Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego

Autor

  • Agnieszka Michalska-Żyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny
  • Beata Michalska-Dominiak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.10

Słowa kluczowe:

regional identity, Lodzkie Region, design thinking, promotional activities

Abstrakt

The aim of the article is to present a specific approach to the problem of constructing the regional identity of the Lodzkie Region based on activities promoting the region. Attention was focused on those activities that have specific form of so-called “events”. These initiatives have, in addition, a function integrating representatives of various communities associated with the region and an educational function within the scope of ideas and methodologies of design thinking (as the big idea of the Lodzkie brand). Attention was drawn to their “out of the box” and innovative approach to the construction of regional identification.

Bibliografia

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
Google Scholar

Boryczka E., Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta, [w:] Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, red. Z. Przygodzki, M. E. Sokołowicz, Łódź 2008.
Google Scholar

Brown T., Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, New York 2011.
Google Scholar

Bukowski A., Władza, terytorium, tożsamość. Społeczne konstruowanie regionu, [w:] Zarządzenie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, red. A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak, Kraków 2006.
Google Scholar

Dziekanowska M., Tożsamość społeczna a globalizacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 517. Studia Sociologica” 2008, nr 18.
Google Scholar

Glińska E., Sposoby badania wizerunku miejsca, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 11.
Google Scholar

Łuczak A., Wizerunek miasta, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 1–2.
Google Scholar

Melchior M., Tożsamość jednostki – ciągłość i zmiana (rozważania w oparciu o analizę doświadczenia biograficznego Ocalonych z Zagłady), [w:] Od kontestacji do konsumpcji, red. M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska-Manterys, Warszawa 2004.
Google Scholar

Misztal B., Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami globalizacji, [w:] Tożsamość bez granic, red. E. Budakowska, Warszawa 2005.
Google Scholar

Najlepsze działania promocyjne polskich miast i regionów. Edycja 2015–2016, http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raportpaw48nyvsn3/Raport_Najlepsze_dziala-nia_promo_polskich_miast_i_regionow_Raport_2015-2016.pdf (dostęp 16.11.2016).
Google Scholar

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, red. A. Cudowska, Białystok 2011.
Google Scholar

Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach 2012–2016, http://lodzkie.pl/lodzkie-marka/download/805_0c53c94cd87a04d06ca7036f749e3d71 (dostęp 16.11.2016).
Google Scholar

Sokołowicz M., Boryczka E., Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, red. A. Suliborski, Z. Przygocki, Łódź 2010.
Google Scholar

Szczepański M. S., Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych, [w:] Badania nad tożsamością regionalną, red. A. Matczak, Łódź–Ciechanów 1999.
Google Scholar

Waszczyńska K., Wokół problematyki tożsamości, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2014, nr 6.
Google Scholar

Wiśniewski M., Odrębność rozwojowa regionu łódzkiego. Niewykorzystane dziedzictwo królestwa polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 245.
Google Scholar

Zarycki T., Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej, Wrocław 2008, http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/tozsamosc.pdf (dostęp 13.01.2017).
Google Scholar

Zarycki T., Tucholska A., Region, którego miało nie być. Paradoksy tożsamości województwa świętokrzyskiego w kontekście krajowym i europejskim, Wrocław 2004, http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/swietokrzyskie.pdf (dostęp 10.01.2017).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Michalska-Żyła, A., & Michalska-Dominiak, B. (2018). Partycypatywne działania promocyjne jako czynnik budowania tożsamości regionalnej. Przykład województwa łódzkiego. Eastern Review, 7, 175–188. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.10