Europejskie wyzwania regionalne a generowanie społeczeństwa obywatelskiego

Autor

  • Andrzej Chodubski Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.04

Słowa kluczowe:

civil society, euroregions, values of the European Union

Abstrakt

The author notes that nowadays the researchers start to believe that the phenomenon of change in Europe is strongly connected with the construction and development of civil society.Achieving a civil society was one of the fundamental goals of the European Union’s founders.Today, it is still one of the most important tasks for EU supporters.It is closely related to the observance of civil rights in individual countries of the European Union, and sharing similar values by all the Union’s assets.

Universal values are becoming increasingly important for EU citizens.According to the author, this has an impact on the formation of Euroregions. Euroregions mean legal and institutional cooperation between cross-border regions of individual countries.This type of cooperation is also part of the phenomenon of civil society.In the further part of the article, the author mentions factors that are indispensable for the creation of a civil society.

Bibliografia

Broda-Wysocki P., Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2003.
Google Scholar

Chodubski A., Granice demokracji: przeszłość i teraźniejszość, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012.
Google Scholar

Chodubski A., Idea i praktyka nowego regionalizmu a globalizacja cywilizacji, [w:] Regionalizm a globalizacja. Polska – Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata, red. A. Chodubski, H. Dubrzyńska, M. Malinowski, A. Modrzejewski, Gdańsk 2007.
Google Scholar

Chodubski A., Kresy jako specyficzna wartość cywilizacyjna, [w:] Kultura pogranicza. Pogranicze kultur, red. A. Bobryk, Siedlce–Pułtusk 2005.
Google Scholar

Chodubski A., O renesansie lokalizmu, „Zeszyty Chojnickie” 1997, nr 1.
Google Scholar

Chodubski A., Tradycyjne wartości polskiej kultury politycznej a znaki cywilizacyjne współczesnych wyzwań globalnych, [w:] Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym, red. T. Łoś-Nowak, A. Dudek, Legnica 2002.
Google Scholar

Chodubski A., Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy, [w:] Unifikacja i zróżnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2002.
Google Scholar

Chodubski A., Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2012, t. IX.
Google Scholar

Edukacyjne problemy czasu globalizacji. W dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok 2003.
Google Scholar

Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
Google Scholar

Integracja europejska. Wstęp, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2006.
Google Scholar

Konopacki S., Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Łódź 2005.
Google Scholar

Król M., Słownik demokracji, Kraków 1989.
Google Scholar

Kulesza M., Europa regionów, [w:] Europa na co dzień, red.M.Taraszkiewicz, Warszawa 1997.
Google Scholar

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
Google Scholar

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
Google Scholar

Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998.
Google Scholar

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
Google Scholar

Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996.
Google Scholar

Polska regionalna i lokalna w świetle badań, red. G. Grzelak, Warszawa 2007.
Google Scholar

Prawo Unii Europejskiej, t.1–2, red. J. Barcz, Warszawa 2002.
Google Scholar

Radłowski Z., Wojtczak J., Jak narody widzą siebie nawzajem. O Polakach w Europie, Warszawa 1994.
Google Scholar

Regionalizm Polski u progu XXI wieku, red. S. Bednarek i in., Wrocław 1994.
Google Scholar

Regiony, red. Z.Brodecki, Warszawa 2005.
Google Scholar

Sadowski A., Wielokulturowe społeczeństwo regionalne, [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Warszawa 2005.
Google Scholar

Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wrocław 2001.
Google Scholar

Społeczeństwo obywatelskie, red.M.Witkowska, H.Wierzbicki, Warszawa 2005.
Google Scholar

Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej, red. W. Łukowski, Katowice 2004.
Google Scholar

Trzciński K., Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006.
Google Scholar

Unia Europejska a społeczeństwo obywatelskie, red. R. Paradowski, Poznań 2005.
Google Scholar

W stronę wspólnoty regionalnej, red. J. Szomburg, Gdańsk 2006.
Google Scholar

Zawadzka B., Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, Warszawa 1993.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-30

Jak cytować

Chodubski, A. (2018). Europejskie wyzwania regionalne a generowanie społeczeństwa obywatelskiego. Eastern Review, 7, 73–85. https://doi.org/10.18778/1427-9657.07.04