Aplikacja turystyczna „Łódzkie stadiony na wyciągnięcie ręki” – ocena funkcjonalności

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.06

Słowa kluczowe:

Łódź, stadion piłkarski, dostępność do usług, ArcGIS Online, aplikacja, miasto 15-minutowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena funkcjonalności aplikacji przedstawiającej dostępność usług i infrastruktury wokół dwóch największych łódzkich stadionów zgodnie z ideą miasta 15-minutowego. Aplikacja została wykonana za pomocą oprogramowania ArcGIS Online. Do jej stworzenia wykorzystano dane z zasobu Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Kluczowym cszałożeniem przy tworzeniu aplikacji była propozycja udostępnienia turystom i kibicom dwóch łódzkich klubów piłkarskich (ŁKS-u i Widzewa) lokalizacji szerokiej oferty usług w odległości 15 minut od stadionów. Użyteczność aplikacji została oceniona za pomocą metody punktowej i metody ekspertów według wyodrębnionych kryteriów, przydzielonych do pięciu kategorii funkcjonalności, wyznaczonych na postawie cech z obszaru wymagań funkcjonalnych. Aplikacja została oceniona jako ciekawa, przydatna i dobrze działająca. Do największych jej zalet zalicza się: widok mapy, nawigację oraz wyszukiwanie obiektów. Słabszym elementem aplikacji jest wyświetlanie informacji o obiektach, co w przyszłości może być poprawione. Aplikacja jako innowacyjny produkt turystyczny stanowi interesujące rozwiązanie dla turystów, kibiców, a także mieszkańców Łodzi.

Bibliografia

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) (2022). Pobrane z: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 (10.01.2022).
Google Scholar

Centrum Promocji UŁ (2022). Studenci UŁ stworzyli aplikację, która pomoże w dotarciu na łódzkie stadiony. Pobrane z: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/studenci-ul-stworzyli-aplikacje-ktora-pomoze-w-dotarciu-na-lodzkie-stadiony (21.12.2022).
Google Scholar

Cieślikowski, K. (2017). Nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 18 (8), 347–361.
Google Scholar

Da Silva, A.C., Da Rocha, H.V. (2012). M-traveling: Mobile applications in tourism. International Journal for Infonomics, 5 (3/4), 618–630. https://doi.org/10.20533/iji.1742.4712.2012.0071
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.20533/iji.1742.4712.2012.0071

Da Silva, D.C., King, D.A., Lemar, S. (2020). Accessibility in practice: 20-minute city as a sustainability planning goal. Sustainability, 12 (1), 129. https://doi.org/10.3390/su12010129
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su12010129

ESRI (2022). Pobrane z: https://www.esri.com/en-us/home (29.04.2022).
Google Scholar

Gotlib, D., Iwaniak, A. Olszewski, R. (2007). GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Grabowska, J. (2015). Grupowa ocena ekspertów do identyfikacji czynników kształtujących system informacji logistycznej. Założenia i opis metody, wybór czynników i dobór ekspertów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 78, 155–165.
Google Scholar

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25, 179–188. https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8

Jasion, A. (2018). Wykorzystanie cyfrowej mapy turystycznej do wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31, 103–119. http://dx.doi.org/10.18778/1508-1117.31.07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.31.07

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kołodziejczyk, K. (2012). Dostępność komunikacyjna szlaków turystycznych w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Transport miejski i regionalny, 3, 38–43.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.
Google Scholar

Kowalczyk, A., Pokojski, W. (2018). Nowe technologie w turystyce: przejście od map analogowych do map cyfrowych. Folia Turistica, 48, 13–40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7688
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7688

Kubiak, K. (2015). Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (2), 83–94. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-07
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-07

Kubicki, P. (2021). Odporność miast i nowe polityki miejskie. Politeja, 18 (5(74)), 225–239. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.14

Lechowski, Ł., Jasion, A. (2021). Spatial accessibility of primary health care in rural areas in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (17), 9282. https://doi.org/10.3390/ijerph18179282
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18179282

Legacy, C., Rogers, D., Ruming, K., Cook, N. (2016). ‘30-minute city’? Not in my backyard! Smart Cities Plan must let people have their say. The Conversation, 1–4.
Google Scholar

Łódzki Sport (2022). Nowa aplikacja od studentów UŁ. Ma pomóc w dotarciu na stadiony Widzewa i ŁKS-u. Pobrane z: https://lodzkisport.pl/nowa-aplikacja-od-studentow-ul-ma-pomoc-w-dotarciu-na-stadiony-widzewa-i-lks-u/ (21.12.2022).
Google Scholar

Łódzkie stadiony na wyciągnięcie ręki (2022). Pobrane z: https://ul-wng.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=54a66c1460f844a29f0dbeb9ae9501e9 (23.11.2022).
Google Scholar

Łuć, B. (2020). Funkcjonowanie wielkich obiektów sportowo-rekreacyjnych w przestrzeni turystycznej polskich miast. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 391, 25–44.
Google Scholar

Manczak, I., Bajak, M. (2021). Turystyczne aplikacje mobilne – ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska. Turyzm/ Tourism, 31 (1), 29–38. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.04

McLafferty, S.L. (2003). GIS and health care. Annual Review of Public Health, 24, 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.24.012902.141012
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.24.012902.141012

Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., Pratlong, F. (2021). Introducing the “15-minute city”: Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. Smart Cities, 4 (1), 93–111. https://doi.org/10.3390/smartcities4010006
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

MPK Łódź (2022). Pobrane z: https://www.mpk.lodz.pl/ (10.01.2022).
Google Scholar

Papińska-Kacperek, J. (2016). Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce. Turystyka Kulturowa, 2, 67–85.
Google Scholar

Pozoukidou, G., Chatziyiannaki, Z. (2021). 15-minute city: Decomposing the new urban planning Eutopia. Sustainability, 13 (2), 928. https://doi.org/10.3390/su13020928
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/su13020928

Stadiony.net – o stadionach, wszystko! (2022). Pobrane z: http://stadiony.net/ (27.04.2022).
Google Scholar

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2013). Miejsca spotkań kultury i turystyki. W: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań (s. 29–46). Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Google Scholar

Stępniak, M., Wiśniewski, R., Goliszek, S., Marcińczak, S. (2017). Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce. Warszawa: Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Szyran-Resiak, A. (2016). Systematyka metod pokrewnych możliwych do zastosowania w ocenie jakości działalności marketingowej organizacji. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, 23, 87–98.
Google Scholar

Taylor, Z. (1997). Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej – próba analizy krytycznej. Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk, 69 (3–4), 261–283.
Google Scholar

Trzepacz, P. (2020). Stadion piłkarski w przestrzeni miasta: przemiany lokalizacji dużych obiektów infrastruktury piłkarskiej. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 33 (5), 115–124. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.09

Widzew To My (2022). Pobrane z: https://www.widzewtomy.net/ (27.04.2022).
Google Scholar

Włodarczyk, B. (2016). Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady. Turyzm/Tourism, 26 (1), 51–62. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.06

Zajadacz, A. (2014). Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym. Turyzm/Tourism, 24 (1), 49–55. https://doi.org/10.18778/0867-5856.24.1.05
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.24.1.05

Zborowski, M.R., Łuczak, K. (2016). Propozycja doboru składowych struktury kryteriów oceny jakości aplikacji mobilnych na przykładzie wybranych bankowych aplikacji mobilnych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H: Oeconomia, 50 (2), 183–202. https://doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/h.2016.50.2.183

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Jasion, A., Zdulska, D., Szymala, M., & Próżyńska, K. (2022). Aplikacja turystyczna „Łódzkie stadiony na wyciągnięcie ręki” – ocena funkcjonalności. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 35(7), 47–56. https://doi.org/10.18778/2543-9421.07.06

Numer

Dział

Articles