Łódź ciągle ziemią obiecaną?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.07

Słowa kluczowe:

Łódź, ziemia obiecana, miasto kurczące się, modernizacja, rewitalizacja, specjalna strefa ekonomiczna, przemiany społeczno-gospodarcze

Abstrakt

W pracy omówiono współczesne problemy Łodzi związane z przemianami społeczno-gospodarczymi po upadku komunizmu w 1989 r. oraz wskazano możliwości i kierunki dalszego rozwoju. Zaprezentowano ostatni etap rozwoju miasta, który rozpoczął się po 1989 r. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy po transformacji ustrojowo-gospodarczej, która się wówczas zaczęła, Łódź można ponownie nazwać ziemią obiecaną, jak określano to dynamicznie rozwijające się w XIX i na początku XX w. miasto.
Rozwój miasta w ciągu ostatnich trzech dekad można podzielić na kilka etapów:
– lata 1989–1996 – cechujące się upadkiem przemysłu i bardzo wysokim bezrobociem;
– lata 1997–2004 – kiedy Łódź stała się ponownie stolicą województwa w dawnych granicach sprzed 1975 r.; ponadto powstała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, uważana z biegiem czasu za najlepszą w kraju;
– po 2004 r. – okres, w którym Polska weszła do UE i pojawiły się nowe możliwości rozwoju miasta dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych.
Współczesne problemy Łodzi to przede wszystkim spadek liczby ludności i starzenie się łodzian. Pandemia rodzi też aktualne trudności, wynikające ze spowolnienia gospodarczego i zmniejszonego popytu na lokale biurowe. Do atutów Łodzi należy zaliczyć: rosnącą rangę komunikacyjną, bliskość stolicy, duże zasoby wykwalifikowanej kadry pracowniczej, niskie zarobki przy jednocześnie niskich kosztach utrzymania, najlepszą w Polsce specjalną strefę ekonomiczną, zwiększającą się atrakcyjność turystyczną.

Bibliografia

Bionanopark (2021). Pobrane z: http://bionanopark.pl/ (4.07.2021).
Google Scholar

Dzieciuchowicz, J. (2009a). Ludność Łodzi od 1918 r. do lat 90. XX wieku. W: S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 265–296). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Dzieciuchowicz, J. (2009b). Przemiany ludnościowe Łodzi na przełomie XX i XXI wieku. W: S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 381–400). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Dzieciuchowicz, J. (2014). Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-263-7

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2010). Zmiany w rozmieszczeniu ludności i wybranych struktur demograficznych w Łodzi w latach 1988–2005. W: I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście. T. 22: Duże i średnie miasta Polski w okresie transformacji (s. 211–228). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2014). Nowe Centrum Łodzi – od idei do realizacji. W: A. Wolaniuk (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście. T. 27: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej (s. 165–176). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2015a). Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju miasta. W: A. Wolaniuk (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście. T. 28: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast (s. 119–127). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2015b). Łódź miasto malejące. Porównanie z największymi miastami Polski. W: M. Soja,
Google Scholar

A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów (s. 91–104). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2019). Powstanie i podziały województwa łódzkiego. Acta Geographica Lodziensia, 109, 49–57. https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/3
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/AGL/2019/109/3

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2021). Rola specjalnej strefy ekonomicznej w odrodzeniu i unowocześnieniu gospodarki Łodzi. W: E. Szafranek (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta (s. 415–423). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Jewtuchowicz, A., Suliborski, A. (2009a). Gospodarka Łodzi na przełomie XX i XXI wieku. W: S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 400–410). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Jewtuchowicz, A., Suliborski, A. (2009b). Struktura gospodarcza Łodzi w latach 1918–1989. W: S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 297–322). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Koter, M. (1979). Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 2: Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Acta Unniversitatis Lodziensis. Folia Geographica, 21, 25–52.
Google Scholar

Koter, M. (2009). Tkanka miejska Łodzi w latach 1918–1989. W: S. Liszewski (red.), Łódź. Monografia miasta (s. 218–264). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Liszewski, S. (2015). Dylematy wielkiego miasta w okresie postsocjalistycznym – przykład Łodzi. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 28, 9–23.
Google Scholar

Liszewski, S. (red.) (2009). Łódź. Monografia miasta. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Liszewski, S., Yong, C. (1997). A comparative study of Łódź and Manchester: Geographies of European cities in transformation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2021). Pobrane z: http://sse.lodz.pl (4.07.2021).
Google Scholar

Łódź znalazła się na liście 25 wyróżnionych miejsc „BEST OF THE WORLD 2022 National Geographic” (2021). Pobrane z: https://www.national-geographic.pl/artykul/lodz-znalazla-sie-na-liscie-25-wyroznionych-destynacji-best-of-the-world-2022-national-geographic (18.11.2021).
Google Scholar

Marcińczak, Sz., Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2006). Lokalizacja wewnątrzmiejskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi. Przegląd Geograficzny, 78 (4), 515–536.
Google Scholar

Monopolis (2021). Pobrane z: http://monopolis.pl (4.07.2021).
Google Scholar

Muratorplus (2021). Pobrane z: http://muratorplus.pl (4.07.2021).
Google Scholar

Ogrodowczyk, A., Marcińczak, Sz. (2014). Łódź – od polskiego Manchesteru do polskiego Detroit? W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej (s. 79–88). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Sobczyński, M. (2000). Historia powstania i przemiany administracyjne województwa łódzkiego. W: M. Sobczyński, W. Michalski (red.), Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województwa (s. 7–21). Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi.
Google Scholar

Statystyka Łodzi (2018). Łódź: Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Stryjakiewicz, T. (red.) (2014). Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Suliborski, A., Wójcik, M., Kulawiak, A. (2011). Przemiany funkcjonalne Łodzi na przełomie wieków – uwarunkowania systemowe. W: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin prof. Stanisława Liszewskiego (s. 227–243). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi (2021). Pobrane z: https://uml.lodz.pl/ (4.07.2021).
Google Scholar

Wolaniuk, A. (2012). Centra miast. W: S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna (s. 303–341). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2021). Łódź ciągle ziemią obiecaną?. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 73–82. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.07

Numer

Dział

Articles