Rozwój miast metropolitalnych Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego

Autor

  • Agnieszka Dembicka-Niemiec Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0003-3992-6989

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.03

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, metropolie, rozwój miast

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju zrównoważonego miast metropolitalnych w Polsce w ramach trzech podstawowych wymiarów tego zjawiska. W analizie uwzględniono wymiar społeczny (w tym instytucjonalny), gospodarczy i środowiskowo-przestrzenny. Zastosowano metodę taksonomiczną, pozwalającą na porządkowanie badanych jednostek terytorialnych w sposób zhierarchizowany. Określono poziomy ich rozwoju w poszczególnych wymiarach z uwzględnieniem struktury cech, które je opisują. Zidentyfikowanie struktury cech pozwala na określenie, w jakiej odległości od idealnej struktury tych cech są badane miasta. Badania przeprowadzono w ujęciu dynamicznym, analizując cztery wybrane okresy czasowe (2002, 2007, 2015 i 2019 r.). Badania pokazały, że każde z badanych miast cechuje duże zróżnicowanie struktury opisujących je cech oraz duże podobieństwo w zakresie osiąganych poziomów rozwoju.

Bibliografia

Brundtland, G.H. (1987). Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Ciegis, R., Ramanauskiene, J., Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Engineering economics, 62 (2), 28.
Google Scholar

Dembicka-Niemiec, A. (2017). Zrównoważony rozwój a funkcje miast: badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Ekins, P. (1992). A four-capital model of wealth creation. W: P. Ekins, M. Max-Neef (red.), Real-life economics: Understanding wealth creation (s. 147–151). London–New York: Routledge.
Google Scholar

Elkington, J. (1994). Enter triple bottom line. Pobrane z: https://www.johnelkington.com/archive/TBL-elkington-chapter.pdf (20.03.2020).
Google Scholar

Global Compact Network Poland (2021). Pobrane z: https://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/ (19.02.2021).
Google Scholar

Grzelońska, U., Kolanowska, E. (1991). Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Harris, J.M. (2003). Sustainability and sustainable development. International Society for Ecological Economics, 1 (1), 1–12. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/237398200_Sustainability_and_Sustainable_Development (20.03.2020).
Google Scholar

Ilnicki, D. (2003). Miasta polskie jako potencjalne metropolie o znaczeniu kontynentalnym (próba identyfikacji). W: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście (s. 61–72). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Komunikat Komisji Europa 2020 (2010). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (20.03.2020).
Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011). Pobrane z: http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf (20.03.2020).
Google Scholar

Korenik, S., Korenik, A. (2017). Rozwój metropolii jako przejaw postępującego procesu urbanizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 467, 47–56. Pobrane z: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/40699/edition/36863/content (20.02.2021).
Google Scholar

Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Google Scholar

Michalski, T. (2001). Zastosowanie miar taksonomicznych do oceny procesu integracji Polski z Unią Europejską. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 172 (11–12), 69–92. Pobrane z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.doi-10_33119_GN_113930 (20.03.2020). https://doi.org/10.33119/GN/113930
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/GN/113930

Moffatt, I. (2000). Ecological footprints and sustainable development. Ecological economics, 32 (3), 361. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00117-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00117-2

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Vermont: Chelsea Green Publishing.
Google Scholar

Rzeńca, A. (2016). Ekomiasto#Środowisko. Zrównoważony inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (35), 59–60.
Google Scholar

Stangel, M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Google Scholar

System Analiz Samorządowych (2020). Pobrane z: https://systemanaliz.pl/ (20.03.2020).
Google Scholar

Szwed, D., Maciejewska, B. (2010). Zrównoważony rozwój metropolii Silesia. Gdańsk: Wydawnictwo Fundacja Przestrzenie Dialogu. Pobrane z: http://www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/raport_zrownowazony_rozwoj_metropolia_silesia.pdf (20.10.2020).
Google Scholar

Węcławowicz, G., Łotocka, M., Baucz, A., (red.) (2010). Rozwój miast w Polsce, Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko, E. (2016). Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Dembicka-Niemiec, A. (2020). Rozwój miast metropolitalnych Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego . Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 31–42. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.03

Numer

Dział

Articles