Wyróżniki tekstowe determinowane przez płeć w listach-gazetach Jadwigi Rafałowiczówny (z początku XVIII wieku). Uwagi o kobiecym wariancie gatunku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.07

Słowa kluczowe:

płeć kulturowa, genderlekt, gatunek wypowiedzi, list-gazeta, gazeta rękopiśmienna, genologia lingwistyczna, XVIII wiek

Abstrakt

Artykuł przedstawia dociekania na temat relacji między gatunkiem wypowiedzi a płcią, rozumianą zgodnie z ustaleniami lingwistyki płci jako płeć kulturowa. Celem pracy jest określenie zakresu wyrażania się kulturowo-społecznej konstrukcji płci w organizacji tekstów należących do kształtującego się dynamicznie gatunku. Praca prezentuje cechy wariantu gatunkowego listu-gazety redagowanego przez kobietę na początku XVIII wieku na zamówienie kobiety ze środowiska magnackiego. Omawia również genologiczny kontekst kształtowania się gazety pisanej oraz wskazuje na istotne dla kobiecego wariantu gazety wyznaczniki tekstowe występujące na płaszczyźnie strukturalnej, interakcyjnej i poznawczej, determinowane przez płeć kulturową i jej specyficzny styl komunikacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Rafałowiczówna J., 2000, A z Warszawy nowiny te…, oprac. B. Popiołek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Google Scholar

Brzozowska D., 2004, Creating Gender in Texts. A Study in Two Testimonies, „Stylistyka” 13, s. 207–217.
Google Scholar

Cybulski M., 2003, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Dygdała J., 2016, Wstęp. O gazetach pisanych i nie tylko, w: Od Augusta Mocnego do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732–1734, wyd. J. Dygdała, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Google Scholar

Kucharski A., 2016, O sobie, ludziach i świecie. Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety Sieniawskiej jako egodokumenty i źródła wiadomości gazetowych (1716-1726), w: B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby (red.), Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII–XIX wieku, Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 31–44.
Google Scholar

Lakoff R., 1975, Language and Women’s Place, New York: Harper & Row.
Google Scholar

Lakoff R., 1980, Język a sytuacja kobiety, w: B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, przekł. U. Niklas, Warszawa: Czytelnik, s. 239–260.
Google Scholar

Maliszewski K., 2001, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z kształtowania się form i treści społecznego przekazu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Ostaszewska D., 2011, „Merkuriusz Polski” – początki kształtowania się komunikacji masowej, w: S. Borawski, M. Hawrysz (red.), Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2010, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85–95.
Google Scholar

Popiołek B., 2000, Wstęp, w: J. Rafałowiczówna, A z Warszawy nowiny te…, oprac. B. Popiołek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, s. I–XX.
Google Scholar

Rejter A., 2000, Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 6, s. 7–17.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/napis.2000.1.2

Rejter A., 2013a, Płeć, język i kultura, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Rejter A., 2013b, Władza płci w perspektywie komunikacyjnej, „Oblicza Komunikacji”, nr 6, s. 23–37.
Google Scholar

Sikorska K., 2018, „Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Siuciak M., 2015, Problem kształtowania się gatunku a stabilizacja jego nazwy – na przykładzie wiadomości prasowej, w: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5: Gatunek a granice, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 326–334.
Google Scholar

Siuciak M., 2016, Dyskurs publiczny w perspektywie diachronicznej, w: B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek (red.), Dyskurs i jego odmiany, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 350–357.
Google Scholar

Suska D., 2019, Realizacja wzorca gatunkowego wiadomości prasowej w gazetach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, „Filologicznij Czasopis”, nr 1, s. 111–121.
Google Scholar

Suska D., 2020, Kategoria prasowości i jej wykładniki w osiemnastowiecznych gazetkach rękopiśmiennych Jędrzeja Kitowicza, „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 69–78.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.1.5

Tannen D., 1995, Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie, przekł. A. Sylwanowicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Wiśniewska H., 2003, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Witosz B., 2004, Obrazy zachowań komunikacyjnych kobiet i mężczyzn we współczesnej literaturze, „Stylistyka” 13, s. 7–27.
Google Scholar

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Wojtak M., 2006, Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 15, s. 143–152.
Google Scholar

Woźniak E., 2014, Język a emancypacja, feminizm, gender, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 60, s. 298–312.
Google Scholar

Wyrwas K., 2004, Uwagi o kobiecym i męskim sposobie opowiadania, „Stylistyka” 13, s. 97–113.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Bizior, R. (2021). Wyróżniki tekstowe determinowane przez płeć w listach-gazetach Jadwigi Rafałowiczówny (z początku XVIII wieku). Uwagi o kobiecym wariancie gatunku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, 121–136. https://doi.org/10.18778/0208-6077.55.07

Numer

Dział

Articles