Eco‑innovations in the Enterprises – Determinants and Sources of Funding

Authors

  • Dorota Burzyńska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Finansów i Rachunkowości MSP Łódź, Polska https://orcid.org/0000-0002-0973-2115
  • Dagmara Hajdys Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Łódź, Polska https://orcid.org/0000-0001-6371-5423

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6018.352.04

Keywords:

innovations, Eco-innovations, finance

Abstract

The issue of eco‑innovation of enterprises is an important research area in the light of today’s economy. The implementation of ecological innovations in enterprises can bring many benefits, mainly related to lowering the costs of the company’s operations and increasing its competitiveness, and thus increasing the competitiveness of the Polish economy against the economies on a European and global scale.

The aim of the study is to present selected issues related to the eco‑innovation of Polish enterprises, in particular their specificity, effectiveness, development factors and financing sources.

The research conducted so far shows that most enterprises undertaking innovative activities in the field of ecology focus on innovative technological solutions, and to a lesser extent on changes in employment or organizational structure of the unit. Knowledge management is an equally important element in this activity.

Investments in eco‑innovation so far are insufficient. This is the result of the lack of adequate financial and technical resources, as well as the lack of knowledge and qualified staff. Actions supporting the government and the institutional business environment seem necessary.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartoszczuk P. (2018), Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Google Scholar

Błaszczuk D. J. (2012), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach polskich w świetle teorii i badań empirycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, t. 268, s. 85–106.
Google Scholar

Borowski K. (2016), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 437, s. 32–41.
Google Scholar

Burzyńska D., Fila J. (2007), Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Cichy M. J., Szafraniec M. (2015), Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystej produkcji w Polsce. Część 1. Ogólne aspekty ekoinnowacyjności, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 77, nr 1927, s. 19–37.
Google Scholar

Czupiał J. (1988), Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo‑innowacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.2016 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013), (Dz.U. UE L z 2006 r. Nr 310).
Google Scholar

De Marchi V. (2012), Environmental innovation and R & D Cooperation: Empirical Evidence from Spanish Manufacturing Firms, „Research Policy”, no. 41, s. 614–623.
Google Scholar

Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009 (2010), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

Eco‑Innovation Observatory (2012), Methodological Report, https://www.eco-innovation.eu/index.php/reports/methodological-report (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Eco‑Innovation Observatory, www.eco‑innovation.eu/ (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela.
Google Scholar

European Commission (2021), The Eco‑Innovation Scoreboard and the Eco‑Innovation Index, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Flis R. (2010), Ekoinnowacyjność produktów i usług, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 98–112.
Google Scholar

Freeman Ch. (1982), The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
Google Scholar

Gałązka K. (2017), Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie województwa lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, t. 2, nr 25, s. 59–72, http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/ZN‑nr-25‑t.-2.pdf (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Gieryszewska G. (2004), Strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach – wyniki badań, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2, s. 20–38.
Google Scholar

Glińska‑Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
Google Scholar

Graczyk M., Kaźmierczak‑Piwko L. (2011), Uwarunkowanie dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 45, s. 110–120.
Google Scholar

Graczyk M., Kaźmierczak‑Piwko L. (2012), Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 244, s. 147–157.
Google Scholar

Grudzewski W. M., Hejduk I. K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Google Scholar

Hajduk‑Stelmachowicz M. (2013), System zarządzania środowiskowego a ekoinnowacyjność, ekowydajność, ekoefektywność, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 298, s. 48–55.
Google Scholar

Jacobsen S., Clausen T. (2014), Comparing the Innovation Process in Environmental and Non‑Environmental Firms: A Look at Barriers to Innovation, DRUID Society Conference, Copenhagen.
Google Scholar

James P. (2001), Towards sustainable business?, [w:] M. Charter, U. Tischner (red.), Sustainable Solutions. Developing Products and Services for the Future, Greenleaf Publishing, Sheffield, s. 77–97.
Google Scholar

Kanerva M., Arundel A., Kemp R. (2009), Environmental innovation: Using qualitative models to identify indicator for policy, United Nations University Working Papers Series, Maastricht.
Google Scholar

Karlikowska B. (2013), Ekoinnowacyjność, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 33(37), s. 87–98.
Google Scholar

Kasprzyk S. (1980), Innowacje. Od koncepcji do produkcji, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa.
Google Scholar

Kaźmierczak‑Piwko L. (2012), Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Finanse”, R. 10, nr 1, cz. 2, s. 533–543.
Google Scholar

Kordos J. (2019), Pomiar i wykorzystanie innowacji. Czwarte wydanie Podręcznika Oslo, „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician”, vol. 64, nr 4, s. 85–88.
Google Scholar

Kożuch M. (2012), Inwestycje ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 25, s. 331–342.
Google Scholar

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017–2020 (2017), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
Google Scholar

Kulczycka J. (2013), Ekoefektywność w rozwoju i doskonaleniu organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 277, s. 103–112.
Google Scholar

Lipińska D. (2016), Podstawy inżynierii środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Marciniuk‑Kluska A., Chrząścik I., Kluska M. (2010), Ekoinnowacje a rozwój zrównoważony, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, nr 1, s. 169–177.
Google Scholar

Ministerstwo Gospodarki (2009), Polityka energetyczna Polski do 2030, https://www.cire.pl/pokaz‑pdf‑%252Fpliki%252F2%252FPolitykaenergetycznaPolskido2030roku.pdf (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Niedzielski P., Downar W., Rychlik K. (2007), Innowacyjność przedsiębiorstw gospodarki morskiej w regionie zachodniopomorskim – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 219–227.
Google Scholar

Nitkiewicz T. (2014), Instrumenty wdrażania zrównoważonego rozwoju i ich zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] A. Sankowska, K. Santarek (red.), Społeczne aspekty zarządzania: wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Olejniczak K. (2015), Innowacje ekologiczne jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19, s. 54–62.
Google Scholar

Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, European Union.
Google Scholar

Oslo Manual (2018), Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD, European Union.
Google Scholar

Parker J. (1974), The Economics of Innovation, The National and Multinational Enterprise in Technological Change, Longman, London.
Google Scholar

Pasieczny L., Więckowski J. (1981), Ekonomika przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Google Scholar

Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wydanie trzecie (2008), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
Google Scholar

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (2016), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Infrastrukturalnych, Warszawa.
Google Scholar

Przychodzeń J. (2015), Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Google Scholar

Rave T., Goetzke F., Larch M. (2011), The Determinants of Environmental Innovations and Patenting: Germany Reconsidered, „Ifo Working Paper”, no. 97.
Google Scholar

Rennings K. (2000), Redefining Innovation – Eco‑Innovation Research and the Contribution from Ecological Economics, „Ecological Economics”, no. 32, s. 319–332.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ekoinnowacji – tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu dzięki polityce ochrony środowiska (2012/2294(INI)), (2016/C 468/19), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0584&from=EN (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Ryszko M. (2014), Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Modern Management Review”, vol. XIX, no. 21(1), s. 127–138.
Google Scholar

Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Seroka‑Stolka O. (2012), Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o jego ekoinnowacyjność, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, z. 2, s. 189–198.
Google Scholar

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko (2021), Finansowanie, https://www.pois.gov.pl/strony/o‑programie/zasady/finansowanie (dostęp: 7.08.2020).
Google Scholar

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Google Scholar

Strojny J. (2010), Wdrożenie systemu zarządzania potencjałem ekoinnowacyjnym w przedsiębiorstwie, [w:] L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka (red.), Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 35–58.
Google Scholar

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1933).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201).
Google Scholar

Whitfield P. R. (1979), Innowacje w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Wysokińska Z., Witkowska J. (2016), Zrównoważony rozwój: wybrane aspekty makro‑ i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Zabawa J. (2013), Inwestycje w odnawialne źródła energii. Próba oceny wybranych przykładów i ich efektywności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 318, s. 95–104.
Google Scholar

Zawada M., Pabian A., Bylok F., Chichobłaziński L. (2015), Innowacje w sektorze energetycznym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 19, s. 7–21.
Google Scholar

Zuzek K. D. (2015), Determinanty rozwoju ekoinnowacyjności w sektorze MSP na przykładzie województwa małopolskiego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVII, z. 1, s. 240–244.
Google Scholar

Published

2021-03-10

How to Cite

Burzyńska, D., & Hajdys, D. (2021). Eco‑innovations in the Enterprises – Determinants and Sources of Funding. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(352), 63-86. https://doi.org/10.18778/0208-6018.352.04

Issue

Section

Articles