Cele i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej – rozważania na koniec 2023 roku

Autor

  • Michalina Beata Biernacka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej image/svg+xml https://orcid.org/0000-0002-2414-9745
  • Beata Grochala-Woźniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.01

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka polonistyczna, cele uczenia się i nauczania, rozwój nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Abstrakt

Celem artykułu jest przyjrzenie się kierunkom rozwojowym, jakim glottodydaktyka polonistyczna podlegała od momentu wyodrębnienia się jako subdyscyplina dydaktyki języków obcych. Zmiany kulturowe i geopolityczne czy ewoluowanie koncepcji badawczych z zakresu językoznawstwa, psychologii czy pedagogiki poskutkowały pojawianiem się nowych interesujących obszarów badawczych, które glottodydaktycy zaczęli eksplorować. Ze szczególnym zainteresowaniem przeanalizowano ostatnie trzy lata rozwoju nauki, w trakcie których wybuch pandemii koronawirusa czy wojna w Ukrainie zainicjowały formowanie się nowych celów i priorytetów zarówno wśród lektorów, jak i samych uczących się.

Bibliografia

Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2021, Razem po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków.
Google Scholar

Bielski K., 1999, Niektóre zagadnienia dystynktywności cech w znakach diakrytycznych liter „ą” i „ę”, w: Wybrane tendencje ruchu determinujące uzewnętrznianie się zjawiska powtarzalności w elementach konstrukcyjnych owali, trzonów oraz niektórych znaków diakrytycznych, „Zeszyty Metodyczne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego”, nr 1, Warszawa, s. 79–100.
Google Scholar

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, 2020, [CEFR-CV; CEFR – Companion volume], Strasbourg; [online], https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 [20.03.2023].
Google Scholar

Csikszentmihalyi M., 2022, Flow. Stan przepływu, Łódź.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, [ESOKJ], przeł. W. Martyniuk, Warszawa.
Google Scholar

Gębal P.E., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Grucza F., 1979, Rozwój i stan glottodydaktyki polskiej w latach 1945–1975, w: F. Grucza (red.), Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, Warszawa, s. 5–16.
Google Scholar

Janowska I., 2022, „Zaanektowany” system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego – stan obecny, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 7–20.
Google Scholar

Jaroszewska A., 2020, Studium przypadku w badaniach glottodydaktycznych, „Neofilolog”, nr 54/2, s. 245–268.
Google Scholar

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.
Google Scholar

Miodunka W.T., Tambor J. i in., 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, Katowice.
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zając J., 2010, Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym, „Neofilolog”, nr 34, s. 37–48. http://doi.org/10.14746/n.2010.34.4
Google Scholar

Zarzeczny G., 2014, NJPJO: Przewodnik Bibliograficzny – baza danych glottodydaktyki polonistycznej, w: A. Dąbrowska, U. Dobesz (red.), 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Wrocław, s. 397–408.
Google Scholar

Zarzycka G., 2016, O wspólnocie dyskursywnej glottodydaktyków polonistycznych, w: I. Janowska, P.E. Gębal (red.), O lepsze jutro nauczania języka polskiego w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Kraków, s. 15–34.
Google Scholar

Zarzycka G., 2017, Glottodydaktyka polonistyczna w procesie rozwoju. Rozważania na marginesie monografii Władysława T. Miodunki, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 56–73.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Biernacka, M. B., & Grochala-Woźniak, B. (2024). Cele i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej – rozważania na koniec 2023 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 9–19. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.01 (Original work published 7 grudzień 2023)