Aktywność turystyczna kieleckich seniorów w latach 2015–2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.14

Słowa kluczowe:

seniorzy, aktywność turystyczna, starzenie się

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie analizy dotyczącej aktywności turystycznej seniorów w Kielcach w latach 2015–2019. Szczególną uwagę zwrócono na preferencje, motywy oraz ewentualne ograniczenia dotyczące podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze. Przyjęto, że senior to osoba w wieku co najmniej 55 lat. W artykule prezentowane są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2020 r. wśród kieleckich seniorów (n = 371). Sporządzona analiza wykazała zależności między wiekiem, wykształceniem, sytuacją materialną oraz kondycją zdrowotną a aktywnością turystyczną osób starszych, a także dowiodła, że w dzisiejszych czasach aktywność ta jest dla seniorów bardzo istotnym elementem stylu życia.

Bibliografia

Alcaide Casado, J.C. (2005). ¿Donde esta el marketing para mayores? Marketing + Ventas, 205, 46–57.
Google Scholar

Alejziak, W. (2012). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: AWF.
Google Scholar

Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba badań. Warszawa: IPiSS.
Google Scholar

Balderas-Cejudo, M.A., Rivera-Hernaez, O., Patterson, I. (2016). The strategic impact of country of origin on senior tourism demand: The need to balance global and local strategies. Journal of Population Ageing, 9 (4), 345–373. https://doi.org/10.1007/s12062-016-9146-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s12062-016-9146-2

Bank Danych Lokalnych GUS (2020). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (28.10.2021).
Google Scholar

Berbeka, J., Makówka, M., Niemczyk, A. (2008). Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
Google Scholar

Bień, B. (1996). Wpływ pozaontogenetycznych uwarunkowań starzenia na zdrowotną i psychosocjalną sytuację ludzi starych: 15-letnie przekrojowo-sekwencyjne badania kohortowe ludzi starych w Białymstoku. Białystok: Akademia Medyczna.
Google Scholar

Blazer, D.G. (2006). Successful aging. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 2–5. https://doi.org/10.1097/01.JGP.0000195222.93655.d1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/01.JGP.0000195222.93655.d1

Bloom, D.E., Canning, D., Fink, G. (2011). Implications of population ageing for economic growth. Oxford Review of Economic Policy, 26 (4), 583–612. https://doi.org/10.1093/oxrep/grq038
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/grq038

Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11–27). Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne.
Google Scholar

Börsch-Supan, A. (2006). Global ageing: What is at stake? Ageing Horizons, 4, 3–5.
Google Scholar

Burton, E. (2012). Streets ahead? The role of the built environment in healthy ageing. Perspectives in Public Health, 132, 161–172. https://doi.org/10.1177/1757913912449570
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1757913912449570

Crampton, A. (2009). Global aging: Emerging challenges. The Pardee Papers, 6, 1–39.
Google Scholar

Feldstein, M.S. (2006). The effects of the ageing European population on economic growth and budgets: Implications for immigration and other policies. Pobrane z: https://www.ntaccounts.org/doc/repository/FM2006.pdf (14.02.2021).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w12736

Głąbiński, Z. (2020). Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Górna, J. (2015). Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 14 (1), 153–166. https://doi.org/10.16926/kf.2015.14.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.16926/kf.2015.14.11

Grzelak-Kostulska, E. (2012). Wybrane problemy turystyki uzdrowiskowej w Polsce. W: J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki (red.), Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej (s. 209–228). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.
Google Scholar

Halik, J. (red.) (2002). Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa: ISP.
Google Scholar

Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Hossain A., Bailey, G., Lubulwa, M. (2003). Characteristics and travel patterns of older Australians: Impact of population ageing on tourism. International Conference on Population Ageing and Health: Modelling our Future, Canberra, Australia, 8–12 December.
Google Scholar

Hung, K., Petrick, J.F. (2009). How do we get baby boomers and future seniors on motor coaches? Tourism Analysis, 14 (5), 665–675. https://doi.org/10.3727/108354209x12597959359338
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3727/108354209X12597959359338

Januszewska, M. (2017). Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 473, 257–264. https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.23

Klonowicz, S. (1986). Starzenie się ludności. W: F.W. Sawicka, B. Maryańska, E. Stańczuk (red.), Encyklopedia seniora (s. 35–56). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 217–237.
Google Scholar

Kowalczyk-Anioł, J. (2013). Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (s. 135–147). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Kurek, S. (2001). Wybrane metody i kierunki badania starzenia się ludności w świetle literatury problemu. Studia Demograficzne, 1 (139), 97–113.
Google Scholar

Kurek, S. (2008). Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Google Scholar

Landsberg, P., Poprawski, M., Kieliszewski, P., Mękarski, M., Gojlik, A., Kuchta, J., Brodniewicz M. (2012). Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Pobrane z: https://www.academia.edu/2494034/Po_co_seniorom_kultura_Badania_kulturalnych_aktywności_osób_starszych._Raport (1.12.2021).
Google Scholar

Long, N. (1998). Broken down by age and sex – exploring the ways we approach the elderly consumer. International Journal of the Market Research, 40 (2), 73–92. https://doi.org/10.1177/147078539804000205
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/147078539804000205

Łobodzińska, A. (2016). Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju. Prace Geograficzne, 144, 127–142. https://doi.org/10.4467/20833113PG.16.007.5132
Google Scholar

McMorrow, K., Roeger, W. (2004). The economic and financial market consequences of global ageing. Berlin, Heidelberg: Springer.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24821-7

Mendoza, A.G., Reinoso, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en eldestino Manta (Ecuador). Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio, 4 (1), 79–103. https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21071/riturem.v4i1.12743

Miller, C.A. (2009). Nursing for wellness in older adults. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins.
Google Scholar

Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Medyczne Termedia.
Google Scholar

Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E. (2015). Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy. Ekonomia XXI Wieku / Economics of the 21th Century, 3 (7), 65–81. https://doi.org/10.15611/e21.2015.3.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/e21.2015.3.04

Niezgoda, A., Jerzyk, E. (2013). Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, 475–489.
Google Scholar

Nowicka, A. (2008). Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.
Google Scholar

Ossowski, Z., Taraszkiewicz, T., Formella, M. (2012). Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 295–306.
Google Scholar

Parzych, K., Gotowski, R. (2016). Determinanty aktywności turystycznej osób starszych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Journal of Education, Health and Sport, 6 (10), 680–698. https://doi.org/10.5281/zenodo.222763
Google Scholar

Pasik, M. (2005). Wyznaczniki jakości życia u osób w wieku emerytalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 9, 65–76.
Google Scholar

Patterson, I. (2006). Growing older: Tourism and leisure behaviour of older adults. Trowbridge: Cromwell Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1079/9781845930653.0000

Pędich, W. (2001). Wkraczanie kohort seniorów w XXI wiek. W: W. Pędich (red.), Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku (s. 47–61). Białystok: Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku.
Google Scholar

Population structure and ageing (2021). Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing (28.10.2021).
Google Scholar

Posłuszny, M., Lapina, S. (2011). Zapobieganie starzeniu przez rekreację. Studia Periegetica, 6, 9–16.
Google Scholar

Poterba, J.M. (2004). Impact of population aging on financial markets in developed countries. Economic Review. Federal Reserve Bank of Kansas City, 89 (4), 43–50.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w10851

Rynkowska, D. (2016). Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophy and Sociology, 61 (2), 91–101. http://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.91
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/i.2016.41.2.91

Sawińska, A. (2014). Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, 171–177.
Google Scholar

Smith, C., Jenner, P. (1997). The seniors travel market. Travel and Tourism Analyst, 5, 43–62.
Google Scholar

Śniadek, J. (2006). Age of seniors – a challenge for tourism and leisure industry. W: W. Lipiński, P. Krutki (red.), Studies in Physical Culture in Poland (s. 103–106). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Google Scholar

Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska, 15 (1–2), 21–30.
Google Scholar

Śniadek, J., Zajadacz, A. (2010). Senior citizens and their leisure activity: Understanding leisure behaviour of elderly people in Poland. Studies in Physical Culture and Tourism, 17 (2), 193–204.
Google Scholar

Trzaskowska-Dmoch, A. (2017). Uwarunkowania turystyki seniorów w Polsce. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (9/3), 303–320.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2012, poz. 637.
Google Scholar

Walker, M.C. (2004). Marketing to seniors. Bloomington: 1st Books Library.
Google Scholar

Warwas, I., Wieczorek, I. (2018). Srebrna gospodarka – idea i najlepsze praktyki samorządu terytorialnego w Polsce [Age management as a part of silver economy – the best practices from local government in Poland]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, 43–54.
Google Scholar

Wojszel, Z.B. (2009). Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego. Białystok: TransHumana.
Google Scholar

Zawadka, J. (2019). The importance and popularity of tourism among older people in Poland. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20 (2), 347–358.
Google Scholar

Zsarnoczky, M., David, L., Mukayev, Z., Baiburiev, R. (2016). Silver tourism in the European Union. GeoJournal of Tourism and Geosites, 18 (2), 224–232.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kopacz-Wyrwał, I. (2021). Aktywność turystyczna kieleckich seniorów w latach 2015–2019. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 157–166. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.14

Numer

Dział

Articles