Wójtowa Góra w Sieciechowie

  • Łukasz Reczulski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, Instytut Archeologii
Słowa kluczowe: wieś Sieciechów, badania archeologiczne, średniowiecze, gród Sieciecha

Abstrakt

-

Bibliografia

Anonim, (1952), Anonim tzw. Gall. Cronica et gesta ducum sive principum polonorum, wyd. K. Maleczyński, „Monumenta Poloniae Historica” series nova, t. II, s. 2–112.

Mapa (1996), Mapa topograficzna Polski, skala 1:5000, ark. M-34-20-A Kozienice, Warszawa.

Balke B. (1991), Kultura przeworska w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Iłżanki, COBOAPEW, Agencja Ekspertyz, Projektów i Wydawnictw, Warszawa.

Buko A. (1979), Problem analizy opisowej wyrobów garncarskich zachowanych fragmentarycznie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXVII, nr 2, s. 187–207.

Buko A. (1981), Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Ossolineum, Wrocław.

Buko A. (1990), Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Ossolineum, Wrocław.

Chudziak W. (1991), Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlania, Civitas, Toruń.

Cieślak-Kopyt M. (2001), Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Sieciechowie, pow. Kozienicki, woj. Mazowieckie, stan. „Wójtowa Góra”, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIV, s. 175–178.

Cieślak-Kopyt M., Micke I., Skubicha E., Twardowski W. (2004), Radomskie – Alfabet Wykopalisk. Przewodnik archeologiczny, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom.

Dunin-Wąsowicz T. (1974), Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowo-europejskim w XIII wieku, Ossolineum, Wrocław.

Gacki J. (1872), Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych, Drukarnia J. Trzebińskiego, Radom.

Hilczerówna Z. (1967), Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Ossolineum, Wrocław.

Kalina D. (2005), Pozostałe zamki i rezydencje królewskie na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wstęp do badań, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Krajowy Ośrodek Badań i Ochrony Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośrodek Badań i Ochrony Zabytków w Kiecach, Kielce, s. 211–303.

Kalinowska E., Kalinowski W. (1973), Zaginione grodziska w Radomskim (Skaryszew i Sieciechów), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXI, nr 2, s. 244–246.

Kaźmierczyk J. (1970), Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. II, Ossolineum, Wrocław.

Kiryk F. (1994), Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie. XIII–XVI wiek, regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Kielce.

Kłoczowski J. (1968), Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce, t. 1. Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, ZNAK, Kraków, s. 375–582.

Kowalczyk E. (1994), Powracający temat: Sieciechów. Z problematyki organizacji grodowej w Polsce wczesnośredniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLII, nr 1, s. 69–85.

Kowarska Z., Lenarczyk Sz. (2012a), W poszukiwaniu legendarnego grodu Sieciecha, cz. I, „CzasoPISMO KOZIENICKIE OKO”, nr 3, s. 2.

Kowarska Z., Lenarczyk Sz. (2012b), W poszukiwaniu legendarnego grodu Sieciecha, cz. II, „CzasoPISMO KOZIENICKIE OKO”, nr 4, s. 3.

Kruppé J. (1981), Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, Ossolineum, Wrocław.

Lechowicz Z. (2010), Wyniki badań na stan. 1 w Gniazdkowie gm. Chotcza, pow. lipski, woj. mazowieckie, przeprowadzonych w latach 1985–1988, [w:] Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, red. M. Cieślak-Kopyt, K. Solarska, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIV, z. 1–4, s. 87–108.

Lechowicz Z. (2011), Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom.

Malinowski T. (1958), Wczesnośredniowieczne prażnice w Wielkopolsce, „Przegląd Archeologiczny”, t. 9, s. 68–79.

Malinowski T. (1970), Prażnice, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, T. 4, P-R, red. G. Labuda, Z. Stieber, Ossolineum, Wrocław, s. 332.

Twardowski W. (1973), Dział archeologiczny, [w:] 50 lat Muzeum Regionalnego w Radomiu. Informator, red. A. Apanowicz, W. Twardowski, Muzeum Regionalne, Radom, s. 19–35.

Pankiewicz A. (2012), Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX–X wieku w świetle źródeł ceramicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Poliński D. (1996), Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, „Archaeologia Historica Polona”, t. 4, Toruń.

Solecka D. (2002), Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w Sieciechowie – Wójtowej Górze, maszynopis sprawozdania w Archiwum Muzeum Regionalnego w Kozienicach, Kozienice.

Sznuro H. (1966), Grodziska w Radomskim, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Nauk”, t. III, z. 1, s. 1–24.

Świechowski Z. (2009), Katalog architektury romańskiej w Polsce, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Wąsowiczówna T. (1959), Topografia wczesnośredniowiecznego Sieciechowa, „Przegląd Historyczny”, t. 50, z. 3, s. 567–581.

Wiliński S. (1964), Sprawozdanie z badań w 1961 – Sieciechów opactwo, Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Sprawozdania 1961, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 123–124.

Wiliński S. (1965), Badania architektoniczno-archeologiczne na stanowisku Sieciechów-Opactwo, pow. Kozienice za lata 1962 i 1963 r., Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Sprawozdania 1962–1963, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 86–88.

Wiliński S. (1966), Badania archeologiczno-architektoniczne w Sieciechowie-Opactwie w latach 1961–1964, Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Sprawozdania 1966, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 193–203.

Wiśniowski E. (1958), Z dziejów opactwa Benedyktynów w Sieciechowie, „Roczniki Humanistyczne”, t. 7, z. 2, s. 23–122.

Wróblewski S. (2006), Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz.

Zając K., Siek S. (2009), Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych, Skaut.PL Dariusz Mariusz Zając, Kozienice–Sieciechów.

Żaki A. (1974) Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Prace Komisji Archeologicznej, t. 13, Ossolineum, Wrocław.

Opublikowane
2017-07-04
Jak cytować
Reczulski, Łukasz. (2017). Wójtowa Góra w Sieciechowie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (30), 187-205. https://doi.org/10.18778/0208-6034.30.12
Dział
Articles