Struktura opisu odzieży męskiej w początkach XIX wieku (na przykładzie nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" kamzelka" || "westa" || "westka")

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.11

Słowa kluczowe:

historia języka polskiego, polszczyzna dziewiętnastowieczna, słownictwo odzieżowe, listy gończe

Abstrakt

W artykule przedstawiono materiał leksykalny dotyczący słownictwa odzieżowego. Dane zostały wyekscerpowane z listów gończych opublikowanych w latach 1816–1836 w „Publicznym Donosicielu”, który był załącznikiem do „Dziennika Urzędowego Królewskiej Regencyi w Poznaniu”. Artykuł jest próbą przeanalizowania struktury opisu odzieży męskiej warstw niższych. Opisy strojów poszukiwanych osób niejednokrotnie były szczegółowe i wielopoziomowe, wskazywano w nich cechy (np. kolory) nie tylko samych części garderoby, ale także towarzyszących im elementów dodatkowych (np. guzików). Do analizy wykorzystano nazwy odzieży takie, jak: koszula, spodnie i kamizela || kamzela, kamizelka || kamzelka, westa oraz westka.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borejszo M., 1990, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Borejszo M., 1994, O sposobach tworzenia nazw odzieży w okresie staropolskim i współcześnie, w: M. Kucała, Z. Krążyńska (red.), Studia historycznojęzykowe, t. I, s. 43–50.
Google Scholar

Borejszo M., 2001, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Borejszo M., 2010, Nazwy kolorów w leksyce odzieżowej (na materiale „Słownika ubiorów” Ireny Turnau), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 16, s. 31–41.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.3

Borejszo M., 2013, Gwarowe nazwy kolorów w Słowniku warszawskim, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 20, z. 2, s. 59–71.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.7

Glapska A., 2007, Słownictwo i styl prasowych tekstów o modzie (na przykładzie „Elle” i „Twojego Stylu”), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 44, s. 33–50.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6077.44.04

Gucia D., Lubierska J., 2014, „Jako cię widzą, tako cię piszą”. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych 1. połowy XIX wieku, Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”.
Google Scholar

Gucia D., Lubierska J., 2016, List gończy jako źródło do badań polszczyzny wielkopolskiej, w: B. Osowski i in. (red.), Język w regionie, region w języku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 194–215.
Google Scholar

Gucia D., Lubierska J., Pihan-Kijasowa A., 2015, Dziewiętnastowieczne listy gończe w badaniach nad urzędową polszczyzną wielkopolską, „Slavia Occidentalis” 72 (1), s. 177–187.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/so.2015.72.13

Gucia D., Pihan-Kijasowa A., 2016, Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu z dodatkiem Publiczny Donosiciel jako źródło do badań dziewiętnastowiecznej polszczyzny wielkopolskiej, w: M. Mączyński i in. (red.), W kręgu dawnej polszczyzny, t. 2, Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, s. 83–102.
Google Scholar

Müller A., 2020, Wpływ języka niemieckiego na wielkopolską polszczyznę okresu zaborów na przykładzie listów gończych z I połowy XIX wieku, w: B. Osowski i in. (red.), Język w regionie, region w języku, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 273–285.
Google Scholar

Müller A., 2022, Nazwy cywilnej odzieży męskiej warstw niższych. Na materiale poznańskich listów gończych z lat 1816–1836, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 29 (1), https://doi.org/10.14746/pspsj.2022.29.1.8.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2022.29.1.8

Rejakowa B., 2010, Kulturowe aspekty języka mody, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Turnau I., 1999, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX wieku, Warszawa: Semper.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Müller, A. (2023). Struktura opisu odzieży męskiej w początkach XIX wieku (na przykładzie nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" kamzelka" || "westa" || "westka"). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 159–169. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.11