O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” to periodyk naukowy poświęcony problematyce społecznej i gospodarczej. Jest jedną z dwóch tego typu publikacji naukowych ukazujących się cyklicznie na polskim rynku wydawniczym. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych.

Pierwszy tom „Studiów” ukazał się w 2003 r. Inicjatorem powstania czasopisma był ówczesny kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesław Puś, który był jednocześnie Redaktorem Naczelnym pierwszych dziewięciu tomów. Od 2012 r. prof. dr hab. Wiesław Puś został przewodniczącym Rady Naukowej pisma, a obowiązki Redaktora Naczelnego objął prof. dr hab. Jarosław Kita, wcześniej współredaktor tomów VII-IX.

Autorzy publikujący na łamach „Studiów” wywodzą się z wielu ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Przygotowywane przez nich prace reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a czasopismo weszło do obiegu naukowego.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 25

Punktacja MEiN: 40 punktów (lipiec 2023)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Proces recenzyjny

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.  Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny we współpracy z redaktorem tematycznym i z członkami Rady Naukowej oraz po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów (formuła double-blind review).
Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 recenzentów.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia do publikacji.
Nazwiska recenzentów podawane są na rewersie strony tytułowej czasopisma.

Jednocześnie przypominamy, wypełniając zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
(źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/)

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2015 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2017 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.