Changes taking place in the contemporary model of family policy in Poland – Analysis of the phenomena

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.10.07

Słowa kluczowe:

family policy, social policy, transition period, social institution

Abstrakt

Family policy is a set of legal norms, actions and measures launched by the state to create appropriate living conditions for the family, its formation, proper functioning, and the fulfilment of all its important social roles. Transformation is an intentional process of changing one piece of the environment implemented over a period to create a new and primarily sustainable state of the environment. The author presents demographic data reflecting the process of the individualization of contemporary culture, which translates into changes in the contemporary family model. The main aim of the article is to present the changes taking place in the contemporary model of family policy in Poland and to analyze these phenomena.

Bibliografia

Auleytner, J. 2004. Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
Google Scholar

Bryła, P. 2008. Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa, In: I. Celary, G. Polok (eds.). Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym. Katowice: Katowickie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pp. 239–256.
Google Scholar

Durasiewicz, A. 2009. Instrumenty polityki rodzinnej. Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne 1, pp. 57–70.
Google Scholar

Durasiewicz, A. 2012. Historyczne unormowania polityki rodzinnej. Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne 1, pp. 14–27.
Google Scholar

Durasiewicz, A. 2014. Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce – dylemat społeczny zachodzących zmian i wyzwań na przyszłość. In: M. Kubiak (ed.). Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 102–120.
Google Scholar

Durasiewicz, A. 2016. Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997–2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 456, pp. 9–24.
Google Scholar

Durasiewicz A. 2017. W kierunku rozwoju polityki rodzinnej w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Google Scholar

Frątczak, J. 2001. Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej. Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki Socjologii Rodziny 1, pp. 177–183.
Google Scholar

From the speech of the Minister of Labor and Social Policy at the 5th National Scientific Conference. Family policy in Poland. A decade of membership in the European Union.
Google Scholar

Gawda, K. 2016. Rodzina z jednym rodzicem jako alternatywna forma życia rodzinnego – charakterystyka zjawiska, In: K. Pujer (ed.). Rodzina polska w drugiej dekadzie XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Wrocław: Wydawnictwo EXANTE, pp. 141–152.
Google Scholar

Guja, P. 2016. Wpływ transformacji ustrojowej na model rodziny w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 290, pp. 39–50.
Google Scholar

Holewińska-Łapińska, E. 2017. Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji. Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 29, pp. 43–75.
Google Scholar

Kuciarska-Ciesielska, M. 2003. Rozwody i separacje. Wiadomości Statystyczne 1, pp. 51–57.
Google Scholar

Lipiński, R. 2017. Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja: rozumienie podstawowych pojęć. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania 1, pp. 23–39.
Google Scholar

Mynarska, M. 2014. Zmiany zachowań dotyczących rodziny w Polsce na tle innych krajów Europy. In: I. Kotowska (ed.). Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Warszawa, pp. 19–24.
Google Scholar

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=05122690 (accessed 23.02.2020).
Google Scholar

Orłowski, D. 2022. Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji – ocena, interpretacje. Sekcja Analiz Demograficznych Komitet Nauk Demograficznych PAN 5, pp. 4–15.
Google Scholar

Piotrowska, M. 2014. Macierzyństwo po rozwodzie. Szanse i zagrożenia. Kultura –Społeczeństwo – Edukacja 1(5), pp. 157–170.
Google Scholar

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacje-o-rozwoju-demograficznym-polski-do-2014roku,12,5.html (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Rodzina 500+, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Skawińska, M. 2013. Kształt rodziny polskiej i polityki rodzinnej w okresie przeobrażeń ustrojowych 1989–2004. Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.
Google Scholar

Slany, K., Ślusarczyk, M., Krzyżowski Ł. 2014. Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne. Warszawa: PAN.
Google Scholar

Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2019. Migracje zagraniczne ludności, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/sytuacja-demograficzna-polski-do-roku-2019-migracje-zagraniczne ludnosci,16,1.html (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Szczepaniak-Sienniak, J. 2015. Polityka rodzinna państwa we współczesnej Polsce. Społeczeństwo i Ekonomia 2(4), pp. 100–115. https://doi.org/10.15611/sie.2015.2.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15611/sie.2015.2.06

Szczudlińska-Kanoś, A. 2019. Polska polityka rodzinna w okresie przemian. Kontekst krajowy i międzynarodowy. Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
Google Scholar

Szlendak, T. 2012. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Szukalski, P. 2013. Małżeństwo. Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo UŁ. https://doi.org/10.18778/7969-031-2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-031-2

Szukalski, P. 2019. Zmiany zachowań rozrodczych w XXI wieku – czy program Rodzina 500+ ma na nie wpływ? Rodzina w Społeczeństwie – Relacje i Wyzwania 1, pp. 53–74. https://doi.org/10.15633/9788374388269.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.15633/9788374388269.06

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodziny-w-2019-roku,4,3.html (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Tkaczyk, M. 2003. Polityka prorodzinna w Polsce i Europie (założenia). Studia nad Rodziną 7/2 (13), pp. 119–132.
Google Scholar

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-swietle-badan-gus,1,5.html (accessed 17.02.2020).
Google Scholar

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Kacprowska, K. (2021). Changes taking place in the contemporary model of family policy in Poland – Analysis of the phenomena. Eastern Review, 10, 85–94. https://doi.org/10.18778/1427-9657.10.07

Numer

Dział

Articles