Strefy wpływu miast a migracje ludności w regionie policentrycznym

Autor

  • Marlena Dyszy Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0002-9464-8224
  • Elżbieta Zuzańska-Żyśko Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Sosnowiec, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0003-1258-3816

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.08

Słowa kluczowe:

strefa wpływu miasta, migracje, region policentryczny, konurbacja, gęstość zaludnienia

Abstrakt

Obszary wiejskie w zapleczu dużych miast podlegają silnym procesom migracyjnym. To powoduje różne konsekwencje przestrzenne i funkcjonalne, w tym tworzenie się nowych stref oddziaływania na styku miast i wsi. Celem pracy jest wskazanie miast, które wytworzyły własne strefy wpływu migracyjnego na obszarach wiejskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Badanie opiera się na wielkości i kierunkach migracji w latach 2002–2017. Najsilniejszej presji migracyjnej podlegają gminy wiejskie, które graniczą z większymi miastami. W regionie policentrycznym strefy oddziaływania miast są zróżnicowane i nakładają się wzajemnie. Miasta oddziałują na obszary wiejskie w różnych kierunkach.

Bibliografia

Bagdziński, S. (1975). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej układu osadniczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych (2020). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (10.10.2020).
Google Scholar

Bański, J. (2003). Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia. W: B. Górz, C. Guzik (red.), Studia Obszarów Wiejskich. Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. T. 4 (s. 11–25). Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Google Scholar

Bartosiewicz, B., Marcińczak, Sz. (2020). Policentryczność regionów miejskich w Polsce. Przegląd Geograficzny, 92 (4), 455–474. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.4.1

Beaujeu-Garnier, J., Chabot, G. (1971). Zarys geografii miast. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Berezowski, S. (1964). Wstęp do regionalizacji gospodarczej. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
Google Scholar

Biegańska, J., Środa-Murawska, S., Kruzmetra, Z., Swiaczny, F. (2018). Peri-urban development as a significant rural development trend. Quaestiones Geographica, 37, 125–140. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0019
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0019

Czarnecki, W. (1964). Planowanie miast i osiedli. Region miasta. T. 6. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Degórska, B. (2017). Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy: kontekst ekologiczno-krajobrazowy. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Dyszy, M. (2017). Migracje wewnętrzne ludności w wybranych gminach wiejskich województwa śląskiego w latach 2002–2015. Acta Geographica Silesiana, 11/2 (26), 17–19.
Google Scholar

Dyszy, M. (2018). Przemiany w użytkowaniu ziemi obszarów wiejskich w zapleczu konurbacji katowickiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, XLVI, 75–85.
Google Scholar

Dyszy, M. (2019). Przeobrażenia przestrzenno–funkcjonalne strefy podmiejskiej konurbacji katowickiej na przykładzie wybranych gmin wiejskich. Rozprawa doktorska (maszynopis). Sosnowiec: Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Przyrodniczych.
Google Scholar

Dyszy, M., Zuzańska-Żyśko, E. (2018). Migrations of population to rural areas as suburbanization development factor (Sub-Urban Areas) in Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis. 4th International Scientific Conference GEOBALCANICA (s. 325–334). Republic of Macedonia: Proceedings, Ohrid. https://doi.org/10.18509/GBP.2018.37
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18509/GBP.2018.37

Dzieciuchowicz, J. (1979). Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi).Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 66, 176.
Google Scholar

Dziegieć, E. (1984). Zasięg oddziaływania centrum handlowego małego miasta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 3, 69–85.
Google Scholar

Dziegieć, E., Suliborski, A. (1982). Zewnętrzne i wewnętrzne strefy oddziaływania handlu detalicznego w Sieradzu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 1, 111–127.
Google Scholar

Dziewoński, K., Kiełczewska-Zaleska, M., Iwanicka-Lyra E. (red.) (1971). Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Gałka, J., Wójtowicz, M., Kurek, S. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988–2011. Studia Miejskie, 12, 59–77.
Google Scholar

Garbacz, E., Komornicki, T., Kowalczyk, K. (2020). Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce. Przegląd Geograficzny, 92 (2), 247–265. https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2020.2.5

Głaz, M. (2006). Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia. W: J. Słodczyk, R., Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich(s. 153–166). Opole: Uniwersytet Opolski.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2020). Pobrane z: https://stat.gov.pl/(20.10.2020).
Google Scholar

Heffner, K. (2002). Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. W: M. Kłodziński (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych (s. 81–86). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Google Scholar

Heffner, K. (2011). Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej. Studia Miejskie. Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, 3, s. 17–34.
Google Scholar

Heffner, K., Marszał, T. (red.) (2008). Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 238, 5–244.
Google Scholar

Hołowiecka, B. (2004). Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (1998). Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2004). Wyjazdy łodzian do pracy w Warszawie. Przykład dążenia do poprawy warunków życia. W: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 237–243). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Jakubowicz, E. (1993). Centralność i obszary obsługi miast Dolnego Śląska. W: W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych (s. 126–133). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Jałowiecki, B. (2005). Polskie miasta w procesie metropolizacji. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 5–15.
Google Scholar

Jażdżewska, I. (1999). Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Kaczmarek, T. (2010). Proces integracji metropolitalnej – „od dołu” i „od góry”. W: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej (s. 45–61). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Kaczmarek, T. (2017). Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, 81–98. https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.06

Kłosowski, F., Runge, J. (2010). Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977–2006. W: W. Świątkiewicz (red.), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. T. 1, s. 83–92. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W. (2010). Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 241, 163–167.
Google Scholar

Konecka-Szydłowska, B. (2006). Sytuacja społeczno-gospodarcza miast strefy podmiejskiej Poznania w okresie transformacji. W: J. Słodczyk, R. Klimek (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich (s. 53–62). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Korcelli, P. (1976). Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Przegląd Geograficzny, 48 (4), 589–598.
Google Scholar

Korcelli, P. (1981). Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski. W: K. Dziewoński, P. Korcelli (red.), Studia nad mi-gracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce (s. 189–212).Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Korcelli, P. (2011). Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie. W: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (s. 43–50). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Korcelli-Olejniczak, E. (2012). Region metropolitalny. Pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Kowalewski, A., Markowski, T., Śleszyński, P. (red.) (2018). Studia nad chaosem przestrzennym. Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 1–231.
Google Scholar

Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., Runge, A., Spórna, T. (2017). Is the suburbanisationstage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation. Geographia Polonica, 90 (2), 71–85. https://doi.org/10.7163/GPol.0082
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0082

Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., Spórna, T., Dragan, W., Mihaylov, V. (2019). Beyond ‘logistics sprawl’ and ‘logistics anti-sprawl’. Case of the Katowice region, Poland. European Planning Studies, 27 (8), 1646–1660. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1598940
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1598940

Kuć-Czajkowska, K. (2010). Kryteria wyodrębniania metropolii. W: A. Lutrzykowski, R. Gawłowski (red.), Metropolie. Wyzwanie polskiej polityki miejskiej (s. 62–80). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2015). Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 223, 206–222.
Google Scholar

Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyza do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033.
Google Scholar

Liszewski, S. (1967). Dojazdy do pracy i nauki w małych miastach województwa łódzkiego i opolskiego. W: L. Straszewicz (red.), Migracje i dojazdy ludności (s. 63–72). Łódź: Materiały konferencyjne.
Google Scholar

Liszewski, S. (1970). Strefy oddziaływania miasta. W: L. Straszewicz (red.), Studium geograficzno-ekonomiczne (s.262–290). Katowice: Wydawnictwo Śląsk, Instytut Śląski w Opolu.
Google Scholar

Liszewski, S. (1987). Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy. Przegląd Geograficzny, 59 (1–2), 64–79.
Google Scholar

Liszewski, S. (2010). Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii łódzkiej. W: S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne i przyrodnicze (s. 47–63). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Liszewski, S., Maik, W. (red.) (2000). Wielka Encyklopedia Geografii Świata. T. 19. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
Google Scholar

Liszewski, S., Straszewicz, L., Pączka, S. (1970). Strzelce opolskie jako ośrodek ciążenia. W: W. Dziewulski, J. Krosel (red.), Ziemia Strzelecka. Szkice monograficzne (s. 247–304). Opole: Instytut Śląski.
Google Scholar

Lityński, P., Hołuj, A. (2018). Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich. W: A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), Koszty chaosu przestrzennego, Studia KZPK PAN, 182, 114–162.
Google Scholar

Maik, W. (1997). Podstawy geografii miast. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraj PAN.
Google Scholar

Matczak, A. (1984). Próba zasięgu oddziaływania Prudnika na podstawie danych o przewozach towarowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 3, 87–97.
Google Scholar

Matczak, A., Michalski, W. (1982). Przepływy towarowe jako podstawa wyznaczania związków przestrzennych Sieradza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 1, 129–152.
Google Scholar

Matczak, A., Szymańska, D. (1997). Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta – przykład Brodnica. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Namysłowski, J. (1980). Główne ośrodki codziennych dojazdów i wyjazdów w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Olberek-Żyła, M. (2012). Proces suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej. W: S. Sitek (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej (s. 97–109). Sosnowiec: PTG Oddział Katowicki Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi.
Google Scholar

Ormicki, W. (1932). Badanie strefy wpływu w geografii miast. Wiadomości Geograficzne, 10 (6–7), 84–87.
Google Scholar

Potrykowska, A. (1989). Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 152, 55–75.
Google Scholar

Potrykowska, A. (1991). Przestrzenne oddziaływanie ośrodków województw w świetle dojazdów do pracy. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 156, 79–87.
Google Scholar

Potrykowski, M. (1980). Modele grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-transportowych. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 4, 121–139.
Google Scholar

Pytel, S. (2017). Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. https://doi.org/10.18778/0208-6018.328.09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6018.328.09

Pytel, S., Rahmonov, O., Ruman, M. (2020). Internal and external migrations of pensioners in Poland: A directional typology. Population, Space and Place, 26 (7), e2330. https://doi.org/10.1002/psp.2330
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/psp.2330

Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 19, 73–86. https://doi.org/10.2478/bog-2013-0005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2013-0005

Rocznik Demograficzny 2016 (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Rocznik Demograficzny 2018 (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Runge, A. (2017). Zróżnicowanie demograficzne obszarów wiejskich województwa śląskiego. W: K. Gasidło, A. Twardoch (red.), Na wsi, czyli gdzie? Architektura, środowisko, społeczeństwo, ekonomia współczesnej wsi (s. 42–60). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Google Scholar

Runge, A., Runge, J., Kantor-Pietraga, I., Krzysztofik, R. (2020). Does urban shrinkage require urban policy? The case of a post-industrial region in Poland. Regional Studies, Regional Science, 7 (1), 476–494. https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1831947
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/21681376.2020.1831947

Runge, J. (1991). Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Runge, J. (2003). Kierunki przemian demograficzno-społecznych w województwie śląskim. W: E. Bednarska, Cz. Domański (red.), Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny (s. 23–36). Warszawa: Wydawnictwo GUS, Urząd Statystyczny, Uniwersytet Łódzki.
Google Scholar

Runge, J. (2011). Kurczące się miasta konurbacji katowickiej. W: S. Sitek (red.), „Stare i Nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej (s. 101–110). Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Runge, J. (2018). Specyfika procesów ludnościowych na obszarze województwa śląskiego na tle Polski. W: J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (s. 225–228). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
Google Scholar

Rykiel, Z. (1983). Powiązania wewnętrzne aglomeracji war-szawskiej na przykładzie migracji między miastami. Przegląd Geograficzny, 55, 317–339.
Google Scholar

Rykiel, Z. (1985). Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Rykiel, Z. (2002). Koncepcje i delimitacje wielkomiejskich form osadniczych w Polsce. W: I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 9–19). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Rykiel, Z. (red.) (1989). Struktury i procesy społeczno-demograficzne w regionie katowickim. Wrocław: PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Sagan, R., Sitek, S., Szajnowska-Wysocka, A. (2020). The impact of globalisation on regional identity: The example of Silesian identity. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 48 (48), 83–111. https://doi.org/10.2478/bog-2020-0015
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2020-0015

Schöller, P. (1961). Aufgaben und Probleme der Stadtgeographie. Erdkunde, VII (3), 161–184.
Google Scholar

Sitek, S., Runge, J., Kłosowski, F., Runge, A., Petryszyn, J., Pytel, S., Spórna, T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Słodczyk, J. (red.) (2011). Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Smętkowski, M. (2001). Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 83–101.
Google Scholar

Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 52–73.
Google Scholar

Sokołowski, D. (1999). Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Solarek, K. (2013). Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Google Scholar

Spórna, T. (2018). The suburbanisation process in a depopulation context in the Katowice conurbation, Poland. Environmental & Socio-economic Studies, 6 (1), 57–72. https://doi.org/10.2478/environ-2018-0007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/environ-2018-0007

Spórna, T., Krzysztofik, R. (2020). ‘Inner’ suburbanisation – Background of the phenomenon in a polycentric, post-socialist and post-industrial region. Example from the Katowice conurbation, Poland. Cities, 104, 102789. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102789
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102789

Staszewska, S., Wdowicka, M. (2005). Możliwości aktywizacji gospodarczej małych miast w Polsce w warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej. W: K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny (s. 91–105). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Google Scholar

Stryjakiewicz, T., Ciesiolka, P., Jaroszewska, E. (2012). Urban shrinkage and the post-socialist transformation: The case of Poland. Built Environment, 38, 197–213. https://doi.org/10.2148/benv.38.2.196
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2148/benv.38.2.196

Stryjakiewicz, T. (red.) (2014). Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Szajnowska-Wysocka, A. (1995). Podstawy zorganizowania miast konurbacji górnośląskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Szajnowska-Wysocka, A. (1999). Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Szymańska, D. (1992). Małe miasta województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego. Czasopismo Geograficzne, 1/1992, 91–98.
Google Scholar

Szymańska, D., Matczak, A. (2002). Urbanization in Poland: tendencies and transformation. European Urban and Regional Studies, 9 (1), 39–46. https://doi.org/10.1177/096977640200900104
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/096977640200900104

Szymańska, D., Biegańska, J. (2011). Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej(s. 83–98). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Szymańska, D., Chodkowska-Miszczuk, J., Biegańska, J. (2013). Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, XLIV (2), 319–332. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.021

Szymańska, W. (2018). Delimitacja strefy wpływów demograficznych na przykładzie byłych miast wojewódzkich w Polsce. Space − Society – Economy, 23, 7–28. https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.23.01

Śleszyński, P. (2011). Economic linkages. W: T. Komornicki, P. Siłka (red.), Functional linkages between Polish metropolises (s. 49–64). Warszawa: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences.
Google Scholar

Śleszyński, P. (2012). Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 86 (4), 559−576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Śleszyński, P. (2014). Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. W: A. Wolaniuk (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 11–26). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. 2017, poz. 730.
Google Scholar

Werwicki, A. (1965). Funkcje usługowe osiedli miejskich w rejonie Wałbrzycha i Świdnicy oraz strefy ich oddziaływania. Przegląd Geograficzny, XXXVII, 93–108.
Google Scholar

Więcław-Michniewska, J. (2006). Krakowskie suburbia i ich społeczność. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, A. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Wójcik, M. (2008). Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Zborowski, A., Raźniak, P. (2013). Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce – ujęcia badawcze i ocena procesu. Studia Miejskie, 9, 37–50.
Google Scholar

Zborowski, A., Chaberko, T., Kretowicz, P. (2011). Procesy suburbanizacji rezydencjonalnej w regionie miejskim Krakowa: przemiany społeczno-przestrzenne. W: J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji (s. 49–72). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Zborowski, A., Pawlak, H., Gałka, J. (2019). Relacje społeczne między mieszkańcami wsi i ludnością napływową z miasta w strefie podmiejskiej Krakowa – przestrzeń konfliktu czy współpracy? Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 4 (32), 51–63. https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.04
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.04

Zuzańska-Żyśko, E. (2002). Demographic potential of small towns of Silesian province in the last decade of 20th century. Biuletyn Geograficzny, 1, 159–166.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko, E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko, E. (2017). Region Metropolitalny Silesia w świetle koncepcji funkcjonalnych. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 174, 116–125.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko, E., Pytel, S., Koman, W. (2016). Suburbanization in Postindustrial Area. Case Study of The Silesia Metropolitan Region. GeoMed 2016. 4th International Geography Symposium. Book of Proceedings, 1, 835–849.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Dyszy, M., & Zuzańska-Żyśko, E. (2020). Strefy wpływu miast a migracje ludności w regionie policentrycznym. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 101–114. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.08

Numer

Dział

Articles