentalne. To przeświadczenie zdają się podzielać sami uczeni, obierający przy tworzeniu finałów różne strategie. W tekstach publikowanych od 2015 do 2019 r. wyodrębniamy tego typu strategii około 15: od apologii wybranego pisarstwa po propozycje dalszych ścieżek rozwoju konkretnych badań, od efektownej puenty po cytat z pracy, którą stworzył poprzednik. Jak ujawnia nasza analiza, podsumowanie tekstu naukowego nie jest jedynie miejscem wykorzystania konwencjonalnych retorycznych zabiegów. Staje się też przyczynkiem do zrozumienia roli przypisywanej własnej twórczości przez badaczy/badaczki literatury.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Karolina Chyła - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Karolina Chyła, ukończyła studia polonistyczne (specjalność retoryka stosowana) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach pracy doktorskiej pisze rozprawę o Stefanie Żeromskim jako mitografie nowoczesności. Interesują ją różne obiegi literatury i kultury drugiej połowy wieku XIX, kulturowe reprezentacje kobiet, literatura dokumentu osobistego, folklor, zwłaszcza pieśniowy oraz bajkowy. W swoich pracach sięga między innymi po ustalenia z kręgu antropologii literatury, różnych szkół psychoanalizy, badań kulturowych i feminizmu.

Krzysztof Garczarek - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Krzysztof Garczarek, jest doktorantem w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje dysertację traktującą o twórczości literackiej wrocławskiego poety Jacka Łukasiewicza. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą współczesną (zwłaszcza poezją dolnośląską). Interesują go przede wszystkim filozoficzne, ontologiczne, aksjologiczne oraz epistemologiczne wymiary literatury i problematyka romantyzmu krajowego. Jest ponadto autorem monografii poświęconej poezji Janusza Stycznia (Poezja Janusza Stycznia. Elementy poetyki i kulturowe inspiracje, Wrocław 2019).

Izabela Poręba - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, plac Nankiera 15b, 50-140 Wrocław

Izabela Poręba, magister filologii polskiej oraz publikowania cyfrowego i sieciowego, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotowuje dysertację na temat postkolonialnych strategii pisania pod kierun- kiem dra hab. prof. UWr Mariana Bieleckiego. Jest członkinią Fundacji 8. Arkusza popularyzującej współczesną polską poezję oraz redaktorką afiliowaną czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Interesuje się przede wszystkim teorią i krytyką postkolonialną oraz współczesną literaturą światową.

Bibliografia

Branach-Kallas Anna, (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 2, s. 59–75, https://doi.org/10.12775/LC.2015.018
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/LC.2015.018

Buszewicz Elwira, Między romantyzmem a barokiem. Władysław Syrokomla jako tłumacz poezji Sarbiewskiego – teoria i praktyka, „Ruch Literacki” 2019, z. 3, s. 289–299.
Google Scholar

Czerwiński Marcin, Antygona strzeże dobrej pamięci. O rodzinnych i redakcyjnych zakusach cenzorskich wobec materiałów autobiograficznych pisarzy (przyczynek do historii literatury), [w:] Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny, red. M. Tarnogórska, K. Lisowska, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2019, s. 353–363.
Google Scholar

Duć-Fajfer Helena, Mniejszości piszą – projekt (nie)możliwy, „Litteraria Copernicana” 2019, nr 2, s. 11–49, https://doi.org/10.12775/LC.2019.018
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/LC.2019.018

Górecki Przemysław, Gender studies wobec problemów diachronii i synchronii, „Jednak Książki” 2017, nr 7, s. 145–156.
Google Scholar

Kochanowski Marek, Opiekunki i pielęgniarki w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 2, s. 87–99, https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.87-99
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.87-99

Kochanowski Marek, Recepcja „Miliardów” Andrzeja Struga po 1945 roku, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2019, nr 14, s. 99–111, https://doi.org/10.15290/bsl.2019.14.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/bsl.2019.14.07

Korpysz Aleksandra, Literatura w przestrzeni miasta, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 10, s. 273–288, https://doi.org/10.15290/bsl.2017.10.17
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/bsl.2017.10.17

Krysztofiak Maja, „W siną dal, dokąd oczy poniosą...” – motyw wędrówki w baśniach polskich i węgierskich, „Orbis Linguarum” 2018, t. 51, s. 263–275.
Google Scholar

Łaszczuk Agnieszka, Zwierzęce zaangażowanie najnowszej poezji polskiej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2019, nr 62, z. 4, s. 81–96, https://doi.org/10.26485/ZRL/2019/62.3/10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/ZRL/2019/62.3/10

Nowak Maciej, Uporczywa bezsilność sztuki, czyli Zygmunt Haupt i granice literatury, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 64, z. 1, s. 61–85, https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.1-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.1-5

Pfeifer Kasper, „Oj skończy się nam, skończy nasze mordowanie”. Ludowe pieśni antyfeudalne, Ściegienny, Szela i możliwy wpływ chłopskiej teologii emancypacyjnej na rabację galicyjską, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 3, s. 89–114, https://doi.org/10.14746/prt.2019.3.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/prt.2019.3.5

Półchłopek Tadeusz, Europa i nacjonalizmy. Dyskursy kulturowe Leszka Dunina-Borkowskiego, [w:] Romantyzm krajowy – profil lokalny i oswajanie Europy, red. M. Łoboz, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2016, s. 25–40.
Google Scholar

Skibińska Małgorzata Ewa, Wojażer i gaduła nad brzegami Renu. Stefana Witwickiego krajowe wypisy z Księgi Europy (na przykładzie „Listów z zagranicy”), [w:] Romantyzm krajowy – profil lokalny i oswajanie Europy, red. M. Łoboz, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2016, s. 51–62.
Google Scholar

Ulicka Danuta, Między światami. Rzeczywistość w literaturze – literatura w rzeczywistości – rzeczywistość, „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28, s. 541–601, https://doi.org/10.14746/pt.2017.28.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2017.28.1

Uniłowski Krzysztof, Tekstualizm, materializm, immersja, interpretacja, „Praktyka Teoretyczna” 2019, nr 4, s. 33–50, https://doi.org/10.14746/prt2019.4.3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/prt2019.4.3

Urbańczyk-Tulik Lidia, Niedorośli wobec grozy – dziecięcy bohaterowie horrorów dla młodych odbiorców, „Jednak Książki” 2017, nr 7, s. 81–96.
Google Scholar

Zaród Magdalena „Urodzony Jan Dęboróg, dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane a rytmem spisane przez W.S.” – patriotyzm w gawędzie Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza), „Prace Literaturoznawcze” 2019, nr 7, s. 79–88, https://doi.org/10.31648/pl.4712
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31648/pl.4712

Zarych Elżbieta, Przekład literatury dla dzieci i młodzieży – między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 206–227, https://doi.org/10.18318/td.2016.1.13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2016.1.13

Bulisz Ewa, O artykule naukowym słów kilka, „Progress. Journal of Young Researchers” 2017, nr 1, s. 13–21, https://doi.org/10.4467/25439928PS.17.001.6507
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/25439928PS.17.001.6507

Doboszyńska-Markiewicz Katarzyna, O jakby nieostrości i jej swego rodzaju operatorach (linguistic hedges) – uwagi wstępne, „Linguistica Copernicana” 2015, nr 12, s. 137– 155, https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.006

Gajda Stanisław, Styl naukowy, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków 2013, s. 61–70.
Google Scholar

Gajda Stanisław, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 183–199.
Google Scholar

Krawczyk Jacek, Przemiany we współczesnej refleksji literaturoznawczej. O homogenizacji dyskursów, „Prace Literaturoznawcze UWM” 2013, nr 1, s. 267–276.
Google Scholar

Liśkiewicz Tomasz, Grzegorz Liśkiewicz, Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy, Amber Editing, Łódź 2014, http://www.imp.lodz.pl/upload/biblioteka/2014/wprowadzenie.pdf [dostęp: 6.04.2020].
Google Scholar

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, [w:] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 28 lutego 2019, poz. 392.
Google Scholar

Stępień Beata, Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 [e-book].
Google Scholar

Świetlikowska Jolanta, Dobry tekst naukowy, „Studia z Teorii Wychowania” 2011, nr 2/1, s. 172–193.
Google Scholar

Ulicka Danuta, Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4, s. 21–42, https://doi.org/10.14746/pt.2004.3.2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pt.2004.3.2

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Chyła, K., Garczarek, K., & Poręba, I. (2021). Finis coronat opus? O zakończeniach artykułów literaturoznawczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 63(4), 127–149. https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.06