Rola mediacji w nauczaniu języka polskiego jako obcego w edukacji akademickiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.15

Słowa kluczowe:

język akademicki, mediacja, wytyczne europejskie, działania mediacyjne

Abstrakt

Z roku na rok rośnie liczba studentów cudzoziemskich na polskich uczelniach. Wymusza to konieczność stworzenia programu nauczania języka polskiego do celów akademickich. W programie tym nie powinno zabraknąć zadań umożliwiających realizowanie działań mediacyjnych – opisanych w nowej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Niniejszy artykuł przedstawia wytyczne dotyczące działań mediacyjnych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz ich rolę w nauczaniu języka polskiego jako obcego w edukacji akademickiej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anthony L., 2018, Introducing English for Specific Purposes, London: Routledge. https://doi.org/10.4000/asp.7251
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781351031189

Busiło S., 2022, Gatunki naukowe i dydaktyczne w edukacji polonistycznej na Ukrainie, „Poradnik językowy” 1, s. 226–247. https://doi.org/10.33896/PorJ.2022.1.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2022.1.12

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Asses­sment. Companion Volume with New Descriptors (2018), Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 (dostęp: 10.12.2022).
Google Scholar

Cummins J., 2008, BICS and CALP: Empirical and Theoretical Status of the Distinction, w: B. Street, N.H. Hornberger (red.) „Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, Vol. 2: Literacy”, s. 487–499. https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_36
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-30424-3_36

Droździał-Szelest K., 2016, Pisanie w języku obcym jako doświadczenie interkulturowe, w: A. Jaroszewska, B. Karpeta-Peć, M. Smuk, J. Sobańska-Jędrych, J. Sujecka-Zając (red.), Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 169–187.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2018, Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 15, s. 111–122. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.19
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.10

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 12 czerwca 2018 r., Poz. 1125, Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Gajda S., 1982, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Gajda S., 1994, Styl naukowy, w: J. Bartmiński (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX w., t. 2: Współczesny język polski, Wrocław: Instytut Kultury, s. 173–189.
Google Scholar

Gajda S., 2001, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, w: J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 255–268.
Google Scholar

Gajda S., 2001, Język naukowy, w: S. Gajda (red.), Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, Opole: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, s. 294–315.
Google Scholar

Hutchinson T., Waters A., 1987, English for Specific Purposes, a learning-centred approach, Cambridge: Cambridge Language Teaching Library.
Google Scholar

Hyland K., 2006, English for Academic Purposes, London–New York: Routledge Publishing House. https://doi.org/10.4324/9780203006603
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203006603

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków: Universitas.
Google Scholar

Janowska I., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, od teorii do praktyki, Kraków: Księgarnia Akademicka.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788381386807

Jasińska A., 2019, B1 i co dalej? O konieczności przygotowania programu nauczania języka polskiego jako obcego dla celów akademickich, „Neofilolog, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego” 51/3, s. 129–142. https://doi.org­/10.14746/n.2019.53.1.9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/n.2019.53.1.9

Jordan R.R., 1997, English for Academic Purposes, A guide and resourse book for teachers, Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511733062

Komorowska H., 2015, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Google Scholar

Kudra B., Kudra A., 2014, Znaczenie, sens, negocjowanie znaczeń – o ambisemicznym charaterze konceptualizacji, „Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 21, s. 11–22.
Google Scholar

Kugiel-Abuhasna I., 2021, Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List, „Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku” 3, s. 295–304.
Google Scholar

Mangiante J.M., Parpette C.H., 2011, Le français sur objectif universitaire, Grenoble: Presses universitaires de Grenoble. https://doi.org/10.4000/books.apu.13673
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4000/books.apu.13673

Martyniuk W., 2002, Europejskie skale oceny umiejętności językowych, „Nowa Polszczyzna. Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego” 1, s. 56–60,
Google Scholar

Martyniuk W., 2017, Działania i strategie mediacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Seul: Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Seulu, s. 91–102.
Google Scholar

Martyniuk W., 2021, ESOKJ 2020, nowy zmodernizowany Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, „Postscriptum polonistyczne” 2 (28).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.12

Miodunka W., Gębal P., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sławek E., 2005, Style konwersacyjne w perspektywie komunikacji międzykulturowej, „Postscriptum” 2 (50), s. 46–58.
Google Scholar

Swales J., 1990, 2007, Genre Analysis: English in Academic and Research Settings, Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce, Kraków: Wydawnictwo Avalon.
Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Wojtak M., 2019, Wprowadzenie do genologii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Zarzycka G., 2017, Język polski w odmianie akademickiej, propozycja programu kursu adresowanego do studentów zagranicznych przygotowujących się do studiów wyższych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 24, s. 135–148. https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.10

Zwiers J., 2014, Building Academic Language, San Francisco: Jossey Bass A Villey Brand.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Jasińska, A. (2023). Rola mediacji w nauczaniu języka polskiego jako obcego w edukacji akademickiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 241–253. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.15