Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice

Autor

  • Beata Woziwoda Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 image/svg+xml
  • Eliza Szczerkowska-Majchrzak Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16 image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.11

Słowa kluczowe:

lowland river, vascular plants, riparian forest, wet oak-lime-hombeam forest

Abstrakt

The paper presents the river valley physiography and the selected hydraulic, physics and chemical parameters of the upper section of small lowland river - Pichna Szadkowicka (the Warta river catchment, Central Poland). The strong relationship between the river and river valley habitat's characteristics and the plant species and vegetation diver­sity was noted. Around one hundred (93) of vascular plant species was noted in total, including Listera ovata strictly protected in Poland, and partially protected: Hedera helix, Viburnum opulus, Frangula alnus and Hepatica nobilis. The high natural (botanical) and landscape values of the researched section of the Pichna Szadkowicka river with adjacent parts of Wojsławice forest complex justify additionally their protection in the network of forests reference plots and of the High Conservation Value Forests (HCFV).

Bibliografia

Allan J. D., Chemizm wód płynących, [w:] Ekologia wód płynących, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 36-59.
Google Scholar

Augustyn Ł., Kaniuczak J., Stanek-Tarkowska J., Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód powierzchniowych Wisłoki przeznaczonych do spożycia, ,,Inżynieria Ekologiczna" 2012, z. 28, s. 7-19.
Google Scholar

Cummins K.W., An evaluation of same techniques for the collection and analysis of benthic samples with special emphasis on lotic waters, ,,The American Midland Natura­list" 1962, no. 67, s. 477-504.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2422722

Dojlido J. R., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
Google Scholar

Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i pólnaturalnych Polski Środkowej, ,,Fragmenta Floristica et Geobotanica. Seria Polonica" 1999, t. 6, s. 55-74.
Google Scholar

Kaenel B. R., Matthaei C. D., Disturbance by aquatic plant management in streams effects on benthic invertebrates, ,,Regulated Rivers: Research and Management" 1998, no. 14, s. 341-356.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199807/08)14:4<341::AID-RRR504>3.0.CO;2-2

Kopeć D., Dałkowski R., Walisch M., Woziwoda B., Strumiłło M., The impact of land use and water quality on the flora of ecotones along a small low/and river (Central Poland), ,,Oceanological and Hydrobiological Studies" 2014, vol. 43 (1), s. 138-146.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/s13545-014-0126-y

Lofroth E., The dead wood cycle, [w:] Conservation Biology Principles for Forested Landscapes, eds. J. Voller, S. Harrison, UBC Press, Vancouver 1998, s. 185-214. Mackenzie A., Ball. A. S., Virdee S. R., Krótkie wykłady. Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 221-226.
Google Scholar

Mapa topograficzna Polski, Arkusz 122.132 (Szadek), Skala 1:10 OOO, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa 1982.
Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski), W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków 2002.
Google Scholar

Nowak A., Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek, ,,Biuletyn Szadkowski" 2000, t. 1, s. 101-110.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.01.09

Operat glebowo-siedliskowy, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie, 2007.
Google Scholar

Petersen R. C., Cummins K. W., Ward G. M., Microbial and anima/processing of detritus in woodland stream, ,,Ecological Monographs" 1989, no. 59, s. 21-39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2937290

Pierzgalski E., Relacje między lasem a wodą - przegląd problemów, ,,Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" 2008, t. 2 (10), s. 13-23.
Google Scholar

Program Ochrony Przyrody. Stan na 1.01.2007r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo­wych w Łodzi. Nadleśnictwo Poddębice. Obręby: Bogdańce, Poddębice, Sieradz, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie, Wydział Produk­cyjny w Łodzi, Łódź 2007.
Google Scholar

Quinn J. M., Hickey C. W., Magnitude of effects of substrate particie size, recent flooding and catchment development on benthic invertebrates in New Zealand rivers, ,,New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research" 1990, no. 24, s. 387-409.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00288330.1990.9516433

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, ,,Dziennik Ustaw" 2012, nr 299, poz. 81.
Google Scholar

Staniszewski R., Jusik Sz., Kupiec J., Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of low/and and up/and rivers with different water trophy, ,,Nauka Przyroda Technologie" 2012, t. 6 (2), # 22.
Google Scholar

Stevens V., The ecological role of coarse woody debris: an overview of the ecological importance of CWD in B. C. forests, Research Branch, British Columbia Ministry of Forests, Victoria B.C. 1997, Working Paper 30, s. 1-26.
Google Scholar

Szczerkowska-Majchrzak E., Woziwoda B., Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice, ,,Biuletyn Szadkowski" 2014, z. 14, s. 189-201.
Google Scholar

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. Wood P. J., Armitage P. D., Sediment deposition in a small low/and stream management implications, ,,Regulated Rivers: Research & Management" 1999, no. 15, s. 199-210.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199901/06)15:1/3<199::AID-RRR531>3.0.CO;2-0

Woziwoda B., Inwentaryzacja flory roślin naczyniowych w lasach Nadleśnictwa Poddębice (RDLP Łódź), [w:] Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przy­rodniczych polskich lasów, red. D. Anderwald, ,,Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej" 2006, t. 4 (14), s. 115-125.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Woziwoda, B., & Szczerkowska-Majchrzak, E. (2014). Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice. Biuletyn Szadkowski, 14, 173–188. https://doi.org/10.18778/1643-0700.14.11

Numer

Dział

Articles