„Smogarnia”, „ciepletnicy”, „klimagedon” – derywaty słowotwórcze w warszawskim dyskursie o zmianach klimatycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.12

Słowa kluczowe:

neologizmy, derywacja, słowotwórstwo, dyskurs polityczny

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę i analizę wybranych jednostek leksykalnych używanych w dyskursie dotyczącym zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Głównie są to wyrazy ekspresywne motywowane przez wyrażenia: klimat, ocieplanie klimatu, smog, zanieczyszczenia, transport w mieście. Tekst ma na celu pokazanie bogactwa wykładników formalnych służących wyrażaniu emocji w derywatach odnoszących się do ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Burkacka I., 2012, Kombinatoryka sufiksalna w polskiej derywacji odrzeczownikowej, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Burkacka I., Kaproń-Charzyńska I., 2022, Metodologia synchronicznego słowotwórstwa strukturalistycznego – przeszłość w polskich badaniach słowotwórczych czy ich trwałe zaplecze?, „Język Polski” 102, z. 1, Kraków, s. 5–26.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31286/JP.01002

Buttler D., 1979, Powojenne ekspresywizmy polskie, „Prace Filologiczne” 29, s. 85–90.
Google Scholar

Buttler D., 1982, Czasowniki potoczne współczesnej polszczyzny, „Socjolingwistyka” 4, s. 55–66.
Google Scholar

Buttler D., 1989, Neologizmy kontaminacyjne a norma dzisiejszej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 6, s. 429–434.
Google Scholar

Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP), t. 1–4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Grabias S., 1970, Kontaminacje we współczesnym języku polskim. Próba charakterystyki, „Annales UMCS, Sectio F” 25 (6), s. 117–145.
Google Scholar

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego: rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), 1998, Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2: Morfologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Jadacka H., Bondkowska M., Burkacka I., Grabska-Moyle E., Karpowicz T., 2001, Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 2: Gniazda odrzeczownikowe, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Google Scholar

Kallas K., 2010, Słowotwórstwo polskich hipokorystyków imiennych, w: I. Burkacka, R. Pawelec, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 159–176.
Google Scholar

Kaproń-Charzyńska I., 2009, Totaloza bajeroza, czyli o derywatach z formantem –oza, „Białostockie Archiwum Językowe” 9, s. 127–137.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2009.09.09

Kaproń-Charzyńska I., 2014, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Laskowska E., 2008, Wartościowanie jako środek perswazji, w: E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz (red.), Język – społeczeństwo – wartości, Bydgoszcz: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XVIII, s. 219–226.
Google Scholar

Laskowski R., 1973b, Budowa morfonologiczna polskich przyrostków rzeczownikowych, „Język Polski” 53 (2–3), s. 132–141.
Google Scholar

Lubaś W., 2003, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Lubaś W., 2006, Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
Google Scholar

Nagórko A., 1996, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Nagórko A., 2007, Kontaminacje leksykalne – słowotwórstwo czy radosna tfurczość?, „Przegląd Humanistyczny” 1, s. 203–210.
Google Scholar

Ochmann D., 1997, Prasowe kontaminacje leksykalne (Analiza strukturalna), „Język Polski” 77 (2–3), s. 131–144.
Google Scholar

Ratajczyk K., 2015, Kontaminacje leksykalne. Struktura — sens — pragmatyka (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-783-0

Satkiewicz H., 1978, Wskaźniki słowotwórcze przynależności wyrazów do stylu potocznego, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, „Prace Językoznawcze” 91, s. 161–167.
Google Scholar

Smółkowa T., 1989, Nominacja językowa na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
Google Scholar

Waszakowa K., 1993, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Waszakowa K., 2021, Język w działaniu i działania na języku. Szkice semantyczno-słowotwórcze, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323549376

Wróbel H., 1973, Schematy słowotwórcze polskich hipokorystyków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze” 2, s. 27–49.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Pilińska, A. (2023). „Smogarnia”, „ciepletnicy”, „klimagedon” – derywaty słowotwórcze w warszawskim dyskursie o zmianach klimatycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 171–198. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.12