Partycypacja a lokalny system polityczny

Autor

  • Jacek Pokładecki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.06

Słowa kluczowe:

democracy, political system, local government, civic society

Abstrakt

In Poland the process of decentralization of power started in 1990.As a consequence it resulted in the restoration of local government. The efficiency and effectiveness of the decentralized political system is directly connected with the institution of local government, which is an important element of a democratic state.Local government is a special form of public authority, binding the local community and acting to merge local institutions into one functional unit, which determines the local political system.In addition, an important activity of political self-government is implementetion of the economic mission, attention to quality and living standards by providing public services, social and economic development.

Bibliografia

Abramowicz B., Koncepcja demokracji deliberatywnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 4.
Google Scholar

Aktorzy i dylematy partycypacji – jak dbać o jakość procesów i lepsze uczestnictwo?, „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp 20.12.2016).
Google Scholar

Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, BS/18/2012, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012.
Google Scholar

Antoszewski A., Istota władzy samorządowej, [w:] Polityka lokalna. Właściwości determinanty, podmioty, red. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008.
Google Scholar

Antoszewski A., Samorząd jako pole rywalizacji politycznej, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012.
Google Scholar

Arczewska M., Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska, Warszawa 2011.
Google Scholar

Bandarzewski K., Ekspertyza dotycząca aktualnych podstaw prawnych i zmian niezbędnych dla rozwoju budżetów partycypacyjnych na poziomie lokalnym w Polsce, Warszawa 2013, www.maszglos.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Bartz B., Realia i wyzwania w europejskim procesie rozwoju społeczeństwa cywilnego, [w:] Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z Unią Europejską, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2003.
Google Scholar

Creighton L., The Public Participation Handbook, San Francisco 2005.
Google Scholar

Czapiński J., Kapitał społeczny, [w:] Diagnoza społeczna 2013, red. J. Czapiński i T. Panek, Warszawa 2013.
Google Scholar

Cześnik M., Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 2007.
Google Scholar

Cześnik M., Uczestnictwo wyborcze a podaż w polskim systemie politycznym – komentarz do badań, [w:] Obywatele i wybory, red. D. Sześciło, M. Cześnik, R. Markowski, Warszawa 2013.
Google Scholar

Dalton R. J., Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracy, New York 2002.
Google Scholar

Dolnicki B., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
Google Scholar

Długosz D., Wygnański J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa 2005.
Google Scholar

Gajewski S., Jakubowski A., Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach rady gminy i posiedzeniach jej komisji, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
Google Scholar

Gastil J., Levine P., The Deliberation Democracy Handbook, San Francisco 2005.
Google Scholar

Gąciarz B., Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa 2004.
Google Scholar

Grabowski M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012.
Google Scholar

Hryniewicz J. T., Analiza funkcjonowania samorządu lokalnego w oparciu o kluczowe kategorie nauk o zarządzaniu: misje, cele, własność, kontekst organizacyjny i efektywność, [w:] 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Sukcesy, porażki, perspektywy, red. K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak, Lublin 2012.
Google Scholar

Izdebski H., Podstawy prawne wprowadzenia instytucji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców do statutów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013, www.maszgłos.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Izdebski K., Ustawa o petycjach. Fundament czy fasada?, Warszawa 2015, www.batory.org.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Kaźmierczak S., Podmiot samorządu terytorialnego, [w:] Ustrój i funkcje samorządu terytorialnego. Studia i szkice, red. H. Rota, Wrocław 1993.
Google Scholar

Kaźmierczak T., Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kentnowska K., Prawo do informacji w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem środków elektronicznych, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
Google Scholar

Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.
Google Scholar

Kiepsko z inicjatywą ustawodawczą w gminach, www.portalsamorządowy.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Kijowski D. R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2.
Google Scholar

Kokoszkiewicz M., Ruchów miejskich życie wewnętrzne, „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3, www.civitas.edu.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kowalik J., Referendum odwoławcze w gminie – instytucja wyborców czy wybieranych?, „Preferencje Polityczne: Postawy. Identyfikacje. Zachowania” 2014, nr 8.
Google Scholar

Kozłowski S., Upodmiotowienie społeczności lokalnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Warszawa 2015.
Google Scholar

Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Warszawa 2014.
Google Scholar

Kubicki P., Ruchy miejskie w Polsce. Próba analizy, www.slideshare.net (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Kwiatkowska M., Sądy obywatelskie jako przykład demokracji partycypacyjnej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 6.
Google Scholar

Langton R., What is citizen participation, [w:] Citizen Participation in America: Esseys on the State of the Art, ed. R. Langton, Lexington 1977.
Google Scholar

Łabędź K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym – formy i ograniczenia, „Przegląd Politologiczny” 2015, nr 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7

Łukowski W., Partycypacja,czyli o trudnościach w dzieleniu się władzą, „Zoon Politikon” 2012, nr 3.
Google Scholar

Makowski G., Przegląd prawno-instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego, [w:] Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012, red. P. Sobiesiak-Penszko, Warszawa 2013.
Google Scholar

Małecka-Łyszczek M., Partycypacja w ramach public governance, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
Google Scholar

Megler L., Z liderami czy bez liderów? Partycypacja na przykładzie nowych ruchów miejskich, „Animacja Życia Publicznego” 2013, nr 3.
Google Scholar

Michałowski S., Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Lublin 2002.
Google Scholar

Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2.
Google Scholar

Mojkowski K., Pięć lat inicjatywy lokalnej. Porównanie przepisów dotyczących inicjatywy lokalnej z praktyką ich stosowania w latach 2010–2014, www.masz głos.pl (dostęp 20.12.2016).
Google Scholar

Mollo T., Konsultacje komunalne jako klasyczna forma partycypacji społecznej, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
Google Scholar

Nawrot B., Miejsce „inicjatyw niezależnych” na lokalnej scenie politycznej w Polsce, „Przegląd Politologiczny” 2009, nr 1.
Google Scholar

Nawrot B., Postawy i zachowania mieszkańców wobec samorządu terytorialnego na poziomie małych miast i wsi, [w:] Władza lokalna a reforma samorządowa w Polsce, red. P. Dobrowolski, S.Wróbel, Katowice 1995.
Google Scholar

Olech A., Kiedy mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji, [w:] Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. A. Olech, t. II, Warszawa 2013.
Google Scholar

Olech A., Kaźmierczak T., Modele partycypacji publicznej, [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.
Google Scholar

Olech A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, numer specjalny, „Analizy i Opinie” 2013, nr 3.
Google Scholar

Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5, s. 8–11.
Google Scholar

Orłowska-Bednarz M., Sołectwo jako przykład demokracji bezpośredniej, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2000.
Google Scholar

Peisert A., Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości, „Kultura Liberalna” 2010, nr 2(52).
Google Scholar

Piasecki A. K., Inicjatywa obywatelska w praktyce politycznej III RP, „Państwo i Społeczeństwo” 2010, nr 2.
Google Scholar

Podemski K., Uczestnictwo w życiu politycznym, [w:] Jednostka wobec władzy, red. M. Ziółkowski, B. Pawłowski, R. Drozdowski, Poznań 1994.
Google Scholar

Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji – doświadczenia lat 2006–2010, [w:] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2011.
Google Scholar

Rachwał M., Referenda w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego – doświadczenia lat 2010–2014, „Kwartalnik Naukowy OAP UW ePolitikon” 2014, nr 11.
Google Scholar

Radiukiewicz A., O obywatelskości we współczesnym świecie. Kierunki zmian i przestrzenie rozwoju, „Zoon Politikon” 2012, nr 3.
Google Scholar

Raport Kancelarii Prezydenta RP nt. referendów lokalnych, www.prezydent.pl (dostęp 21.12.2016).
Google Scholar

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, 43/DPP/ PN/2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2011.
Google Scholar

Regulski J., Samorządność i społeczeństwo obywatelskie – kilka pytań i wiele wątpliwości, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 3.
Google Scholar

Rulka M., Próg frekwencyjny w gminnych referendach odwoławczych, „Infos” 2016, nr 17.
Google Scholar

Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Warszawa 2015.
Google Scholar

Sidor M., Konsultacje społeczne w największych polskich miastach: prawne aspekty – praktyczne zastosowanie, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
Google Scholar

Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2008.
Google Scholar

Szczepański M. S., Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej, Tychy 2001.
Google Scholar

Sześciło D., Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), Warszawa 2014, www.maszgłos.pl (dostęp 14.11.2016).
Google Scholar

Sześciło D., Konsultacje społeczne w gminie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1–2.
Google Scholar

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
Google Scholar

Waśkiewicz A., Dobro wspólne i społeczeństwo obywatelskie w teorii demokracji deliberatywnej i reprezentacji grupowej, [w:] Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, red. A. Przybylski i A. Giza, Warszawa 2014.
Google Scholar

Węglarz B., Ewolucja lokalnej demokracji przedstawicielskiej w Polsce po 1989 roku, Kraków 2013.
Google Scholar

Węglarz B., Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w czwartej kadencji (lata 2002–2006), „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7–8.
Google Scholar

Wróbel S., Miejskie ruchy polityczne. Wybrane zagadnienia, [w:] Od teorii do praktyki politycznej, red. M. Kołodziejczak, R. Rosicki, Poznań 2012.
Google Scholar

Wróbel S., Powstanie i ewolucja miejskich ruchów politycznych. Przypadek miast górnośląskich, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 1.
Google Scholar

Wyrok NSA z 21 listopada 2013 r., sygn.II OSK 1887/13.
Google Scholar

Zaufanie w stosunkach międzyludzkich, BS/29/2014, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2014.
Google Scholar

Zmiany w psychologicznych profilach elektoratów partyjnych, BS/19/2011, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2011.
Google Scholar

Żerkowska-Balas M., Kozaczuk A., Obywatele i wybory, Warszawa 2013.
Google Scholar

Żerkowska-Balas M., Zaremba M., Partycypacja nowych wyborców, Warszawa 2015, www.batory.org.pl (dostęp 15.11.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Pokładecki, J. (2018). Partycypacja a lokalny system polityczny. Eastern Review, 7, 105–123. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.06