Morfologia cmentarzy opuszczonych miejscowości z polskiej części dawnych Prus Wschodnich: granice i formy przestrzenne założeń

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.37.07

Słowa kluczowe:

pamięć krajobrazu, Mazury, wyludnione miejscowości, dziedzictwo kulturowe, studia krajobrazowe, geografia historyczna

Abstrakt

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące morfologii cmentarzy całkowicie wyludnionych wiejskich jednostek osadniczych znajdujących się w części Prus Wschodnich włączonej do Polski w 1945 r. Analizie i interpretacji poddano granice i formy przestrzenne założeń cmentarnych. Są to właściwie najlepiej zachowane składowe krajobrazu tych historycznych miejsc pochówków. Podstawowym materiałem źródłowym wykorzystanym w studium w celu identyfikacji i wstępnej analizy granic i kształtów cmentarzy były arkusze mapy Topographische Karte Messtischblatt z lat 20.–40. XX w. oraz ortofotomapy przedstawiające aktualne pokrycie terenu. Analizy szczegółowe wykonano natomiast z wykorzystaniem wysokościowych danych pomiarowych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego (zasób Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii). Wyniki badań ukazują wyraźne różnice w wielkości oraz kształcie cmentarzy przynależących do określonych typów jednostek osadniczych. Zachowane relikty świadczą o odmiennych sposobach organizacji miejsc pochówków przy założeniach jednodworczych, przy których funkcjonowały cmentarze rodowe, a tymi zakładanymi przy wsiach. Rezultaty analizy wskazują również na charakterystyczne cechy współczesnego krajobrazu dawnych ewangelickich cmentarzy, ułatwiając ich terenową identyfikację.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Białuński G. (2002), Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Towarzystwo Naukowe, Olsztyn.
Google Scholar

Chłosta J. (2011), Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, “Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 4.274, p. 715–734.
Google Scholar

Długozima A. (2014), Miejsce i rola cmentarzy w budowaniu krajobrazu sakralnego wsi, na przykładzie Bieszczadów i Warmii, “Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych O.L. PAN”, 10.1, p. 5–19, https://doi.org/10.35784/teka.2544
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.35784/teka.2544

Długozima A. (2016), Fenomen cmentarzy warmińskich i mazurskich w aspekcie ich położenia w krajobrazie, [in:] W. Knercer, B. Wacławik (ed.), Nekropolie Warmii i Mazur, Archiwum Państwowe, Olsztyn, p. 15–42.
Google Scholar

Długozima A., Dymitryszyn I., Winiarska-Lisiecka E. (2015), Inwentaryzacja, analiza i waloryzacja nieużytkowanych cmentarzy ewangelickich w nadleśnictwie Pisz. Wytyczne do rewaloryzacji i ochrony cmentarzy, Warszawa.
Google Scholar

Domańska E. (2006), Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Google Scholar

Domańska E. (2008), Problem rzeczy we współczesnej archeologii, [in:] J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (ed.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, p. 27–60.
Google Scholar

Grabowski S. (2019), Lost Villages in Masuria: a Polish-German Project to Preserve ­Cemeteries, “Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia”, 19.2, p. 83–97, https://doi.org/10.14712/23363231.2020.5
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14712/23363231.2020.5

Hołdyński C., Żurkowska T. (2001), Drzewa i krzewy opuszczonych cmentarzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym, “Rocznik Dendrologiczny”, 49, p. 265–273.
Google Scholar

Jasiński J. (1993), Dlaczego powinniśmy ratować stare cmentarze i groby na Warmii i Mazurach?, “Borussia. Kultura – Historia – Literatura”, 6, p. 47–51.
Google Scholar

Knercer W. (2006), Cmentarze południowych Mazur, [in:] G. Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk (ed.), Powiat Szczycieński – przeszłość współczesność, Starostwo Powiatowe, Szczytno, p. 714–725.
Google Scholar

Kolbuszewski J. (1996), Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
Google Scholar

Kotas M. (2018), Słowo wstępne. Ks. Marcin Kotas – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, [in:] J. Kołacki (ed.), Nim całkowicie znikną. Cmentarze ewangelickie w powiecie poznańskim, Instytut Historii UAM, Poznań, p. 8.
Google Scholar

Kudrzycki Z. (2009), Cmentarze ewangelickie na terenie gminy Rozogi, “Rocznik ­Warmińsko-Mazurski Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków”, 2, p. 5–18.
Google Scholar

Liżewska I. (2008), Wstęp, [in:] T. Żurkowska, Mazurskie cmentarze. Symbole w Krajobrazie, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”, Olsztyn, p. 5.
Google Scholar

Majdecka-Strzeżek A. (2016), Ogrody wiecznej pamięci w krajobrazie kulturowym, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki PAN”, 61.3, p. 23–43.
Google Scholar

Majewska A. (2017), Surface Prospection of Burial Grounds and New Research Tools (on the Example of the Study of Changes in Cemetery Boundaries), “Journal of Geography, Politics and Society”, 7.1, p. 60–69.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4467/24512249JG.17.008.6207

Majewska A. (2018), Zanikłe osadnictwo w granicach powiatu piskiego (typescript of the MA thesis, Institute of Archaeology, University of Lodz, Łódź).
Google Scholar

Majewska A. (2020), Materialna pamięć krajobrazu cmentarzy w wyludnionych wiejskich jednostkach osadniczych polskiej części dawnych Prus Wschodnich – wybór zagadnień, “Studia Geohistorica”, 8, p. 7–25, https://doi.org/10.12775/SG.2020.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SG.2020.01

Majewska A., Worobiec K.A., Bugowska E. (2019), Locality in the Era of Globalization. Carriers of the Memory of Historical Landscapes – Studies on the Evangelical Cemeteries of the Masuria Region (Poland), “Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 8, p. 227–246, https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.12
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2300-0562.08.12

Majgier L. (2012), Analiza ekologiczna flory naczyniowej porzuconych cmentarzy Stara Rudówka i Rybical (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich), “Acta Geographica Silesiana”, 11, p. 41–48.
Google Scholar

Majgier L., Rahmonov O. (2013), Zróżnicowanie roślinności w obrębie porzuconych cmentarzy ewangelickich na terenie gminy Ryn, “Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Cmentarze i ogrody w krajobrazie. O sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu”, 22, p. 63–76.
Google Scholar

Myga-Piątek U. (2013), Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnych, “Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 22, p. 11–29.
Google Scholar

Myga-Piątek U. (2015), Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni, “Studia Geohistorica”, 3, p. 29–45, https://doi.org/10.12775/SG.2015.03
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SG.2015.03

Ploszaj-Witkowska B., Leoniak W. (2010), Analiza drzewostanu cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Mrągowie, “Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 551, p. 255–262.
Google Scholar

Poliński D. (2018), Domniemany cmentarz ludności ewangelickiej i mennonickiej w Pniu w świetle badań archeologicznych, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 66.3, p. 289–307.
Google Scholar

Rugg J. (2000), Defining the Place of Burial: What Makes a Cemetery a Cemetery?, “Mortality”, 5.3, p. 259–275, https://doi.org/10.1080/713686011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/713686011

Ruszczycka K. (2015), Rodowy cmentarz majątku Pozorty, [in:] S. Czachorowski, Ż. Kostyk, A. Zielińska (ed.), Warmia i Mazury – nasze wspólne dobro, cz. II, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym; Akademicki Klub Turystyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, p. 21–32.
Google Scholar

Rutyna M. (2015), Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupowej, [in:] Z. Kobyliński, J. Wysocki (ed.), Archaeologica Hereditas. Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Fundacja Archeologiczna. Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Warszawa–Zielona Góra, p. 129–138.
Google Scholar

Szczurowski J., Konczewski P., Konczewska M., Pokutta D., Kwiatkowska D. (2020), Cmentarz ewangelicki przy zanikłej wsi Tormersdorf, [in:] J. Szczurowski, P. Konczewski (ed.), Tormersdorf – Toporów – Predocice. Środowisko, mieszkańcy i kultura zanikłej wsi łużyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, p. 103–145.
Google Scholar

Wałkowska J. (2017), Cmentarze ewangelickie z perspektywy archeologii: problemy i możliwości badawcze, [in:] J. Kołacki, I. Skórzyńska (ed.), „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, Instytut Historii UAM, Poznań, p. 91–103.
Google Scholar

Żurkowska T. (2000), Roślinność mazurskich cmentarzy – symbolika i wierzenia ludowe, “Znad Pisy”, 9, p. 158–166.
Google Scholar

Żurkowska T. (2008), Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”, Olsztyn.
Google Scholar

Dane pomiarowe chmury punktów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), LAS 1.2, sheets: N-34-65-B-b-3-1-3, N-34-69-D-b-1-4-1 (licence of Principal Surveyor of the Country no. DFT.7211.656.2020_PL_CL8).
Google Scholar

Geoportal: https://www.geoportal.gov.pl [22 IV 2020].
Google Scholar

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Majewska, A. (2022). Morfologia cmentarzy opuszczonych miejscowości z polskiej części dawnych Prus Wschodnich: granice i formy przestrzenne założeń. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (37), 175–192. https://doi.org/10.18778/0208-6034.37.07

Numer

Dział

Articles