Rozwijanie działań mediacyjnych od poziomu podstawowego – na przykładzie kursu języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.17

Słowa kluczowe:

podejście działaniowe, działania mediacyjne, glottodydaktyka specjalistyczna

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie sposobów wspierania działań i strategii mediacyjnych na poziomie A1. Jako przykład posłużył kurs języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii, którzy uczą się w Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Opisano przebieg prowadzenia analizy potrzeb (triangulacja) i główne założenia kursu zgodnego z podejściem działaniowym, które poskutkowały zaplanowaniem 40 godzin kursu specjalistycznego. Ze względu na to, że nie ma jeszcze na polskim rynku wydawniczym podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego (nawet ogólnego) na poziomie A1 opartych na podejściu ukierunkowanym na działanie, za ESOKJ (2003) i CEFR-CV (2020) przytaczano informacje argumentujące konkretne zasady projektowania wspomnianego kursu. Na podstawie wybranych zadań mediacyjnych omówiono możliwości, a także trudności, jakie niesie ze sobą wprowadzanie działań mediacyjnych na najniższym poziomie nauczania jpjo. Na koniec przedstawiono wyniki ankiet ewaluacyjnych, potwierdzających skuteczność proponowanych rozwiązań metodycznych.

Bibliografia

Bączar K., 2023, O tekstach autentycznych w nauczaniu języka obcego w szkole średniej, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 35–42.
Google Scholar

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, 2020, [CEFR-CV; CEFR – Companion volume], Strasbourg, [online], https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 [20.03.2023].
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, [ESOKJ], Warszawa.
Google Scholar

Gajewska E., Sowa M., 2014, LSP, FOS, Fachsprache… Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.
Google Scholar

Gębal E.P., 2016, Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komunikacyjnych. Kierunki i koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 23, s. 19–33. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.23.02
Google Scholar

Gębal E.P., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Gębal E.P., Miodunka T.W., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Janowska I., 2010, Tekst i jego rozumienie w podejściu zadaniowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, s. 561–571.
Google Scholar

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Kraków.
Google Scholar

Jasińska A., Szymkiewicz A., Małolepsza M., 2010, Polski w pracy, Berlin.
Google Scholar

Ligara B., Szupelak W., 2012, Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu, Kraków.
Google Scholar

Long M., 2005, Methodologicalissues in learnerneedsanalysis, w: M. Long (red.) Sec­ond lan­guage­needsanalysis, Cambridge, s. 19–76. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667299.002
Google Scholar

Sowa M., 2020, Gramatyka jako element treści nauczania języków obcych dla potrzeb zawodowych, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 93–101.
Google Scholar

Swoboda-Rydz U., 2015, Język polski dla stomatologów, Warszawa.
Google Scholar

Zarzycka G., 2000, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź.
Google Scholar

http://stomatologiajarzebiny.pl/ [20.03.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Biernacka, M. B. (2024). Rozwijanie działań mediacyjnych od poziomu podstawowego – na przykładzie kursu języka polskiego jako obcego dla studentów stomatologii. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 265–282. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.17 (Original work published 7 grudzień 2023)