Religijność mieszkańców późnośredniowiecznego Szadku w świetle aktów ich ostatniej woli

Autor

  • Agnieszka Bartoszewicz Prof. dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.01

Słowa kluczowe:

Szadek, XV w., religijność mieszczan, parafia szadkowska

Abstrakt

W szadkowskich zapiskach radzieckich i wójtowsko-ławniczych znaj­dują się 42 akty ostatniej woli (z lat 1446–1502), co jest znaczącą liczbą, m.in. w po­równaniu z sąsiednimi miastami. W artykule wykorzystane zostały również informacje o czterech pojedynczych legatach pobożnych, nie mających charakteru testamentów, ale pokazujących istotne rysy pobożności mieszczańskiej. W sumie analizowany materiał badawczy obejmuje dyspozycje wydane przez 61 mieszczan (część zapisów była sporzą­dzona wspólnie przez małżeństwa). Wyniki kwerendy przeprowadzonej w aktach miej­skich potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące relatywnie wysokiego poziomu kultury pisma mieszkańców późnośredniowiecznego Szadku, a także pozwalają lepiej poznać procedury spisywania testamentów i rolę władz miejskich jako organu nadzo­rującego tego rodzaju działania. Beneficjentem zapisów pobożnych dokonanych przez mieszczan z Szadku był przede wszystkim miejscowy kościół parafialny. Forma analizowanych testamentów wskazuje, że sporządzenie testamentu było dla mieszkańców miasta przede wszystkim wydarzeniem odbywającym się w sferze kultury żywego słowa. Sporządzenie zapisu było czynnością wtórną, czasami dokonywaną już po śmierci darczyńcy, przy czym skupiano się na istocie dyspozycji, którym był dosyć często zapis na cele religijne. Różnorodność legatów i liczba zapisów informujących o nich w aktach miejskich nie może być uznana za typową dla małego miasta. Stanowi to interesujące świadectwo poziomu kultury miejskiej Szadku, ośrodka małego, ale ak­tywnie uczestniczącego w procesach modernizacji zachodzących w piętnastowiecznym Królestwie Polskim.

Bibliografia

Adamska A., Stąd do wieczności. Testament w perspektywie piśmienności pragmatycznej na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, „Kwartalnik Historii Kultury Mate­rialnej” 2013, t. 61, nr 21, s. 185–200.
Google Scholar

Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek z naj­starszej księgi miejskiej, „Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6, s. 111–126.
Google Scholar

Bartoszewicz A., Wstęp, [w:] Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, oprac. A. Bartoszewicz, K. Mrozowski, M. Radomski, K. Warda, red. A. Bartoszewicz, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2017 (Katalogi testamentów mieszkańców miast z te­renów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5), s. 7–27.
Google Scholar

Chorążyczewski W., Rosa A., Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodo­kumentu – spuścizna egodokumentalna, [w:] Egodokumenty. Tradycje historiogra­ficzne i perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Roszak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 7–21.
Google Scholar

Grzelczak-Miłoś I., Mieszczaństwo poznańskie w świetle libri testamentorum, mpis, pra­ca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.
Google Scholar

Łosowska A., Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, „Miscella­nea Historico-Archivistica” 2015, t. XXII, s. 89–105.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Wyd. Zarząd Miasta i Gminy Szadek, Szadek 1995.
Google Scholar

Marszał T., Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Wyd. Uniwersy­tetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Google Scholar

Możejko B., Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Google Scholar

Oliński P., Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Branie­wo), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Google Scholar

Piwowarczyk E., Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Z badań nad pobożnością miejską, Wyd. Drukarnia Akcydensowa Dorosz Andrzej, Kraków 2010.
Google Scholar

Piwowarczyk E., Pobożność krakowskich mieszczan w świetle ich testamentowych lega­tów z lat 1501–1530, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 2011, nr 18/2, s. 77–100.
Google Scholar

Słoń M., Fundacje szpitalne władz komunalnych jako centra kultu miejskiego, [w:] Ecc­lesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Mani­kowska, H. Zaremska, Wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, s. 361–373.
Google Scholar

Sochacka A., Jawor G. (oprac.), Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481–1559, Archiwum Państwowe w Lublinie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
Google Scholar

Sowina U., Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1991, t. 39, nr 1, s. 3–25.
Google Scholar

Sowina U., Pacuski K., Testamenty mieszczan krakowskich jako źródła do badań nad stronami rodzinnymi imigrantów w krakowskiej elicie władzy (przykład Jana z Re­guł na Mazowszu), [w:] Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Eu­ropy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów, red. Z. Noga, Wyd. Antykwa, Kraków 2011, s. 433–446.
Google Scholar

Szende K., Testamenty i ustne oświadczenia woli. Oralność i piśmienność w procesie sporządzania testamentów na Węgrzech w późnym średniowieczu, „Kwartalnik Hi­storii Kultury Materialnej” 2013, 61, nr 2, s. 223–238.
Google Scholar

Szkutnik P., Parafia szadkowska na początku XVI wieku w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn Szadkowski” 2013, t. 13, s. 65–80.
Google Scholar

Szkutnik P., Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biule­tyn Szadkowski” 2015, t. 5, s. 111–127.
Google Scholar

Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, oprac. A. Bartosze­wicz, K. Mrozowski, M. Radomski, K. Warda, red. A. Bartoszewicz, Warszawa 2017 (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, t. 5).
Google Scholar

Warda K., Testamenty mieszczan radziejowskich w późnym średniowieczu w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, t. 61, nr 2, s. 269–275.
Google Scholar

Wysmułek J. , Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV wiek), Wyd. Polskie Towa­rzystwo Historyczne, Wyd. Neriton, Warszawa 2015.
Google Scholar

Zaremska H., Miasto: struktury społeczne i styl życia, [w:] Kultura Polski średniowiecz­nej. XIV–XV w., red. B. Geremek, Wyd. Semper, Warszawa 1997, s. 189–238.
Google Scholar

Zyglewski Z., Religijność w miastach kujawskich późnego średniowiecza, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Wyd. Instytutu Historii PAN, Warszawa 2002, s. 327–345.
Google Scholar

Związek T., Testament młynarza z Koła Przyczynek do badań nad późnośredniowiecz­nym młynarstwem na ziemiach polskich, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2012, nr 5 (9), s. 154–169.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-12-06

Jak cytować

Bartoszewicz, A. (2018). Religijność mieszkańców późnośredniowiecznego Szadku w świetle aktów ich ostatniej woli. Biuletyn Szadkowski, 18, 5–19. https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.01

Numer

Dział

Articles