Rozwój funkcji administracyjnych Szadku. Rys historyczny

Autor

  • Mariusz Lamprecht Uniwersytet Łódzki, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej image/svg+xml
  • Anna Sikora Uniwersytet Łódzki image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.07

Abstrakt

Szadek, one of the oldest towns in the Łódź region, grew on the crossing of mediaeval routes connecting such cities as Piotrków, Uniejów, Łęczyca and Sieradz. Such location, strategic in terms of communication links, was favourable to Szadek’s development and contributed to the strengthening of its role as an urban settlement performing central functions for the surrounding areas, particularly with regard to administration of territorial (the seat of local government of various levels), judicial and ecclesiastical affairs.

There is evidence suggesting that as far back as the 12th century Szadek was functioning as a local administrative and economic centre. In the following centuries it became a major settlement unit providing diverse important functions to the whole district. Today Szadek is a small town which retained only a few of these functions, but nevertheless they reflect its former status on the map of the region.

The broad range of services provided by Szadek indicates that it was perceived as a special place in the settlement network. Its changing role and importance as regards the functions performed the historical events which mostly had negative consequences for the town, conducing to its diminished importance on the admministrative map of the region and the country.

Bibliografia

Adamczewski M., Ikonografia pieczęci kościołów parafialnych dekanatu szadkowskiego z przełomu wieku XVIII i XIX, ,,Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.03

Arnold S., Zarys historii Polski od początków państwa do czasów współczesnych, Warszawa 1966.
Google Scholar

Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa 1974.
Google Scholar

Bandurka M., Rozwój administracyjno-terytorialny powiatu kaliskiego oraz powiatów sąsiedzkich Xix i XX w., „Rocznik Kaliski” 1976, t. 9.
Google Scholar

Bartoszewicz A., Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek najstarszej księgi miejskiej, ,,Biuletyn Szadkowski” 2006, t. 6.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.06.04

Biderman E., Funkcje administracyjne jako system oddziaływań informacyjnych miasta na przykładzie Poznania, [w:] Funkcja administracyjna miast, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 1992, t. 17.
Google Scholar

Borucki M., Sejmy i sejmiki szlacheckiej, Warszawa 1972.
Google Scholar

Heylman A., O sądownictwie w Królestwie Polskim, Warszawa 1834.
Google Scholar

Kłoczowski J., Kościół katolicki w świecie i w Polsce, Katowice 1986.
Google Scholar

Kłoczowski J., Müllerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.
Google Scholar

Kumor B., Ustrój i organizacja kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980.
Google Scholar

Liszewski S., Funkcja administracyjna miast jako przedmiot badań geograficznych, [w:] Funkcja administracyjna miast, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 1992, t. 17, s. 249–260.
Google Scholar

Liszewski S., Organizacja terytorialna Diecezji Łódzkiej na tle podziałów administracyjnych i przemian w rozmieszczeniu ludności, [w:] Uniwersytet Łódzki Kościołowi Łódzkiemu na 70-lecie Diecezji. Diecezjalne, Łódź 1992, s. 108–130.
Google Scholar

Liszewski S., Podział administracyjny kraju. Założenia i kryteria, ,,Biuletyn KPZK PAN” 1992, z. 156, s. 63–77.
Google Scholar

Liszewski S., Wolaniuk A., Wpływ funkcji administracyjnej na powstanie i rozwój Łodzi. [w:] Funkcja administracyjna miast, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica” 1992, z. 17, s. 137–155.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Płaza S., 1987, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1987, z. 122.
Google Scholar

Protokoły sesji rad narodowych z 1954 r., Urząd gminy i miasta Szadek, Archiwum Państwowe w Sieradzu.
Google Scholar

Sobczyński M., Kulesza M., Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź , 2006.
Google Scholar

Szajnowska-Wysocka A., Funkcja administracyjna miast konurbacji górnośląskiej, ,,Geographia. Studia et Dissertationes” 1993, t. 17, s. 100–115.
Google Scholar

Śmiałowski J., Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Tazbir J., Historia kościoła katolickiego w Polsce (1460–1795), Warszawa 1966.
Google Scholar

Topolski J., Dzieje Polski, Warszawa 1976.
Google Scholar

Trzebiński W., 1956, Podziały administracyjne Królestwa Polskiego w okresie 1815–1918 – zarys historyczny, ,,Dokumentacja Geograficzna” 1956, z. 4.
Google Scholar

Wiśniewski A., 1965, Organizacja parafialna w Polsce średniowiecznej, ,,Znak”, 1965, nr 137–138.
Google Scholar

www.diecezja.wloclawek.pl
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2008-12-30

Jak cytować

Lamprecht, M., & Sikora, A. (2008). Rozwój funkcji administracyjnych Szadku. Rys historyczny. Biuletyn Szadkowski, 8, 113–126. https://doi.org/10.18778/1643-0700.08.07

Numer

Dział

Articles