Wójtowa Góra w Sieciechowie

Autor

  • Łukasz Reczulski Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa, Instytut Archeologii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.30.12

Słowa kluczowe:

wieś Sieciechów, badania archeologiczne, średniowiecze, gród Sieciecha

Abstrakt

The history of Sieciechów and located monuments on its area for over 140 years are the subject of intensive research by historians, architectural historians and archaeologists. Particular attention is drawn primarily researchers station called Mountain village mayors – a small (now almost totally destroyed) hill situated west of the center of today’s settlement, considered by some researchers for the location of the well-known from written sources castrum Sieciech.
This article discusses how far unpublished materials relating to this position, which is a collection of 399 pieces of pottery derived from within two archaeological sites located in the southern part Wójtowa Mountains. Analysis of these artifakts has allowed the protrusion of a new and different about the current interpretation of the functional position. Now, as a result of the analysis of these materials, and correlating the information obtained in this way with the data on the stratigraphy of the hill, the view of past defensive been denied a Wójtowa Mountains. In the light of the development of this material in position to function only of an open settlement, and the chronology based on the analysis of the ceramic material, can be determined by the age XIII, XIV or early age. Presumably, discussed the settlement was destroyed by the Tartar invasion.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anonim, (1952), Anonim tzw. Gall. Cronica et gesta ducum sive principum polonorum, wyd. K. Maleczyński, „Monumenta Poloniae Historica” series nova, t. II, s. 2–112.
Google Scholar

Mapa (1996), Mapa topograficzna Polski, skala 1:5000, ark. M-34-20-A Kozienice, Warszawa.
Google Scholar

Balke B. (1991), Kultura przeworska w międzyrzeczu Wisły, Pilicy i Iłżanki, COBOAPEW, Agencja Ekspertyz, Projektów i Wydawnictw, Warszawa.
Google Scholar

Buko A. (1979), Problem analizy opisowej wyrobów garncarskich zachowanych fragmentarycznie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXVII, nr 2, s. 187–207.
Google Scholar

Buko A. (1981), Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Buko A. (1990), Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Chudziak W. (1991), Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlania, Civitas, Toruń.
Google Scholar

Cieślak-Kopyt M. (2001), Materiały ze zniszczonego cmentarzyska kultury przeworskiej w Sieciechowie, pow. Kozienicki, woj. Mazowieckie, stan. „Wójtowa Góra”, „Wiadomości Archeologiczne”, t. LIV, s. 175–178.
Google Scholar

Cieślak-Kopyt M., Micke I., Skubicha E., Twardowski W. (2004), Radomskie – Alfabet Wykopalisk. Przewodnik archeologiczny, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom.
Google Scholar

Dunin-Wąsowicz T. (1974), Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowo-europejskim w XIII wieku, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Gacki J. (1872), Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych, Drukarnia J. Trzebińskiego, Radom.
Google Scholar

Hilczerówna Z. (1967), Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Kalina D. (2005), Pozostałe zamki i rezydencje królewskie na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wstęp do badań, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Krajowy Ośrodek Badań i Ochrony Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośrodek Badań i Ochrony Zabytków w Kiecach, Kielce, s. 211–303.
Google Scholar

Kalinowska E., Kalinowski W. (1973), Zaginione grodziska w Radomskim (Skaryszew i Sieciechów), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXI, nr 2, s. 244–246.
Google Scholar

Kaźmierczyk J. (1970), Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. II, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Kiryk F. (1994), Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie. XIII–XVI wiek, regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Kielce.
Google Scholar

Kłoczowski J. (1968), Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce, t. 1. Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, ZNAK, Kraków, s. 375–582.
Google Scholar

Kowalczyk E. (1994), Powracający temat: Sieciechów. Z problematyki organizacji grodowej w Polsce wczesnośredniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLII, nr 1, s. 69–85.
Google Scholar

Kowarska Z., Lenarczyk Sz. (2012a), W poszukiwaniu legendarnego grodu Sieciecha, cz. I, „CzasoPISMO KOZIENICKIE OKO”, nr 3, s. 2.
Google Scholar

Kowarska Z., Lenarczyk Sz. (2012b), W poszukiwaniu legendarnego grodu Sieciecha, cz. II, „CzasoPISMO KOZIENICKIE OKO”, nr 4, s. 3.
Google Scholar

Kruppé J. (1981), Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Lechowicz Z. (2010), Wyniki badań na stan. 1 w Gniazdkowie gm. Chotcza, pow. lipski, woj. mazowieckie, przeprowadzonych w latach 1985–1988, [w:] Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, red. M. Cieślak-Kopyt, K. Solarska, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XLIV, z. 1–4, s. 87–108.
Google Scholar

Lechowicz Z. (2011), Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich, Radom.
Google Scholar

Malinowski T. (1958), Wczesnośredniowieczne prażnice w Wielkopolsce, „Przegląd Archeologiczny”, t. 9, s. 68–79.
Google Scholar

Malinowski T. (1970), Prażnice, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, T. 4, P-R, red. G. Labuda, Z. Stieber, Ossolineum, Wrocław, s. 332.
Google Scholar

Twardowski W. (1973), Dział archeologiczny, [w:] 50 lat Muzeum Regionalnego w Radomiu. Informator, red. A. Apanowicz, W. Twardowski, Muzeum Regionalne, Radom, s. 19–35.
Google Scholar

Pankiewicz A. (2012), Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX–X wieku w świetle źródeł ceramicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Poliński D. (1996), Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza, „Archaeologia Historica Polona”, t. 4, Toruń.
Google Scholar

Solecka D. (2002), Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w Sieciechowie – Wójtowej Górze, maszynopis sprawozdania w Archiwum Muzeum Regionalnego w Kozienicach, Kozienice.
Google Scholar

Sznuro H. (1966), Grodziska w Radomskim, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Nauk”, t. III, z. 1, s. 1–24.
Google Scholar

Świechowski Z. (2009), Katalog architektury romańskiej w Polsce, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
Google Scholar

Wąsowiczówna T. (1959), Topografia wczesnośredniowiecznego Sieciechowa, „Przegląd Historyczny”, t. 50, z. 3, s. 567–581.
Google Scholar

Wiliński S. (1964), Sprawozdanie z badań w 1961 – Sieciechów opactwo, Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Sprawozdania 1961, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 123–124.
Google Scholar

Wiliński S. (1965), Badania architektoniczno-archeologiczne na stanowisku Sieciechów-Opactwo, pow. Kozienice za lata 1962 i 1963 r., Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Sprawozdania 1962–1963, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 86–88.
Google Scholar

Wiliński S. (1966), Badania archeologiczno-architektoniczne w Sieciechowie-Opactwie w latach 1961–1964, Zespół badań nad Polskim Średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Sprawozdania 1966, red. W. Antoniewicz, P. Biegański, PWN, Warszawa, s. 193–203.
Google Scholar

Wiśniowski E. (1958), Z dziejów opactwa Benedyktynów w Sieciechowie, „Roczniki Humanistyczne”, t. 7, z. 2, s. 23–122.
Google Scholar

Wróblewski S. (2006), Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Wydawnictwo Goldruk, Nowy Sącz.
Google Scholar

Zając K., Siek S. (2009), Sieciechów. Szkice do dziejów miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych, Skaut.PL Dariusz Mariusz Zając, Kozienice–Sieciechów.
Google Scholar

Żaki A. (1974) Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Prace Komisji Archeologicznej, t. 13, Ossolineum, Wrocław.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-07-04

Jak cytować

Reczulski, Łukasz. (2017). Wójtowa Góra w Sieciechowie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (30), 187–205. https://doi.org/10.18778/0208-6034.30.12

Numer

Dział

Articles