Procesy modernizacji w państwach regionu Morza Bałtyckiego

Autor

  • Magdalena Tomala Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.09

Słowa kluczowe:

Baltic Sea Region, convergence, modernization

Abstrakt

This paper analyses the issue of convergence in the Baltic Sea Region countries and tries to assess the effect of economic transformation during the period of 90s in 20th century on the process of convergence. In other words it will consider whether the integration process in the European Union pulled the economies of the organization together or pushed them apart. It will analyse the most important macroeconomic data to establish the relationships between counties in the Baltic Sea Region.

Bibliografia

Agreement on the European Economic Area, http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf (dostęp 14.10.2014).
Google Scholar

Białek Ł., Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, „Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej” [b.r.], nr 3.
Google Scholar

Boldrin M., Canova F., Inequality and convergence in Europe’s regions: reconsidering European regional policies, „Economic Policy” 2002, vol.16/32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0327.00074

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
Google Scholar

Geodecki T., Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 714.
Google Scholar

Globalizacja rynków finansowych – implikacje dla Polski, red. W. Małecki, Warszawa 2007.
Google Scholar

Grubel H. G., International Economics, Yale 1977.
Google Scholar

Grzela J., Teoria i praktyka współpracy regionalnej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego, Kielce 2010.
Google Scholar

Grzybowski M., Region Morza Bałtyckiego jako obszar integracji makroregionalnej w Unii Europejskiej, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IOzp6NohDMJ https://www.msz.gov.pl/resource/efff7d4c-826e-4208-a4cd-941f882da938:JCR+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp 30.12.2015).
Google Scholar

Hübner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, red. G. Kołodko, Warszawa 2004.
Google Scholar

Kenen P, The theory of optimum currency areas: An eclectic view, [w:] Monetary Problems of the International Economy, eds R. Mundell, A. Svoboda, Chicago 1969.
Google Scholar

Ketels Ch., State of the Region Report, Baltic Development Forum, Copenhagen 2011.
Google Scholar

Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska, t.II, Gospodarka – Polityka – Współpraca, red.W. M. Góralski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Kundera J., Jednolity rynek europejski, Kraków 2003.
Google Scholar

Prusek A., Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Kraków 2005.
Google Scholar

Robson P., The Economics of International Integration, London 1984.
Google Scholar

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Warszawa 2002.
Google Scholar

Siuta-Tokarska B., Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/03.pdf (dostęp 2.01.2016).
Google Scholar

Soszyńska E., Różne podejścia do analizy procesów konwergencji gospodarczej, „Zarządzanie Ryzykiem” 2008, nr 28.
Google Scholar

Śmigerska-Belczak I., Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego – Rada Państw Morza Bałtyckiego, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/archiwum/Documents/ISmigerska-Belczak9.pdf (dostęp 2.01.2016).
Google Scholar

Tomala M., Czarny R. M., Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju, Kielce 2009.
Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_z_Maastricht.pdf (dostęp 29.12.2015).
Google Scholar

Unijna Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego – ku zrównoważonej, dostatniej przyszłości, „Panorama Inforegio” 2009, nr 30, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag30/mag30_pl.pdf (dostęp 2.01.2016).
Google Scholar

Wojnicki J., Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo-Wschodnia po 1989 roku, Warszawa 2002.
Google Scholar

Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Kraków 2002.
Google Scholar

Young O. R., Interdependence in the World Politics, „International Journal” 1969, no 24.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/40200288

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Tomala, M. (2018). Procesy modernizacji w państwach regionu Morza Bałtyckiego. Eastern Review, 7, 159–174. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.09