Prawosławna społeczność Brzezin. Szkic do portretu

Autor

  • Violetta Wiernicka

DOI:

https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.06

Słowa kluczowe:

Królestwo Polskie, Rosjanie, prawosławie, urzędnicy, okres zaborów, cerkiew prawosławna

Abstrakt

Tekst koncentruje się na dotychczas mało znanym zagadnieniu – omówieniu prawosławnej mniejszości Brzezin, stolicy powiatu o tej samej nazwie w latach 1867–1914. Artykuł analizuje, z jakich grup społecznych składała się tamtejsza prawosławna mniejszość, jednocześnie kładąc szczególny nacisk na urzędników szczebla powiatowego. A to dlatego, że właśnie ta grupa miała największy wpływ na życie brzezinian. W tekście także zaprezentowano dzieje prawosławnej świątyni w Brzezinach.

Biogram autora

Violetta Wiernicka

Dr Violetta Wiernicka – doktorat pt. Romantic Tale in the United States and Russia (1820–1850). A Study in Context, Motifs and Techniques obroniła w 2016 r., na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, badaczka niezależna. Zainteresowania naukowe: prawosławni i Rosjanie w Polsce, Cerkiew prawosławna na ziemiach polskich, szczególnie w okresie 1867–1915, stosunki polsko-rosyjskie w dobie zaborów. Autorka książek: m.in. Rosjanie w Polsce (2015), Prawosławni w Łodzi (2015), Sekrety rosyjskich kolei (2019), Polki, które rządziły Kremlem (2018), Polacy, którzy zadziwili Rosję (2020).

Bibliografia

Kancelaria Gubernatora Kaliskiego, sygn. 430.
Google Scholar

Kancelaria Gubernatora Piotrkowskiego, sygn. 1, 2, 6, 84, 526, 694, 1928, 1971, 1973, 2018, 2798a.
Google Scholar

Naczelnik straży ziemskiej m. Pabianic, sygn. 64.
Google Scholar

Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, sygn. 384, 2134, 4367, 5255, 5345, 5395, 6129, 7477.
Google Scholar

Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Wojskowo-Policyjny, sygn. 9574.
Google Scholar

Zarząd Powiatowy Sieradzki, sygn. 10.
Google Scholar

Akta miasta Tomaszowa, sygn. 420.
Google Scholar

Otčet o sostoânii Brezinskoj cerkvi. 1913 god.
Google Scholar

„Chołmsko-Warszawskij Eparchialnyj Wiestnik” 1877, 1889.
Google Scholar

„Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. 66, Warszawa 1866.
Google Scholar

Korespondencja namiestników Królestwa Polskiego sierpień 1863–maj 1864, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1978.
Google Scholar

„Pamjatnyje Kniżki Petrokowskoj Gubernii” 1872–1914.
Google Scholar

Smorodinov V., Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia: wspomnienia pedagoga, Kielce 2003.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
Google Scholar

Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2012.
Google Scholar

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.
Google Scholar

Cynalewska-Kuczma P., Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004.
Google Scholar

Dolbilov M., Politika russkogo dela v Zapadnyh guberniâh v 1863–1868 gg., [v:] Zapadnye okrainy Rossijskoj imperii, red. M. Dolbilov, A. Miller, Moskva 2007, s. 207–258.
Google Scholar

Dolbilov M., Zapadnye okrainy v poslednej treti XIX veka, [v:] Zapadnye okrainy Rossijskoj imperii, red. M. Dolbilov, A. Miller, Moskva 2007, s. 265–282.
Google Scholar

Eremina T., Russkij pravoslavnyj hram: istoriâ, simvolika, predaniâ, Moskva 2002.
Google Scholar

Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2004.
Google Scholar

Gawryszczak A., Społeczności małomiasteczkowe w guberni piotrkowskiej w latach 1870–1914, Łódź 2016 [praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jarosława Kity na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego].
Google Scholar

Głowacka M., Cerkiew prawosławna w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego, z. 7, Piotrków Tryb. 2008, s. 17–26.
Google Scholar

Gorizontov L.E., Paradoksy imperskoj politiki: Polâki v Rossii i russkie v Pol’še, Moskva 1999.
Google Scholar

Jaskulski M., Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku, Łódź 2001.
Google Scholar

Kabuzan B.M., Nemeckoâzyčnoe naselenie v Rossijskoj imperii i SSSR v XVIII–XX vekah (1719–1989), Moskva 2003.
Google Scholar

Kieniewicz S., Historia Polski 1795–1918, Warszawa 2002.
Google Scholar

Kobalczyk A., Była cerkiew? Śladami historii, „Tomaszowski Informator Tygodniowy”, 16 III 2012, nr 11 (1130).
Google Scholar

Kozłowski J., Naczelnicy powiatów guberni kieleckiej w latach 1867–1914, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. 5, s. 165–188 https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07060876
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07060876

Kozłowski J., Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867–1875, „Przegląd Historyczny” 2000, t. 91, s. 519–534.
Google Scholar

Kozłowski J., Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867–1875, „Przegląd Historyczny” 1996, t. 87, z. 4, s. 819–841.
Google Scholar

Krasny P., Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 2003.
Google Scholar

Kukulski J., Sto lat Rosji w Polsce (wybrane problemy), Piotrków Trybunalski 1995.
Google Scholar

Kulik M., Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815–1856, Warszawa 2019.
Google Scholar

Łapa M., Kościół prawosławny w Łodzi do wybuchu I wojny światowej, [w:] Łódź wielowyznaniowa.
Google Scholar

Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku, red. K. Badziak, K. Chylak, M. Łapa, Łódź 2014, s. 257–283.
Google Scholar

Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596–1918), [w:] Prawosławie: światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, Lublin 1999, s. 473–548.
Google Scholar

Mironowicz A., Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005.
Google Scholar

Nezveckij R.F., Lejb-gvardiâ imperatorskoj Rossii, Moskva 2009.
Google Scholar

Paprocki H., Kolory prawosławia: Polska, Warszawa 2011.
Google Scholar

Paszkiewicz P., Pod berłem Romanowów: sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915, Warszawa 1991.
Google Scholar

Paszkiewicz P., W służbie Imperium Rosyjskiego, 1721–1917: funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach cesarstwa i poza jego granicami, Warszawa 1999.
Google Scholar

Pisarkiewicz M., Cerkiew prawosławna, „Ziemia Łęczycka”, 6 VII 1990, nr 6/611.
Google Scholar

Pisarkiewicz M., Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, „Posłaniec Bernardyński” 2002, nr 1.
Google Scholar

Podolska J., Jagiełło M., Spacerownik: rosyjskimi śladami po województwie łódzkim, Łódź 2012.
Google Scholar

Rolf M., Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim: Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915), Warszawa 2016.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323525806

Romańczuk S., Prawosławni w Łodzi, „Między Wschodem a Zachodem” 2010, t. 2, s. 133–136.
Google Scholar

Rosińska I., Prawosławie: uwarunkowania historyczne, prawne i organizacyjne działalności Kościoła prawosławnego w Polsce, Warszawa 2016.
Google Scholar

Samuś P., Życie polityczno-społeczne. Między powstaniem a rewolucją (1865–1904), [w:] Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. 1, Do 1918 roku, red. B. Baranowski, J. Fijałek, Łódź 1980, s. 380–403.
Google Scholar

Smyk G., Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915, Lublin 2011.
Google Scholar

Smyk G., Zasady funkcjonowania rosyjskiego modelu biurokratycznego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2009, t. 6, cz. 2, s. 407–414.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7171-955-8.24

Sokoł K., Sosna A., Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce 1815–1915, Moskwa 2003.
Google Scholar

Stefański K., Architektura sakralna Łodzi w latach 1860–1914, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Teoria i Historia” 1988, t. 32, z. 2, s. 141–169.
Google Scholar

Vladimirov K., The World of Provincial Bureaucracy in late 19th and 20th Century in Russian Poland, Edwin Mellen Press 2004.
Google Scholar

Volkov S., Russkij oficerskij korpus, Moskva 1993.
Google Scholar

Volkova I., Russkaâ armiâ v russkoj istorii, Moskva 2005.
Google Scholar

Volkovskij N.L., Istoriâ russkoj armii 1812–1864, Moskva 2003.
Google Scholar

Waingertner P., Podolska J., Prezydenci miasta Łodzi, Łódź 2008.
Google Scholar

Walicki J., Prehistoria województwa łódzkiego: władze i podziały administracyjne w okresie zaborów, [w:] Województwo łódzkie: 1919–2009: studia i materiały, red. K. Badziak, M. Łapa, Łódź 2012, s. 45–60.
Google Scholar

Weitzman K., Pochodzenie i znaczenie ikon, [w:] Prawosławie: światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, Lublin 1999, s. 301–310.
Google Scholar

Wiernicka V., Cerkiew garnizonowa, „Przegląd Prawosławny” 2015, nr 5 (359).
Google Scholar

Wiernicka V., O cerkwi św. Olgi, „Przegląd Prawosławny” 2015, nr 2 (356).
Google Scholar

Wiernicka V, Prawosławni w Łodzi, Łódź 2015.
Google Scholar

Wiernicka V., Prawosławni w Łodzi, [w:] Na wspólnym podwórku. Łódzki tygiel kultur i wyznań, red. A. Walaszczyk, Łódź 2017, s. 150–175 https://doi.org/10.1007/s15011-017-1248-5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s15011-017-1248-5

Woźniak K., Brzeziny w czasach zaborów 1795–1918, [w:] Brzeziny: dzieje miasta do 1995 roku, red. K. Badziak, Brzeziny 1997.
Google Scholar

Zdrada J., Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zdyb M., Kaplica grobowa rodziny Tollów jako przykład prawosławnego dziedzictwa w województwie łódzkim, „Biuletyn Uniejowski” 2017, t. 6, s. 225–236 https://doi.org/10.18778/2299-8403.06.14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.06.14

Zubowski P., Cerkiew Przenajświętszej Bogarodzicy Maryi w Wieluniu: losy świątyni na tle losów innych cerkwi prawosławnych w okolicach Wielunia w okresie międzywojennym (1918–1939), „Rocznik Wieluński” 2014, t. 14, s. 277–288.
Google Scholar

Zubowski P., Cerkwie prawosławne Łodzi i regionu łódzkiego w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939), Białystok 2014.
Google Scholar

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol?p_p_id=Zespol&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_Zespol_javax.portlet.action=zmienWidok&_Zespol_nameofjsp=jednostki&_Zespol_id_zespolu=72024 (dostęp: 31.05.2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Wiernicka, V. (2020). Prawosławna społeczność Brzezin. Szkic do portretu. Studia Z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX I XX Wieku, 23, 133–150. https://doi.org/10.18778/2080-8313.23.06

Numer

Dział

Other