Podejście jakościowe w badaniach atrakcyjności migracyjnej miasta: Łódź w opiniach nowych mieszkańców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.12

Słowa kluczowe:

atrakcyjność migracyjna, przyczyny migracji, Łódź, warunki życia, badania jakościowe

Abstrakt

Z wszystkich wcześniejszych badań nad wzorcami migracji jasno wynika, że niektóre miejsca są bardziej atrakcyjne dla migrantów niż inne. Relatywnie niska atrakcyjność migracyjna Łodzi, która pogłębia niekorzystną sytuację demograficzną miasta, stała się inspiracją do sformułowania pytań, kim są osoby, które decydują się związać swoje losy z miastem, oraz jakie są główne powody ich osiedleńczych decyzji. Podjęta problematyka mieści się w szerszej perspektywie badań nad atrakcyjnością migracyjną miast, lecz ujęta została w sposób jakościowy. Empiryczną podstawą artykułu są badania przeprowadzone w 2016 r., których głównym celem było ustalenie czynników przyciągających do Łodzi oraz wypychających z poprzednich miejsc zamieszkania, a także prześledzenie jak nowi łodzianie oceniają miasto w kontekście obecnych warunków życia w nim. Badania przeprowadzono w technice wywiadu swobodnego wśród 32 respondentów. Do głównych powodów osiedlenia się w mieście należą: po pierwsze funkcjonowanie najważniejszych kompleksów instytucjonalnych, takich jak rynek pracy, edukacja, opieka zdrowotna oraz usługi dla ludności, w tym usługi kulturalne i czasu wolnego; po drugie względy osobiste i rodzinne, w tym głównie znalezienie partnera życiowego w Łodzi lub chęć zamieszkania blisko krewnych; a po trzecie podjęcie studiów oraz znalezienie tu pierwszej pracy.

Bibliografia

Bell, M., Muhidin, S. (2009). Cross-national comparison of internal migration. Human Development Research Paper, 30. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/cross-national-comparisons-internal-migration (10.11.2020).
Google Scholar

Besser, T.L., Recker, N., Parker, M. (2009). The impact of new employers from the outside, the growth of local capitalism, and new amenities on the social and economic welfare of small towns. Economic Development Quarterly, 23 (4), 306–316. https://doi.org/10.1177/0891242409340899
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0891242409340899

Boryczka, E., Sulikowski, T. (2008). Wizerunek miasta w oczach studentów łódzkich uczelni publicznych – podstawy teoretyczne. In: Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (eds), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy (pp. 231–236). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
Google Scholar

Brehm, J., Eisenhauer, B., Krannich, R. (2004). Dimensions of community attachment and their relationship to well‐being in the Amenity‐Rich Rural West. Rural Sociology, 69 (3), 405–429.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1526/0036011041730545

Bujwicka, A. (2011). Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa. Wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, 101–119.
Google Scholar

Clark, T.N. (2004). The city as an entertainment machine. Oxford: Elsevier.
Google Scholar

Couch, C., Cocks, M., Bernt, M., Grossmann, K., Haase, A., Rink, D. (2012). Shrinking Cities in Europe. Town & Country Planning, 81 (6), 264–270.
Google Scholar

Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
Google Scholar

Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books.
Google Scholar

Fotheringham, A.S., Champion, T., Wymer, C., Coombes, M. (2000). Measuring destination attractivity: A migration example. International Journal of Population Geography, 6 (6), 391–421. https://doi.org/10.1002/1099-1220(200011/12)6:6%3C391::AID-IJPG200%3E3.0.CO;2-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/1099-1220(200011/12)6:6<391::AID-IJPG200>3.0.CO;2-5

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
Google Scholar

GUS (2002). Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan na grudzień. Retrieved from: https://stat.gov.pl (22.09.2021).
Google Scholar

GUS (2012). Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – stan na grudzień. Retrieved from: https://stat.gov.pl (22.09.2021).
Google Scholar

Hooimeijer, P., van der Knaap, B. (1994). From flows of people to networks of behaviour. In: P. Hooimeijer, G.A. van der Knaap, J. van Weesep and R.I. Woods (eds), Population dynamics in Europe, current issues in population geography (pp. 177–185). Utrecht: Royal Netherlands Geographical Society and Department of Geography, University of Utrecht.
Google Scholar

Hugo, G.J. (1982). Circular migration in Indonesia. Population and Development Review, 8 (1), 59–83. https://doi.org/10.2307/1972690
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/1972690

Jagielski, A. (1974). Geografia ludności. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Józefowicz, K. (2020). Atrakcyjność migracyjna miast i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Space – Society – Economy, 31, 213–227. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11

Kałuża-Kopias, D. (2010). Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych, największych miast w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 35, 199–217.
Google Scholar

Kałuża-Kopias, D. (2014). Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 27 (4), 41–54.
Google Scholar

Kryńska, E. (2015). Znikanie miast. Studium przypadku Łodzi. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, 174–185.
Google Scholar

Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, IGiPZ PAN.
Google Scholar

Kwiatek-Sołtys, A. (2006). Migration attractiveness of small towns in the Małopolska Province. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 5, 155–160.
Google Scholar

Landry, Ch., Bianchini, F. (1995). The creative city. London: Demos.
Google Scholar

Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47–57. https://doi.org/10.2307/3002931
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2060063

Limmer, R., Schneider, N.F. (2008). Studying Job-Related Spatial Mobility in Europe. In: N. Schneider, G. Meil (eds), Mobile living across Europe. Relevance and diversity of job-related spatial mobility in six European countries (pp. 13–45). Opladen: Barbara Budrich Publishers. https://doi.org/10.2307/j.ctvddzvz7.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvddzvz7.4

Liszewski, S. (2001). Ewolucja funkcjonalna Łodzi. In: S. Liszewski (ed.), Zarys monografii województwa łódzkiego (pp. 29–46). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Liszewski, S., Szafrańska E., Wolaniuk A. (2008). Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Łabędzki, H. (2009). Migracje ludności na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski, Biblioteka regionalisty, 9, 7–15.
Google Scholar

Łódzki Rower Publiczny (2018). Retrieved from: https://lodzkirowerpubliczny.pl/aktualnosci/ (4.01.2018).
Google Scholar

Majer, A. (1997). Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2009). Wizerunek miasta poprzemysłowego. Przykład Łodzi. In: M. Dymnicka, A. Majer (eds), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne (128–146). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Michalska-Żyła, A. (2014). The quality of life and social capital in post-industrial peripheral cities. Przegląd Socjologiczny, 63 (1), 109–136.
Google Scholar

Pawłowska, K. (1996). Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej. Seria: Architektura, Monografia, 203. Kraków: Politechnika Krakowska.
Google Scholar

Potrykowska, A., Śleszyński, P. (1999). Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim. Warszawa: IGiPZ PAN.
Google Scholar

PWC (2011). Raporty na temat wielkich miast Polski. Retrieved from: https://www.pwc.pl (10.09.2020).
Google Scholar

PWC (2015). Raporty na temat wielkich miast Polski. Retrieved from: https://www.pwc.pl (10.09.2020).
Google Scholar

Rogers, A., Sweeney, S. (1998). Measuring the spatial focus of migration patterns. The Professional Geographer, 50 (2), 232–242. https://doi.org/10.1111/0033-0124.00117
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0033-0124.00117

Rosner, A. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warszawa: IRWiR PAN.
Google Scholar

Smętkowski, M. (2011). Polityka spójności a konkurencyjność dużych polskich miast. Studia Regionalne i Lokalne, wydanie specjalne, 31–56.
Google Scholar

Szukalski, P. (2012). Sytuacja demograficzna Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
Google Scholar

Śleszyński, P. (2020). Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. Czasopismo Geograficzne, 91 (1–2), 37–58.
Google Scholar

Šimpach, O., Dotlačilová, P. (2013). Analysis of migration attractiveness of the regions in the Czech Republic during 2007–2011. In: Proceedings of the International Scientific Conference: Region in the Development of Society 2013 (pp. 322–335). Brno: Mendel University in Brno.
Google Scholar

Tarasiewicz, P. (2013). Migracje a drenaż mózgów. In: Człowiek w kulturze. Pismo poświęcone filozofii i kulturze. Emigracja i cywilizacje, 23, 145–160.
Google Scholar

Tobiasz-Lis, P. (2013). Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-898-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-898-1

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Szafrańska, E., & Michalska-Żyła, A. (2021). Podejście jakościowe w badaniach atrakcyjności migracyjnej miasta: Łódź w opiniach nowych mieszkańców. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 135–142. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.12

Numer

Dział

Articles