Glottodydaktyczne błędy analogiczne na przykładzie języka polskiego i języka białoruskiego

Autor

  • Radosław Kaleta Uniwersytet Warszawski, Katedra Białorutenistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.22

Słowa kluczowe:

glottodydaktyczny błąd analogiczny, glottodydaktyka porównawcza, komparatywizm glottodydaktyczny, porównawcza analiza lapsologiczna, język polski, język białoruski

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w nurt glottodydaktyki porównawczej i dotyczy polsko-białourskiej i białorusko-polskiej laspologii. W artykule zostały zaprezentowane błędy analogiczne w języku polskim i białoruskim, czyli błędy dotyczące analogicznych kwestii językowych, które sprawiają trudność Białorusinom uczącym się języka polskiego oraz Polakom chcącym opanować język białoruski. W artykule zarysowano także możliwe podobne pola badawcze, m.in. analizę porównawczą dotyczącą kształcenia i pracy lektorów języka polskiego i języka białoruskiego.

Bibliografia

Biełocka T., 1997, Trudności młodzieży grodzieńskiej w przyswajaniu rodzaju gramatycznego niektórych rzeczowników polskich, w: B. Janowska i J. Porayski-Pomsta (red.), Język polski w kraju i za granicą, t. II, Warszawa.
Google Scholar

Cienkowski W., 1980, Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i problematyka, „Poradnik Językowy”, z. 8.
Google Scholar

Czernysz T., 2005, Polsko-ukraińskie pułapki językowe: korzyści i trudności nauczania języka polskiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej, w: P. Garncarek (red.) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa.
Google Scholar

Dalewska-Greń H., 1997, Języki słowiańskie, Warszawa.
Google Scholar

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Dąbrowska A., Pasieka M., 2013, Potknięcia i omyłki kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktykapolonistycznaw obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Lublin.
Google Scholar

Foland-Kugler M., 1998, Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny, Warszawa.
Google Scholar

Gębal P., 2014, Glottodydaktyka porównawcza jako nowa subdyscyplina glottodydaktyki, „Lingwistyka Stosowana”, nr 10.
Google Scholar

Grucza F., 1978, Ogólne zagadnienia lapsologii, w: F. Grucza (red.), Z problematyki błędów obcojęzycznych, Warszawa.
Google Scholar

Grucza F. (red.), 1988, Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych. Materiały z XI Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Jaszowcu, 7–10 listopada 1985, Warszawa.
Google Scholar

Górecki M., Stawska M., 1993, Błędy językowe charakterystyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu, w: J. Mazur (red.), Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.
Google Scholar

Guszczewa O., 2006, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów, w: Актуальныя праблемы паланістыкі, С. Важнік, А. Кожынава (рэд.), Мінск.
Google Scholar

Kaleta R., 2009, Podstawowe błędy językowe Białorusinów uczących się języka polskiego, „Acta Albaruthenica”, nr 9.
Google Scholar

Kaleta R., 2013, Złudne odpowiedniki białorusko-polskie, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 48.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2013.008

Kaleta R., 2014a, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa.
Google Scholar

Kaleta R., 2014b, Język polski jako obcy – wyzwania wobec rosnącej imigracji białoruskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu”, nr 3.
Google Scholar

Kaleta R., 2015a, Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Warszawa.
Google Scholar

Kaleta R., 2015b, Kilka uwag o nauczaniu Polaków języka białoruskiego jako obcego, w: І. Э. Багдановіч (рэд.), Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Зборнік артыкулаў, Беларусіка=Albaruthenica 36, Мінск.
Google Scholar

Kostro-Olechowska K., 2014, Różnice kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego licealistów z polskimi korzeniami ze Wschodu, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.
Google Scholar

Krawczuk A., 2008, Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania, w: A. Seretny, A. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Kraków.
Google Scholar

Kropiwnicka Z., Skalska A., 1996, Na łasce języka?... Problemy przygotowania merytorycznego Słowian do studiów polonistycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 7/8.
Google Scholar

Krucka B., 2006, Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji: na podstawie języka polskich studentów ze Wschodu, Łask–Warszawa
Google Scholar

Mazur J., 1998, Specyfika nauczania języka polskiego na Wschodzie, w: W. Miodunka (red.), Edukacja językowa Polaków, Kraków.
Google Scholar

Mazur J., 2004, Wiedza językowa a sprawność pragmatyczna w kształceniu Polaków ze Wschodu, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały konferencji stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław.
Google Scholar

Michalik R., 1997, Problemy Bułgarów uczących się języka polskiego, w: B. Janowska, J. Porayski- Pomsta (red.), Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14–16 września 1995, t. II, Warszawa.
Google Scholar

Mitreva M., Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (aspekt glottodydaktyczny), Warszawa 2012.
Google Scholar

Nowakowska A., 1999, Problemy ortograficzne w nauczaniu cudzoziemców, „Poradnik Językowy”, z. 7.
Google Scholar

Ostromęcka-Frączak B., 2004, Jak Słowianie mówią po polsku?, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, Wrocław.
Google Scholar

Przechodzka G., 1993, Z problematyki interferencji językowej w nauczaniu języka polskiego Polaków ze Wschodu, w: J. Mazur (red.), Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.
Google Scholar

Przechodzka G., 2004, Problemy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w grupach wschodniosłowiańskich (wybrane zagadnienia), w: M. Wojtak, M. Rzeszutko (red.), W kręgu wiernej mowy, Lublin.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., Skudrzykowa A., (1994), Polszczyzna pisana na Białorusi, w: S. Gajda, Z. Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny. Materiały konferencji naukowej Opole 20–22.09.1993, Opole.
Google Scholar

Rudnicka-Fira E., Skudrzykowa A., (1997), O języku Polaków na Białorusi, w: S. Dubisz (red.), Język polski poza granicami kraju, Opole.
Google Scholar

Skalska A., Skalski T., 1995, Pułapka komunikatywności, w: J. Mazur (red.), Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, Lublin.
Google Scholar

Smułkowa E., 2007, Język polski na Białorusi, w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan (red.), Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, Lublin.
Google Scholar

Staroń K., (2000), Uczymy polskiego na Wschodzie, „Przegląd Polonijny”, nr 3.
Google Scholar

Szpyra-Kozłowska J., Radomski M., 2013, Wymowa polska w ocenie cudzoziemców i polszczyzna cudzoziemców w opinii Polaków. Badania ankietowe, „Poradnik Językowy”, z. 4.
Google Scholar

Szulc A., 1982, Błąd językowy a dydaktyka języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, z. 5.
Google Scholar

Zarzycka-Suliga G., 1993, Swoi czy obcy? – o trudnościach dialogu ze studentami polskiego pochodzenia ze Wschodu, w: J. Mazur (red.), Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, Lublin.
Google Scholar

Калета Р., 2010, Цяжкасці польскае мовы: памылкі беларусаў, якія вывучаюць польскую мову, „Arche”, № 4.
Google Scholar

Сіўковіч В. M., 2005, Сучасная беларуская мова. Даведнік, Mінск.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Kaleta, R. (2015). Glottodydaktyczne błędy analogiczne na przykładzie języka polskiego i języka białoruskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 319–335. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.22