Zmiany pokrycia terenu na wybranych obszarach południowych obrzeży Łodzi w latach 1973–2017: studium przypadku

Autor

  • Marcin Jaskulski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji https://orcid.org/0000-0002-7741-2594
  • Łukasz Lechowski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji https://orcid.org/0000-0001-8919-2173
  • Marta Nalej Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji https://orcid.org/0000-0002-5182-9770

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.02

Słowa kluczowe:

zmiany pokrycia terenu, zdjęcia lotnicze, Łódź

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie zmian pokrycia terenu dwóch obszarów położonych na południowych obrzeżach Łodzi. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy danych o pokryciu terenu, uzyskanych ze zdjęć lotniczych wykonanych w 1973 r. i ortofotomapy z 2017 r. Przez 44 lata w mieście zachodziły znaczące zmiany, które znalazły odzwierciedlenie w zmianach pokrycia terenu. Powierzchnia obszarów poddanych badaniu wynosiła łącznie 190 ha, a w analizowanym okresie zmiany pokrycia terenu objęły 115 ha, co stanowi ponad 60% powierzchni badanych obszarów. Zmiany nastąpiły głównie na terenach trawiastych i rolniczych, które były przekształcane w grunty przeznaczone pod zabudowę.

Bibliografia

Bagan, H., Yamagata, Y. (2014). Land-cover change analysis in 50 global cities by using a combination of Landsat data and analysis of grid cells. Environmental Research Letters, 9 (6), 1–13. https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/6/064015
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/6/064015

Bielecka, E., Ciołkosz, A. (2004). Land cover structure in Poland and its changes in the last decade of 20th century. Roczniki Geomatyki. Annals of Geomatics, 2 (1), 81–88.
Google Scholar

Borowska-Stefańska, M., Leśniewska-Napierała, K., Wiśniewski, S. (2018). Land cover changes in Poland between 1990 and 2012. Geografie, 123 (1), 63–83. https://doi.org/10.37040/geografie2018123010063
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2018123010063

Ciołkosz, A., Poławski, Z. (2006). Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. Przegląd Geograficzny, 78 (2), 173–190.
Google Scholar

CODGiK (2017). Dane bez opłat. Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju – PRG. Pobrane z: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe–dane.html (25.09.2017).
Google Scholar

Gaździcki, J. (2003). Leksykon geomatyczny. Warszawa: Wydawnictwo „Wieś Jutra” Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.
Google Scholar

Gąsiorowski, J., Poławski, Z.F. (2014). Land Use Structure as the Basis for Indicators Determining Spatial Development of the Environment. Polish Journal of Environmental Studies, 23 (3), 955–960.
Google Scholar

ICZMP (2014). Jubileusz 25-lecia Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Biuletyn Informacyjny Rady Głównej Instytutów Badawczych, 4/2014, 8–9.
Google Scholar

Jaskulski, M., Łukasiewicz, G., Nalej, M. (2013). Porównanie metod transformacji map historycznych. Roczniki Geomatyki, 11 (4/61), 41–57.
Google Scholar

Koter, M. (2009). Kształtowanie sie tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku. W: S. Liszewski (red.), Łódź monografia miasta (s. 62–112). Łódź: Redakcja Naczelna Wydawnictw Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Google Scholar

Lechowski, Ł. (2013). Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, 59–76.
Google Scholar

Lindley, W.H. (1909). Łodz wodostoki. Obszczaja karta goroda Łodzi i okriestnostiej. W: M. Janik, J. Kusiński, Z. Szambelan, M. Stępniewski, Łódź na mapach 1793–1939 (s. 142–143). Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Jacek Kusiński.
Google Scholar

Litwin, L., Myrda, G. (2005). Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
Google Scholar

Litwińska, E. (2010). Modelowanie struktur metropolitalnych w aspekcie zjawiska urban sprawl. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107, 139–148.
Google Scholar

Mantey, D. (2011). Podwarszawskie osiedla – głos w dyskusji nad chaotycznym rozrostem stolicy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 56, 35–47.
Google Scholar

Nalej, M. (2016). Agricultural land cover changes in metropolitan areas of Poland for the period 1990–2012. Miscellanea Geographica, 20 (2), 39–45. https://doi.org/10.1515/mgrsd-2016-0005
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/mgrsd-2016-0005

Niedzielko, J., Lewiński, S. (2012). Detekcja zmian pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych Landsat – porównanie trzech metod. Teledetekcja Środowiska, 47, 87–98.
Google Scholar

Olędzki, J.R., Roguszczak, A. (2015). Zmiany użytkowania ziemi w gminie miejskiej Brodnica w latach 1911–2013. Teledetekcja Środowiska, 53, 53–73.
Google Scholar

Port Łódź (2018). Pobrane z: https://www.portlodz.pl/ (17.01.2018).
Google Scholar

Rosin, R. (1980). Miasto Łódź i wsie podłódzkie od początku XV do schyłku XVI w. W: B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź dzieje miasta. Tom I, (s. 77–109). Warszawa–Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Dz.U. 2011, nr 279, poz. 1642.
Google Scholar

Salvati, L., Sabbi, A. (2011). Exploring long-term land cover changes in an urban region of southern Europe. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 18 (4), 273–282. https://doi.org/10.1080/13504509.2011.560453
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13504509.2011.560453

Sochacka, E., Pabjanek, P., Olędzki, J.R. (2008). Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych. Teledetekcja Środowiska, 39, 67–84.
Google Scholar

Szymańska, D. (2013). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Urbański, J. (2010). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Wężyk, P., Wójtowicz-Nowakowska, A., Pierzchalski, M., Mlost, J., Szafrańska, B. (2013). Mapa zmian pokrycia terenu małopolski 1986–2011 wykonana w oparciu o klasyfikację obiektową obrazów satelitarnych Landsat oraz RapidEye. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 273–284.
Google Scholar

Yılmaz, R. (2009). Monitoring land use/land cover changes using CORINE land cover data: a case study of Silivri coastal zone in Metropolitan Istanbul. Environmental Monitoring and Assessment, 165 (1–4), 603–615. https://doi.org/10.1007/s10661-009-0972-z
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s10661-009-0972-z

Zhou, W., Troy, A., Grove, M. (2008). Object-based land cover classification and change analysis in the Baltimore metropolitan area using multitemporal high resolution remote sensing data. Sensors, 8 (3), 1613–1636. https://doi.org/10.3390/s8031613
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3390/s8031613

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Jaskulski, M., Lechowski, Łukasz, & Nalej, M. (2020). Zmiany pokrycia terenu na wybranych obszarach południowych obrzeży Łodzi w latach 1973–2017: studium przypadku . Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 33(5), 21–29. https://doi.org/10.18778/2543-9421.05.02

Numer

Dział

Articles