Elementy edukacji IB na lekcjach języka polskiego w klasach wielokulturowych

Autor

  • Natalia Kuźma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa, Katedra Języka Polskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. https://orcid.org/0000-0002-9534-8944

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.32

Słowa kluczowe:

edukacja IB, International Baccalaureate, edukacja polonistyczna, uczeń z doświadczeniem migracyjnym, nauczanie przez działanie, nauczanie przez dociekanie

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki nauczania języka polskiego w klasie szkolnej, w której co najmniej jeden z uczniów posługuje się językiem polskim jako drugim. Badacze zajmujący się omawianą kwestią sugerują konieczność opracowania materiałów do nauczania języka polskiego dla wszystkich etapów edukacyjnych. Niniejszy artykuł podejmuje to zagadnienie, a także stanowi wstęp do szerszych badań mających na celu opracowanie warsztatu pracy nauczyciela polonisty nauczającego w klasie, w której znajdują się uczniowie z doświadczeniem migracyjnym. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do efektywności nauczania: jak uczyć i jakie działania edukacyjne podejmować, by zaangażować w proces nauczania zarówno uczniów, dla których język polski jest językiem pierwszym, jak i uczniów, dla których jest to język drugi? W tekście przedstawiono metody nauczania stosowane w edukacji międzynarodowej oraz propozycje ich adaptacji na lekcjach języka polskiego w klasach wielokulturowych.

Bibliografia

Bernacka-Langier A. i in., 2010, Ku wielokulturowej szkole w Polsce, Warszawa.
Google Scholar

Bruner J.S., Haste H., 1987, Making sense. The child’s construction of the world, New York.
Google Scholar

Bruner, J.S., 1960, The Process of Education, Cambridge.
Google Scholar

Dewey J., 1972, Demokracja i wychowanie, Wrocław.
Google Scholar

ESOKJ – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Fihel, A., 2014, Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci „Biuletyn Migracyjny”, nr 49, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/49-pazdziernik-2014/koszt-edukacji-cudzoziemskich-dzieci-a [29.05.2020].
Google Scholar

Gębal P.E., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków.
Google Scholar

Gębal P.E., 2018, Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Kraków.
Google Scholar

Hajduk-Gawron W., 2019, Strategie akulturacyjne a glottodydaktyka, w: K. Frukacz (red.), Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane profesorowi R. Cudakowi, Katowice.
Google Scholar

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-dzieci-przybywajacych-z-zagranicy-w-polskim-systemie-edukacji [29.05.2020].
Google Scholar

https://www.ibo.org/about-the-ib/mission/ [29.05.2020].
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych, Kraków.
Google Scholar

Krasuska-Betiuk M., 2015, Interakcje w klasie szkolnej z perspektywy społecznych reprezentacji i oczekiwań interpersonalnych, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI, nr 3, s. 49–77.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2012, „Język odziedziczony” w szkołach polonijnych, „Głos Nauczyciela”, R. XXVII, nr 1, s. 65–68.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2016, Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 45–61.
Google Scholar

Lipińska E., Seretny A., 2019, Język odziedziczony a dwujęzyczność – o konieczności badań komparatywnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” nr 26, G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 287–300. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.26.20
Google Scholar

Majcher-Legawiec U., 2017, Na przerwie i na lekcji – język specjalistyczny w edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 24, G. Zarzycka, M. Karasek (red.), s. 243–259, https://doi.org/10.18778/0860-6587.24.18
Google Scholar

Miodunka, W., 2010, Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, w: J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum: Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, s. 233–245.
Google Scholar

Miodunka W., 2013, O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie, „LingVaria” VIII, nr 2, s. 275–287. https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17
Google Scholar

Neill A.S., 1991, Summerill, Katowice.
Google Scholar

Pamuła-Behrens M., Szymańska M., 2017, W polskiej szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Przewodnik, http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/PRZEWODNIK-W-POLSKIEJ-SZKOLE.pdf [02.06.2020]
Google Scholar

Pfeiffer, W., 2004, Interkulturowa glottopedagogika nowa dyscyplina naukowa? Uwagi do dyskusji, w: C. Badstübner-Kizik, R. Rozalowska-Żądło, A. Uniszewska (red.), Nauczanie i uczenie się języków obcych. Prace ofiarowane Profesor Halinie Stasiak w 70. rocznicę urodzin, Gdańsk, s. 71–84.
Google Scholar

Piaget J., 1968, On the Development of Memory and Identity, Barre.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 września 2016 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, Dz.U. 2016 poz. 1453, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453 [29.05.2020].
Google Scholar

Szybura A., 2016, Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, http://jows.pl/artykuly/nauczanie-jezyka-polskiego-dzieci-imigrantow-migrantow-i-reemigrantow [dostęp 28.05.2020].
Google Scholar

Willis J., 1996, A Framework for Task-based Learning, Michigan.
Google Scholar

Wygotski, L.S., 1971, Wybrane prace psychologiczne, Warszawa.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Kuźma, N. (2020). Elementy edukacji IB na lekcjach języka polskiego w klasach wielokulturowych . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 543-558. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.32