Wybrana współczesna polska terminografia z zakresu nauk humanistycznych – przegląd, próba syntezy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.06

Słowa kluczowe:

leksykografia, humanistyka, słowniki terminologiczne

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie polskich słowników terminologicznych z zakresu nauk humanistycznych. Po scharakteryzowaniu stanu badań, sposobu gromadzenia danych oraz metod jego opisu przechodzę do części deskryptywnej, w której opisuję kilka parametrów zebranych słowników specjalistycznych.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apresjan J., 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Bąk M., 1984, Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Biniewicz J., 1992, Rozwój polskiej terminologii chemii nieorganicznej, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu.
Google Scholar

Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Biniewicz J., 2010, Kształtowanie się polskiej leksyki naukowej — mechanizm derywowania pierwszych polskich terminów matematycznych, w: M. Kuźmicki, M. Osiewicz (red.), Żywe problemy historii języka, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, s. 47–56.
Google Scholar

Bronk A., 2006, Metoda naukowa, „Nauka” 1, s. 47–64.
Google Scholar

Dąbkowski G., 1993, Wpływ hierarchii cech definicyjnych desygnatów na kształt różnojęzycznych terminów muzycznych, w: J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 357–363.
Google Scholar

Dąbkowski G., 2010, Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
Google Scholar

Falkenberg G., 1993, Definicja i eksplikacja: dwa rodzaje analizy językoznawczej, w: J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 63–71.
Google Scholar

Gajda S., 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu.
Google Scholar

Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu.
Google Scholar

Grochowski M., 1993, Obiekty, cele i metody definiowania a rodzaje definicji. Zarys problematyki, w: J. Bartmiński, R. Tokarski (red.), O definicjach i definiowaniu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 35–45.
Google Scholar

Grucza F., 1991, Terminologia — jej przedmiot, status i znaczenie, w: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 11–42.
Google Scholar

Grucza F., 1994, Drugie dziesięciolecie Instytutu Lingwistyki Stosowanej, w: B.Z. Kielar, L. Bartoszewicz, J. Lewandowski (red.), Polska szkoła lingwistyki stosowanej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 21–32.
Google Scholar

Grucza S., 2001, Struktura i funkcja słowników glottodydaktycznych. Słowniki do nauki języka obcego, „Przegląd Glottodydaktyczny” 17, s. 131–150.
Google Scholar

Grucza S., 2004, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Grucza F., 2010, O statusie, pozycji i zadaniach lingwistyki stosowanej, w: J. Fisiak (red.), Studia językoznawcze: od językoznawstwa ogólnego do językoznawstwa stosowanego, Kraków: Tertium, s. 121–146.
Google Scholar

Grucza S., 2013, Lingwistyka języków specjalistycznych. Studi@ Naukowe 3., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Grucza S. (red.), 2017, Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Studi@ Naukowe 38., Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Kamiński S., 1981, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Google Scholar

Karpiński Ł., 2008, Zarys leksykografii terminologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Lukszyn J. (red.), 2002, Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Lukszyn J., Zmarzer W., 1991, Lingwistyczne problemy badań terminologicznych, w: F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 79–95.
Google Scholar

Lukszyn J., Zmarzer W. (red.), 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Lukszyn J., Zmarzer W., 2017, Części składowe teorii terminu, http://vtk.term-in.net/mag/nportal/view/626 (dostęp: 27.10.2018).
Google Scholar

Mikołajczak-Matyja N., 1998, Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i przez leksykografów, Poznań: Wydawnictwo Sorus.
Google Scholar

Nowaczyk A., 1999, Gramatyka i prawda, Warszawa: Biblioteka Myśli Semiotycznej 44.
Google Scholar

Pawłowski T., 1986, Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Sawicka A., 2011, Od terminografii do słownika specjalistycznego — czyli jak skonstruować słownik profesjonalisty, „Językoznawstwo” 1 (5), s. 145–151.
Google Scholar

Sieradzka-Baziur B. (red.), 2018, Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
Google Scholar

Smoleń-Starowieyska J., 2012, Człowiek wobec apriorycznych wartości — koncepcja kultury Heinricha Rickerta, „Kultura i Wartości” 3, s. 49–67.
Google Scholar

Waniakowa J., 2003, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
Google Scholar

Woleński J., 1985, Nauki humanistyczne i społeczne, w: J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 272–276.
Google Scholar

Wysocka F., 1980, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Anatomia. Proste prymarne nazwy nie motywowane, t. 1, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Wysocka F., 1994, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, t. 2, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
Google Scholar

Wysocka F., 2007, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, t. 3, Kraków: Wydawnictwo Lexis.
Google Scholar

Żmigrodzki P., 2003, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Żmigrodzki P., 2018. Wielki słownik języka polskiego, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-02

Jak cytować

Woźniak-Wrzesińska, E. (2020). Wybrana współczesna polska terminografia z zakresu nauk humanistycznych – przegląd, próba syntezy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 54, 71-89. https://doi.org/10.18778/0208-6077.54.06

Numer

Dział

Articles