Możliwości wykorzystania potencjału kulturowego Spycimierza dla rozwoju turystyki w miejscowości

Autor

  • Beata Krakowiak Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0001-6364-6579
  • Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, ul. Kopcińskiego 31, 90-142Łódź https://orcid.org/0000-0003-4744-5886

DOI:

https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.01

Słowa kluczowe:

miejsce, potencjał kulturowy, potencjał turystyczny, produkt turystyczny, tożsamość kulturowa, Spycimierz, obszary wiejskie

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie potencjału kulturowego Spycimierza oraz wskazanie możliwości jego wykorzystania dla rozwoju turystyki. Biorąc pod uwagę zasoby miejscowości związane z dziedzictwem przyrodniczym, historycznym, zachowanymi i kultywowanymi tradycjami oraz zaangażowaniem wspólnoty mieszkańców, autorzy podejmują próbę stworzenia produktu turystycznego „Spycimierz ‒ kwiatowa wieś”, uzupełniającego i uatrakcyjniającego dotychczasową ofertę Uniejowa i okolic. Przygotowanie produktu turystycznego, będącego częścią tej oferty, nie tylko powinno przynieść lokalnej społeczności określone korzyści ekonomiczne, ale także dodatkowo zintegrować wspólnotę wokół innych działań niż wspólne przygotowywanie uroczystości religijnych.

Bibliografia

Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008.
Google Scholar

Brzezińska A. W., Kwiecińska M., Rola konsultacji społecznych w Spycimierzu w toku prac nad ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, [w:] K. Smyk (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu, Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 127‒141.
Google Scholar

Dragan J., Kwiecińska M., Spycimierskie Boże Ciało – tradycja i współczesność, [w:] K. Smyk (red), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 37‒48.
Google Scholar

Figlus T., Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno-historycznych i archeologicznych, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 73‒94.
Google Scholar

Figlus T., Zróżnicowanie morfogenetyczne wsi na obszarze gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2014, t. 3, s. 85‒110.
Google Scholar

Gawłowska A., Mikołajczyk J., Encyklopedia ogrodu, Warszawa 2015, s. 440.
Google Scholar

Gorączko M., Gorączko A., Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2, s. 53‒65.
Google Scholar

Gorączko M., Gorączko A., Potencjalne znaczenie tradycyjnego budownictwa wiejskiego w strategii rozwoju gminy Uniejów, „Studia KPZK” 2016, nr 167, s. 156‒171.
Google Scholar

Hobhouse P., Historia ogrodów, Warszawa 2005, s. 468.
Google Scholar

Jackowski A., Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002.
Google Scholar

Jełowicki A., Dokumentowanie, archiwizowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w kontekście spycimierskich kwietnych dywanów, [w:] K. Smyk (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 115‒141.
Google Scholar

Jeziorska-Biel P., Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz, „Studia Obszarów Wiejskich” 2017, t. 48, s. 149–161.
Google Scholar

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa 2010.
Google Scholar

Karwińska A., Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 1 (27), s. 5‒19.
Google Scholar

Kaźmierczak W., Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu jako krajowe dziedzictwo niematerialne, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 65‒75.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.07.05

Kietlińska A., Dąbrowska T., Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich we wsi Spicimierz, pow. Turek, „Materiały Starożytne” 1963, t. 9, s. 143‒252.
Google Scholar

Kobojek E., Położenie fizycznogeograficzne miasta i gminy Uniejów, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 9‒22.
Google Scholar

Kopczyńska-Jaworska B., Nadolska-Styczyńska A., Twardowska A. (red.), Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007.
Google Scholar

Koter M., Liszewski S., Suliborski A., Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódź 2000.
Google Scholar

Krakowiak B., Latosińska J., Kwietne dywany jako walor miejsca i wydarzenia, [w:] Smyk K. (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 49‒67.
Google Scholar

Kucharski L., Barcka A., Chmielecki B., Flora starorzeczy w dolinie Warty – stan, zagrożenia oraz możliwości ochrony, „Biuletyn Uniejowski” 2013, t. 2, s. 23‒38.
Google Scholar

Makowska-Iskierka M., Szafrańska E., Włodarczyk B., Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 2018‒2020, [w:] Smyk K. (red), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 71‒86.
Google Scholar

Miszczyńska E., Pod wspólnym dachem. Tradycyjne budownictwo wiejskie, [w:] Kopczyńska-Jaworska B., Nadolska-Styczyńska A., Twardowska A. (red.), Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007, s. 39‒59.
Google Scholar

Mokras-Grabowska J., Rzeńca P., Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny, Łódź 2007.
Google Scholar

Mokras-Grabowska J., Wyszowska I., Jędrysiak T., Turystyka etnograficzna, Dziedzictwo Kulturowe – Cykl monografii, Zblewo 2019.
Google Scholar

Nadolski A., Spicymierz nad Wartą: średniowieczny zespół osadniczy, „Archeologia Polski” 1966, t. 10, z. 2, s. 701‒712.
Google Scholar

Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne. Ocalić od zapomnienia, Warszawa 2012.
Google Scholar

Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, wyd. II, Warszawa 2001.
Google Scholar

Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 23‒41.
Google Scholar

Poklewski T., Próba archeologicznej rekonstrukcji włości średniowiecznej. Spicymierz nad Wartą, „Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej” 1971, nr 3, s. 437‒446.
Google Scholar

Poklewski T., Spicymierska włość grodowa w średniowieczu: obraz gospodarczy, Łódź 1975.
Google Scholar

Rohrscheidt Mikos von A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008.
Google Scholar

Smętkiewicz K. M., Smętkiewicz K. K., Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 95‒119.
Google Scholar

Smyk K., Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu, Lublin 2020b, s. 344.
Google Scholar

Smyk K. (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji, Uniejów‒Wrocław 2020c, s. 254.
Google Scholar

Smyk K., Spycimierskie kwietne dywany na Boże Ciało – typologia i symbolika wzorów, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 8, s. 35‒65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.08.03

Smyk K., Zmienić rzeczy w znaki. Kod przedmiotowy w tradycji Bożego Ciała z kwietnymi dywanami w Spycimierzu, „Biuletyn Uniejowski” 2020 a, t. 9, s. 5‒21.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2299-8403.09.01

Twardowska A., Zgodnie z rytmem przyrody. Tradycyjne obrzędy doroczne, [w:] Kopczyńska-Jaworska B., Nadolska-Styczyńska A., Twardowska A. (red.), Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007, s. 199‒264.
Google Scholar

Wojciechowska J., Włodarczyk B., Przestrzeń sacrum i profanum w trakcie uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu, [w:] Smyk K. (red.), Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony, Uniejów‒Wrocław 2020, s. 99‒108.
Google Scholar

Wójcik M. (red.), Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Łódź 2017.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.01

Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006.
Google Scholar

Zambrzycka A., Ogród Rustykalny, [online] http://newgreen.pl/style-ogrodowe-cz-4-ogrod-rustykalny/ [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/parafialne-stowarzyszenie/ [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

https://www.lakikwietne.pl [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

https://mirewiczczumaczenko.files.wordpress.com [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/slowniki/opoka.html [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

https://uniejow.pl/aktualnosci/stroje-obrzedowe-dla-parafii.html [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

https://uniejow.pl/aktualnosci/trzeci-przetarg-na-spycimierski-grod.html [dostęp: 15.05.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-30

Jak cytować

Krakowiak, B., & Włodarczyk, B. (2021). Możliwości wykorzystania potencjału kulturowego Spycimierza dla rozwoju turystyki w miejscowości. Biuletyn Uniejowski, 10, 11–39. https://doi.org/10.18778/2299-8403.10.01

Numer

Dział

Articles