Leksyka dwóch XVI-wiecznych antyreformacyjnych informatorów wyznaniowych w kontekście genezy tych druków („ikonoklasta” vs. „ikonomach”, „zmalowane” vs. „wykonterfetowane”, „gamratka” vs. „miłośnica”)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.10

Słowa kluczowe:

antyreformacyjne informatory wyznaniowe, leksyka reformacyjna, relacje genetyczne tekstów

Abstrakt

W roku 1561 wydano anonimowo dwa antyreformacyjne informatory wyznaniowe: Rodzay… i Wizerunk… Uwagę badacza zwracają zwłaszcza dwa fragmenty tych druków, gdyż są one zaskakująco podobne (są to jedyne aż tak zbieżne miejsca obydwu utworów). Celem artykułu jest analiza leksykalna owych fragmentów i próba odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia językowe dostarczają argumentów pozwalających wyjaśnić relacje genetyczne analizowanych druków: tekst oryginalny – tłumaczenie – kompilacja? Pytanie to dotyczy zwłaszcza Wizerunku…, o którym wiadomo znacznie mniej niż o Rodzayu
Analizie poddano trzy pary leksemów pokazujących odmienne rozwiązania leksykalne przyjęte przez anonimowych autorów: ikonoklasta vs. ikonomach, zmalowane vs. wykonterfetowane, gamratka vs. miłośnica.
Sformułowane wnioski wydają się potwierdzać niejęzykoznawczą tezę Zbigniewa Nowaka, że w przypadku Wizerunku… mamy do czynienia z kompilacją, jednak na tym etapie badań trudno o uszczegółowienie tej tezy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Genealogia Et Successio Martini Lutheri, Quinti Evangelistae Et Patris, Qui Genuit Hos Tot Evangelicos Filios Et Familias, In Orbe Christiano, Ecclesiae Dei Et Sibi Mutuo rebellantes, drukarnia Mikołaja Scharffenberga, Kraków 1561, online: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, https://tinyurl.com/yu5vpjh9 (dostęp: 15.03.2019).
Google Scholar

Rodzay álbo potom∫two Marćiná Luterá / piątego Ewányeli∫ty y Oycá. Ktory w∫płodźił ty Ewányeliy∫kie Syny / á domy w krześćiáństwie / ktorzy y s Ko∫ćiołem Bożym / y ∫ámi s ∫obą walczą, b.m.w. 1561, online: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, https://tinyurl.com/atjttkwb (dostęp: 15.03.2019).
Google Scholar

Wizerunk Falecznego y Duchá / y náuki / y pi∫má / tychto od Luterá począw∫zy aż do dzi∫iey∫zych nowo Ewángielikow: w ktorym iáko we źwierćiedle iáśnie obeyzrzy∫z / one Be∫thyą z wielą głow o iednym ćiele / co ią wykonterfetował ∫więty Jan w ∫wym obiáwieniu, drukarnia Scharffenbergerów, Kraków 1561, online: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, https://tinyurl.com/4zrntn8c (dostęp: 15.03.2019).
Google Scholar

Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1.
Google Scholar

Brückner A., 1957, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, przedruk wyd. 1 (Kraków 1927).
Google Scholar

Knapiusz G., 1643, Thesaurus polono-latino-graecus, drukarnia Franciszka Cezarego, Kraków, t. 1–2, online: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, http://ebuw.uw.edu.pl/Content/283674/t2h.html (dostęp: 15.03.2019).
Google Scholar

Kowalska D., 2017, Czy Mikołaj Rej jest autorem prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego? O dylematach badacza w ustalaniu autorstwa dawnych tekstów, „Roczniki Humanistyczne” LXV, 6, s. 133–147.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18290/rh.2017.65.6-7

Kreja B., 1999, Formacje na -anin i -an w języku polskim i w innych językach słowiańskich, w: B. Kreja, Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim. Studia, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 46–64.
Google Scholar

Kuraszkiewicz W., 1986, Badanie autorstwa tekstów anonimowych metodą statystyki językowej, w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 671–678 (przedruk wydania z 1961).
Google Scholar

Lehmann J., 1937, Konfesja Sandomierska na tle innych konfesji w Polsce XVI wieku, Warszawa: Księgarnia W. Mietke.
Google Scholar

Masson H., 1993, Słownik herezji w Kościele katolickim, Katowice: Książnica.
Google Scholar

Michalska-Górecka P., 2021, Muncerianie, rakowianie, tropiści. Nazwy sekwatywne w polszczyźnie XVI wieku, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
Google Scholar

Nowak Z., 1979, Pierwsze polskie informatory wyznaniowe na tle piśmiennictwa antyreformacyjnego z XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, s. 33–49.
Google Scholar

Rymut K., 1999, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, t. 1.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Jak cytować

Michalska-Górecka, P. (2023). Leksyka dwóch XVI-wiecznych antyreformacyjnych informatorów wyznaniowych w kontekście genezy tych druków („ikonoklasta” vs. „ikonomach”, „zmalowane” vs. „wykonterfetowane”, „gamratka” vs. „miłośnica”). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 57, 147–157. https://doi.org/10.18778/0208-6077.57.10