Hasło z planowanego „Leksykonu emblematów kultury polskiej” a praktyka glottodydaktyczna propozycje rozwiązań

Autor

  • Beata Kułak Université de Fribourg, Département d’études européennes et de la slavistique, Domaine slavistique, Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg https://orcid.org/0000-0003-2354-2884

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.17

Słowa kluczowe:

leksykon, emblemat, kultura polska, glottodydaktyka polonistyczna, kulturoznawstwo glottodydaktyczne

Abstrakt

Koncepcja Leksykonu emblematów kultury polskiej została opracowana na warsztatach naukowych, które odbyły się we wrześniu 2019 roku na Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Łódzkim w ramach grantu przyznanego przez Swiss National Science Foundation.
W artykule przedstawione są projekt tytułowego leksykonu i rezultaty warsztatów. Autorka koncentruje się na wymiarze glottodydaktycznym konkretnych propozycji hasłowych, omawia również kwestię zastosowania przykładowych ćwiczeń, które w perspektywie pragmatycznej stanowić mają rozwinięcie i uzupełnienie haseł. Stawia też pytania o najlepszy sposób ekscerpcji materiału leksykograficznego.

Bibliografia

Bartmiński J., 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.
Google Scholar

Bartmiński J., Panasiuk J., 2001, Stereotypy językowe, w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski, Lublin, s. 371–395.
Google Scholar

Burkhardt H., 2008, Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu, „Język a Kultura”, t. 20, s. 197–211.
Google Scholar

Fleischer M., 2003, Polska symbolika kolektywna, Wrocław.
Google Scholar

Garncarek P., 2005, Projekt słownika egzotyzmów polskich dla cudzoziemców, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 290–294.
Google Scholar

Gotteri N., 2019, Do czego przygotowujemy uczących się języka polskiego, w: K. Zioło-Pużuk (red.), Panorama glottodydaktyki polonistycznej, Wyzwania, pytania, kierunki, Warszawa, s. 47–56.
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/szukaj/emblemat.html [09.04.2020].
Google Scholar

Kajak P., 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541264

Levi-Strauss C., 2003, Kultura i język, w: G. Godlewski (red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, s. 21–24.
Google Scholar

Łaziński M., Słowa klucze prasy polskiej. Słowa dnia i słowa roku UW, http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/wp-content/uploads/klucze.pdf [15.10.2018].
Google Scholar

Nagórko A., 1994, Z problemów etnolingwistyki – jak porównać języki i kultury?, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 4–14.
Google Scholar

Nagórko A., 2004, Metody konfrontatywne a etnolingwistyka (lingwistyka kulturowa), w: E. Forian (red.), Wielokulturowość, tożsamość, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język – literatura – kultura, Debreczyn, s. 25–33.
Google Scholar

Nagórko A., Łaziński M., Burkhardt A., 2004, Dystynktywny słownik synonimów, Kraków.
Google Scholar

Ornat D., 2013, O polskim przekładzie hiszpańskich kulturemów, w: I. Kasperska, A. Żuchelkowska A. (red.), Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Poznań, s. 167–194.
Google Scholar

Pisarek W., 2003, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.
Google Scholar

Przybylska R., 2005, Projekt słownika egzotyzmów polskich dla cudzoziemców, w: P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa, s. 290–294.
Google Scholar

Rak M., 2015, Kulturemy podhalańskie, Kraków.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/9788376386027

Vaucher F., 2016, Polskie pigułki / Pilules polonaises 2, Warszawa.
Google Scholar

Wierzbicka A., 1999, Emocje, Język i „skrypty kulturowe”, w: A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Warszawa, s. 163–189.
Google Scholar

Wierzbicka A., 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa.
Google Scholar

Zarzycka G., 2004, Mały leksykon kultury polskiej dla cudzoziemców. Opis koncepcji, w: W. T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków, s. 151–160.
Google Scholar

Zarzycka G., 2008, Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków, s. 143–160.
Google Scholar

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie – punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnolingwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, red. G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik (red.), s. 425–442.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-6587.26.29

Pobrania

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Kułak, B. (2020). Hasło z planowanego „Leksykonu emblematów kultury polskiej” a praktyka glottodydaktyczna propozycje rozwiązań. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 307–321. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.17