Aspekty wiejskości w krajobrazie kulturowym dużego miasta na przykładzie Krakowa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.07

Słowa kluczowe:

wiejskość, wieś, miejski krajobraz kulturowy, miasto, Kraków

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka wybranych aspektów wiejskości uwidaczniających się we współczesnym krajobrazie kulturowym Krakowa. Analizie poddano cztery aspekty tradycyjnie związane z krajobrazem wsi: wiejskie układy osadnicze, toponimię, użytkowanie gruntów i rolnictwo oraz wybrane elementy kultury ludowej. Zwrócono uwagę zarówno na przejawy wiejskości uwidaczniające się w formie materialnej, jak i stanowiące elementy dziedzictwa niematerialnego. W artykule pod-niesiono kwestię wielowymiarowości tego zjawiska i potrzebę interdyscyplinarnych badań w tej dziedzinie.

Bibliografia

Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Bański, J. (2007). Geografia rolnictwa Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Bański, J. (2008). Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś. W: A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (s. 29–44). Toruń: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Google Scholar

Bański, J. (2012). Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (3), 5–15.
Google Scholar

Bański, J. (2017). Rozwój obszarów wiejskich: wybrane zagadnienia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Bogdanowski, J. (1996). Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Bogdanowski, J. (2001). Czytanie krajobrazu. W: A. Michałowski (red.), Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny (s. 17–33). Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
Google Scholar

Bukraba-Rylska, I. (1998). Kultura ludowa. W: A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu (s. 454–460). Warszawa: Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
Google Scholar

Cepil, M. (2018). Geneza i dziedzictwo kulturowe osad fryde-rycjańskich we współczesnych granicach Łodzi. Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, 19 (1), 49–66.
Google Scholar

Chachaj, J. (2014). Trwałość dawnych elementów krajobrazu i sieci drożnej w ramach współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie ulic Krańcowej i Wilczej w Lublinie. Studia Geohistorica, 2, 107–117.
Google Scholar

Cieśla-Reinfussowa, Z. (1977). Żywotność obrzędów ludowych w Krakowie i na wsi podkrakowskiej. Lud, 61, 130–145.
Google Scholar

Czar nici (2020). Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. Pobrane z: http://www.haftkoronka.wordpress.com (1.07.2020).
Google Scholar

Duś, E. (2011). Rola i miejsce ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej. Geographia. Studia et Dissertationes, 33, 79–100.
Google Scholar

Encyklopedia PWN (2020). Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura-ludowa;3934264.html (20.06.2020).
Google Scholar

Figlus, T. (2020a). Process of incorporation and morphological transformations of rural settlements patterns in the context of urban development. The casestudy of Łódź. Quaestiones Geographicae, 39 (2), 75–95. https://doi.org/10.2478/quageo-2020-0019
Google Scholar

Figlus, T. (2020b). Transformacja morfologiczna wsi włączonych do miasta po II wojnie światowej na przykładzie Łodzi. Wieś i Rolnictwo, 2 (187), 99–130.
Google Scholar

Frydryczak, B. (2011). Krajobraz: próba ujęcia w perspektywie interdyscyplinarnej. Studia Europea Gnesnensia, 4, 207–224.
Google Scholar

Gajdek, A., Cieśla, B. (2017). Relikty układów ruralistycznych w strukturze współczesnego miasta. Zachowane dziedzictwo w kontekście założeń miasta przyszłości, na przykładzie Rzeszowa. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 64 (3/II), 67–78. https://doi.org/10.7862/rb.2017.154
Google Scholar

Gałka, A. (2018). Ochrona kształtu wsi – czy warto włączać obszary wiejskie do granic administracyjnych okolicznych miast. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 504, 29–42. https://doi.org/10.15611/pn.2018.504.03
Google Scholar

Geoportal krajowy (2020). Pobrane z: http://mapy.geoportal.gov.pl(17.02.2020).
Google Scholar

Google Maps (2019). Pobrane z: http://www.google.com/maps(12.02.2019).
Google Scholar

Górka, A. (2015). Wsparcie dla wiejskości. Znaczenie doświadczeń w kształtowaniu wiejskiego krajobrazu. Studia KPZK, 163, 65–82.
Google Scholar

Grochulska-Salak, M. (2017). Rolnictwo miejskie jako element krystalizujący przestrzeń suburbiów. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4 (54), 153–161.
Google Scholar

Grochulska-Salak, M. (2018). Rolnictwo miejskie jako innowacyjna produkcja stanowiąca element scalający i uzupełniający strukturę miasta. Budownictwo i Architektura, 17 (2), 143–158. https://doi.org/10.24358/Bud-Arch_18_172_12
Google Scholar

Grochulska-Salak, M. (2019). Urban farming in sustainable city development. W: J.G. Vargas-Hernández, J. Zdunek-Wielgołaska, Bioeconomic alsolutions and investments in sustainable city development (s. 43–64).
Google Scholar

Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7958-8.ch003
Google Scholar

Halamska, M. (2009). Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania. W: G. Gorzelak, M. Szczepański, W. Ślęzak--Tazbir, Człowiek-miasto-region. Związki i interakcje. Księga jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego (s. 123–136). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Halamska, M. (2011). Wiejskość jako kategoria socjologiczna. Wieś i rolnictwo, 1 (150), 37–55.Handke, K. (1992). Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa: PAN Instytut Slawistyki.
Google Scholar

Jeziorska-Biel, P. (2017). Społeczne i przestrzenne aspekty proce-su odnowy wsi (przypadek województwa łódzkiego). Biuletyn KPZK, 267, 121–132.
Google Scholar

Jędrysiak, T. (2010). Wiejska turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., Śleszyński, P. (2014). Ekonomiczne i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, 25 (4/280), 5–21.
Google Scholar

Kozieł, A. (2003). Betlejem krakowskie. Dzieje szopki krakowskiej. Kraków: Wydawnictwo „m”.
Google Scholar

Kraków Naszemiasto.pl (2020). Pobrane z: https://krakow.nasze-miasto.pl (11.06.2020).
Google Scholar

Krzyk, P. (2009). Obszary rolne jako element systemu przyrod-niczego miasta Krakowa. Problemy Rozwoju Miast, 3, 47–61.
Google Scholar

Krzyk, P., Bury, K. (2013). Zmiany przeznaczenia użytków rolnych Krakowa w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Problemy Rozwoju Miast, 4, 27–40.
Google Scholar

Krzyk, P., Tokarczuk, T., Heczko-Hyłowa, E., Ziobrowski, Z. (2013). Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Google Scholar

Kwiecińska, M. (2014a). Emaus – tradycja krakowskiego pielgrzymowania. Krzysztofory, 32, 349–362.
Google Scholar

Kwiecińska, M. (2014b). Konik zwierzyniecki jako obrzęd lokalny i uniwersalny. W: R. Klimek (red.), Świat Lajkonika. Konik na świecie (s. 178–188). Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Kwiecińska, M. (2017). Szopkarstwo krakowskie w procesach kształtowania dziedzictwa miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne, 45 (3), 333–350. https://doi.org/10.4467/22999558.PE.17.016.8360
Google Scholar

Luchter, B. (2009). Tendencje zmian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848–2008. Świat Nieruchomości, 1 (67), 30–37.
Google Scholar

Luchter, B. (2010). Zmiany użytkowania ziemi na terenie wybranych jednostek przestrzennych, wchodzących w skład miasta Krakowa, w latach 1848–2008. Świat Nieruchomości, 1 (71), 4–11.
Google Scholar

Luchter, B. (2012). Kraków – zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Google Scholar

Luchter, B. (2011). Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w okresie 60 lat jej istnienia. Świat Nieruchomości, 1 (75), 4–11.
Google Scholar

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (2020). Pobrane z: https://miip.geomalopolska.pl (20.03.2020).
Google Scholar

MAPSTER (2020). Pobrane z: http://igrek.amzp.pl/ (15.03.2020).
Google Scholar

Michałowski, A. (2001). Świadome kształtowanie krajobrazu a ochrona krajobrazu historycznego. W: A. Michałowski (red.), Krajobraz kulturowy. Warsztaty dla nauczycieli i metodyków. Zeszyt dydaktyczny (s. 3–8). Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu.
Google Scholar

Miszewska, B., Szmytkie, R. (2017). Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 6, 51–70. https://doi.org/10.18778/2300-0562.06.03
Google Scholar

Mydel, R. (1979). Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Mydel, R. (1994). Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”.
Google Scholar

Myga-Piątek, U. (2001). Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny, 73, 1–2, 163–176.
Google Scholar

Myga-Piątek, U. (2005a). Historia, metody i źródła badań krajobrazów kulturowych. W: A. Szponar, S. Horska-Schwarz (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu XVII (s. 1–77). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Myga-Piątek, U. (2005b). Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4, 40–53.
Google Scholar

Myga-Piątek, U. (2012). Krajobrazy kulturowe: aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Nowakowski, S. (1963). Tendencje egalitarne i nowa hierarchia społeczna w przemysłowo-miejskim środowisku ziem zachodnich. Przegląd Socjologiczny, 17 (1), 35–52.
Google Scholar

Oleszkiewicz, M. (2016). Magazyn obrzędów. Niematerialne dziedzictwo w muzeum na przykładzie śladów Emausu i Rękawki w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W: M. Kwiecińska (red.), Niematerialne dziedzictwo miasta: muzealizacja, ochrona, edukacja (s. 157–169). Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Opracowanie Ekofizjograficzne Miasta Krakowa (2010). Miasto Kraków. Pobrane z: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115&lid=900692606&vReg=2 (15.06.2020).
Google Scholar

Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (2020). Pobrane z: http://www.gugik.gov.pl/ (20.06.2020).
Google Scholar

Plit, F. (2011). Krajobraz kulturowy – czym jest? Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Google Scholar

Plit, J. (2016). Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. Warszawa: PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
Google Scholar

Poczet Krakowski (2020a). Pobrane z: https://www.poczetkrakowski.pl/tomy/show_tome.html?tome=1 (1.06.2020).
Google Scholar

Poczet Krakowski (2020b). Pobrane z: https://www.poczetkrakowski.pl/tomy/show_article,dzielnica-administracyjna-a-dzielnica-katastralna-1235.html (1.06.2020).
Google Scholar

Poczet Krakowski (2020c). Pobrane z: https://www.poczetkrakowski.pl/granice-krakowa/ (1.06.2020).
Google Scholar

Poczet Krakowski (2020d). Pobrane z: https://www.poczetkrakowski.pl/tomy/show_article,punkt-wyjscia-wielki-krakow-422.html (1.06.2020).
Google Scholar

Podedworna, H. (2010). Wiejskość wyzwolona. Nowa konceptualizacja przestrzeni wiejskiej. Roczniki socjologii wsi, 29, 7–24.
Google Scholar

Podedworna, H. (2013). Wiejskość jako obcość. W: D. Kasprzyk (red.), Nie tylko o wsi... Szkice humanistyczne dedykowane profesor Marii Wieruszewskiej-Adamczyk (s. 137–147). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-011-4.07
Google Scholar

Radecka, E. (2016). Osadzanie Chochoła. Pomiędzy tradycją ludową a literacką. W: M. Kwiecińska (red.), Niematerialne dziedzictwo miasta: muzealizacja, ochrona, edukacja (s. 202–212). Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) (2020). Pobrane z: https://eteryt.stat.gov.pl (25.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2005). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2005,6,4.html (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2007). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2007,6,3.html (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2009). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2009,6,2.html (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2011). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2011,6,1.html (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2013). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/rocznik-statystyczny-krakowa-2013-922/ (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2015). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2015,6,6.html (10.06.2020).
Google Scholar

Rocznik statystyczny Krakowa (2017). Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrane z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-krakowa-2017,6,7.html (10.06.2020).
Google Scholar

Skiba, S., Drewnik, M. (2010). Kierunki rozwoju rolnictwa w gra-nicach Krakowa. W: B. Degórska (red.), Opracowanie ekofizjograficzne miasta Krakowa (s. 255–264). Kraków: Urząd Miasta Krakowa.
Google Scholar

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (2020). Pobrane z: http://doroszewski.pwn.pl/haslo/wie%C5%9Bniak/(20.06.2020).
Google Scholar

Sobieska, T., Sobieska, K., Blondiau, G. (2003). Śladami Młodej Polski. Secesja w Krakowie i okolicach. Kraków: Wydawnictwo „Dęby Rogalińskie”.
Google Scholar

Sroka, W. (2013). Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach – znaczenie i zakres zjawiska. Roczniki Naukowe SERiA, XV (3), 317–322.
Google Scholar

Sroka, W. (2014a). Definicje oraz formy miejskiej agrokultury – przyczynek do dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 3 (164), 85–103.
Google Scholar

Sroka, W. (2014b). Struktura oraz intensywność użytkowania gruntów rolnych w miastach i na obszarach podmiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, XVI (6), 449–455.
Google Scholar

Sroka, W. (2015). Resources and use of agricultural land in Polish cities according to chosen theories of location of agricultural production. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 14 (3), 135–147.
Google Scholar

Sroka, W. (2016a). Aktywność ekonomiczna i powiązanie z rynkiem gospodarstw rolnych zlokalizowanych w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII (5), 231–237.
Google Scholar

Sroka, W. (2016b). Potencjał produkcyjny rolnictwa w miastach i obszarach podmiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, XVIII (2), 249–255.
Google Scholar

Sroka, W., Musiał, W. (2016). Rolnictwo i gospodarstwa rolne na obszarach miejskich i podmiejskich – konceptualizacja oraz przesłanki rozwoju. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 329 (84/3), 123–134. https://doi.org/10.21005/oe.2016.84.3.12
Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (2014). Miasto Kraków. Pobrane z: https://www.bip.krakow.pl/?id=48 (15.06.2020).
Google Scholar

Szałapak, A. (2012). Szopka krakowska jako zjawisko folkloru krakowskiego na tle szopki europejskiej. Studium historyczno-etnograficzne. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Szkup, R. (2013). Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską: przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-904-9
Google Scholar

Szkup, R., Pytel, S. (2016). Ogrody działkowe (ROD) w przestrzeni dużego miasta. Przykład Łodzi. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 32, 109–124.
Google Scholar

Szmytkie, R. (2011). Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia). Studia Miejskie, 3/2011, 159–186.
Google Scholar

Szmytkie, R. (2014). Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 35. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
Google Scholar

Szoka, A.I. (2014). Lajkonik – Konik Zwierzyniecki. Dzieje nie-materialnego eksponatu muzealnego. W: R. Klimek (red.), Świat Lajkonika. Konik na świecie (s. 31–73). Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Google Scholar

Szpakowska, E. (2011). Architektura miasta idealnego: wprowadzenie. Przestrzeń i Forma, 16, 121–154.
Google Scholar

Szukaj w Archiwach (2020). Pobrane z: http://www.szukajwar-chiwach.gov.pl/ (17.03.2020).
Google Scholar

Szymańska, D., Biegańska, J. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. Studia Miejskie, 4, 13–38.
Google Scholar

Śleszyński, P., Komornicki, T., Deręgowska, A., Zielińska, B. (2014). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Google Scholar

Tkaczewski, D. (2016). „Narastanie miasta” na przykładzie Pragi. Fenomen i dynamizm czeskiej stolicy w XIX i pierwszej poło-wie XX w. Studia Ekonomiczne, 303, 183–202.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568.
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774.
Google Scholar

Waltoś, S. (2000). Krajobraz „Wesela”. Kraków: Wydawnictwo Plus.
Google Scholar

Wasilewski, J. (1986). Społeczeństwo polskie, społeczeństwo chłopskie. Studia Socjologiczne, 3 (102), 39–56 (przedruk: Studia Socjologiczne, 2011, 1 (200), 353–368).
Google Scholar

Wieczorkiewicz, W. (1995). Planowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego (2020a). Pobrane z: https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=3352&ind=0&w_szukaj=wiejsko%C5%9B%C4%87 (3.06.2020).
Google Scholar

Wielki słownik języka polskiego (2020b). Pobrane z: https://wsjp.pl/in-dex.php?id_hasla=33302&id_znaczenia=3947230&l=27&ind=0(3.06.2020).
Google Scholar

Wilkaniec, A. (2018). Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Google Scholar

Wójcik, M. (2012). Geografia wsi w Polsce: studium zmiany pod-staw teoretyczno-metodologicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-657-4
Google Scholar

Wójcik, M. (2013). Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-047-3
Google Scholar

Zbijewska, K. (1986). Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. Warszawa: PTTK „Kraj”.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Faracik, R. (2020). Aspekty wiejskości w krajobrazie kulturowym dużego miasta na przykładzie Krakowa. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 81-99. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.07

Numer

Dział

Articles