Zagospodarowanie sołectwa Wilamów – próba oceny i wskazania obszarów problemowych

Autor

  • Paulina Bamberska Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.06

Słowa kluczowe:

sołectwo, Wilamów, inwentaryzacja terenowa, zagospodarowanie przestrzenne, obszary problemowe, gmina Uniejów

Abstrakt

Celem artykułu było wyznaczenie obszarów problemowych w zagospodarowaniu sołectwa Wilamów i wskazanie kierunków zmian. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na podstawowe uwarunkowania zagospodarowania obszaru badań, w tym głównie na położenie geograficzne, charakterystykę społeczno-gospodarczą oraz obowiązujące dokumenty planistyczne. Do realizacji tego celu wykorzystane zostały metody badań terenowych oraz kameralnych. Najważniejszą z nich była inwentaryzacja urbanistyczna, która została przeprowadzona w dniach 9‒12 sierpnia 2021 r. Na podstawie wykonanych analiz dla Wilamowa wyznaczono cztery obszary problemowe, w obrębie których opisano słabe strony i wskazano kierunki zmian w zagospodarowaniu, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Bibliografia

Bański J., Stola W., Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2002, s. 14–16.
Google Scholar

Borowska-Stefańska M., Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Łódź 2015, s. 19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-666-6

Cymerman R., Podciborski T., Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum” 2004, t. 3 (1), s. 31–43.
Google Scholar

Heffner K., Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, „Wieś i rolnictwo” 2015, nr 2, s. 83–86.
Google Scholar

Informacje szczegółowe, Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Uniejów 2021.
Google Scholar

Michalski T., Statystyka, Warszawa 2004.
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397.
Google Scholar

Runge A., Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne” 2012, z. 129, s. 83–101.
Google Scholar

Siejkowska-Koberidze A., Studia inwentaryzacji urbanistycznej [w:] Geografia urbanistyczna, S. Liszewski (red.), Warszawa 2012, s. 409–428.
Google Scholar

Szymańska D., Geografia osadnictwa, Warszawa 2013.
Google Scholar

Szymczak J., Kowalska-Pietrzak A., Grabarczyk T., Uniejowskie strony: karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, Łódź–Uniejów 2008.
Google Scholar

Uchwała Nr LII/311/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Uniejów.
Google Scholar

Uchwała Nr LXII/410/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2021”.
Google Scholar

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów, Uniejów 2009.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp: 16.05.2021].
Google Scholar

Biuletyn Informacji Publicznej Uniejów, https://bip.uniejow.pl [dostęp: 17.09.2021].
Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kolonizacja%20niemiecka.html [dostęp: 14.09.2021].
Google Scholar

Geoportal Gminy Uniejów, https://geoportal360.pl/10/poddebicki/uniejow-101104/ [dostęp: 14.06.2021].
Google Scholar

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 [dostęp: 29.03.2021; 1.04.2021; 14.06.2021].
Google Scholar

Uniejów Uzdrowisko Termalne, https://uniejow.pl [dostęp: 15.06.2021].
Google Scholar

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, https://www.wuoz-lodz.pl [dostęp: 1.06.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Bamberska, P. (2022). Zagospodarowanie sołectwa Wilamów – próba oceny i wskazania obszarów problemowych. Biuletyn Uniejowski, 11, 95–122. https://doi.org/10.18778/2299-8403.11.06

Numer

Dział

Articles