Lektyki i kolebki, karety i zwykłe wozy. Pojazdy dla pań i panów, wielkich tego świata oraz maluczkich w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.10

Słowa kluczowe:

Polska, X–XVI w., pojazdy, ich nazwy, konstrukcja, ceny

Abstrakt

Zgodnie z tytułem niniejszego artykułu jego przedmiotem są bardzo kosztowne pojazdy dla pań i panów, wielkich tego świata oraz mniej kosztowne dla kupców i wieśniaków w Polsce do XVI w. Były to lektyki, kolebki i karety, ale na drogach dominowały zwykłe wozy kupców i wieśniaków. Najtańsze kosztowały 32 grosze, czyli 2/3 grzywny, ale najczęściej 2–3 grzywny. Królewska asseda dicta colebca w 1394 r. kosztowała aż 8 grzywien. Cennik wojewody krakowskiego Piotra Kmity z 1538 r. zawiera 4 rodzaje najbardziej popularnych wozów: rydwan z dwukonnym zaprzęgiem za 2 floreny, drugi średni za 3,5 florena i trzeci wielki rydwan za 5 florenów. Podobne ceny podają cenniki z 1561 i 1565 r. Nadwozia pojazdów były konstruowane z desek lub wikliny, a koła kosztowały od 6 do 24 groszy. Pojazdy lub ich części były często nakrywane płóciennymi lub sukiennymi plandekami, jak poklat, tectura, pałuba, popona, coopertio. Takie pokryte wozy kosztowały do 10 grzywien.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima, t. I, 1482–1489 (1927), W. Rolny (wyd.), Lwów.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): – Archiwum Skarbu Koronnego, dz. 1: Rachunki królewskie, nr 18.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): – Archiwum Skarbu Koronnego, Oddział 86, nr 5.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): – Księgi miasta Sieradza, ks. 14.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): – Księgi ziemskie szadkowskie, ks. 6.
Google Scholar

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): – Metryka Koronna, ks. 26.
Google Scholar

Bielski M. (1856), Kronika polska, t. I, K.J. Turowski (wyd.), Sanok.
Google Scholar

Cennik wydany dla rzemieślników miasta Książa przez Piotra Kmitę, wojewodę krakowskiego w r. 1538 (1884), B. Ulanowski (wyd.), „Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności”, 3.
Google Scholar

Długosz J. (1975), Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9, J. Mrukówna (tłum.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Długosz J. (1978), Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 9, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae.
Google Scholar

Długosz J. (1982), Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10–11, J. Mrukówna (tłum.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Długosz J. (1997), Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. 10–11, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsaviae.
Google Scholar

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. IV, (dokumenty z lat 1501–1520) (2006), S.A. Sroka (wyd. i oprac.), Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków.
Google Scholar

Erzepki B. (1907–1908), Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego, cz. 1, Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika (Vocabularis ex quo) drukowanego w roku 1490, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 34.
Google Scholar

Gostomski A. (1951), Gospodarstwo, S. Inglot (oprac.), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Górnicki Ł. (2003), Dzieje w Koronie Polskiej, H. Barycz (oprac.), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Herbordi Dialogus de vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis (1974), J. Wikarjak, K. Liman (wyd.), [w:] Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. VII.3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504–1507). The Court Account Book of Sigismund Jagiellon (1504–1507) (2014), K. Rábai, przy współpracy R.R. Trimonienė, P. Kaszy (wyd.), Quintus Kiadó, Szeged.
Google Scholar

Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum (1872), J. Szlachtowski (wyd.), [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. II, b.m.w., Lwów.
Google Scholar

Kilka zabytków ustawodawstwa królewskiego i wojewodzińskiego w przedmiocie handlu i ustanawiania cen (1895), B. Ulanowski (wyd.), Wydawnictwo Komisyi Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków (Archiwum Komisyi Prawniczej, 1).
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, t. I, Obejmujący lata 971–1204 (1956), K. Maleczyński (wyd.), Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław.
Google Scholar

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. VIII, Dokumenty z lat 1416–1425 (1989), A. Gąsiorowski, T. Jasiński (wyd. i oprac.), A. Gąsiorowski (komentarzem opatrzył),Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Google Scholar

Księga przychodów i rozchodów miasta, t. I, 1404–1414 (1896), A. Czołowski (wyd.), [w:] Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, t. II, Lwów.
Google Scholar

Księga przychodów i rozchodów miasta, t. II, 1414–1426 (1905), A. Czołowski (wyd.), [w:] Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta, t. III, Lwów.
Google Scholar

Księgi radzieckie kazimierskie1369–1381 i 1385–1402 (1932), A. Chmiel (wyd.), Kraków.
Google Scholar

Legenda śląska (1967), T. Wąsowicz (oprac.), Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Matricularum Regni Poloniae summaria…, cz. 3 (1908), T. Wierzbowski (wyd.), Warszawa.
Google Scholar

Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 do 1400, cz. 2 (1878), F. Piekosiński, J. Szujski (wyd.), Kraków.
Google Scholar

Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga 1404–1414, cz. 2, (1411–1414) (1989), M. Pelech (wyd.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań–Toruń.
Google Scholar

Podwody kazimierskie 1407–1432 (1909–1913), S. Krzyżanowski (wyd.), Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków (Archiwum Komisyi Historycznej, 11).
Google Scholar

Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1507–1795), t. I.1 (1885), F. Piekosiński (wyd.), Nakładem Akademii Umiejętności Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Preussisches Urkundenbuch, t. I.1 (1882), K.P. Woelky (wyd.), Königsberg.
Google Scholar

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420 (1896), F. Piekosiński (wyd.), Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków.
Google Scholar

Rachunki królewskie z lat 1471–1472 i 1476–1478 (1960), S. Gawęda, Z. Perzanowski, A. Strzelecka (wyd.), Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków.
Google Scholar

Rachunki wielkorządowe krakowskie z lat 1461–2 i 1471 (1909–1913), S. Krzyżanowski (wyd.), Akademia Umiejętności, Kraków (Archiwum Komisyi Historycznej, 11).
Google Scholar

Relacja Ibrāhīma ibn Ja’kūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekrīego (1946), T. Kowalski przy współudziale J. Kostrzewskiego, K. Stołyhwy, K. Moszyńskiego, K. Nitscha (wyd.), [w:] Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Google Scholar

Sarnicki S. (2015), Księgi hetmańskie, M. Ferenc (oprac.), Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagellonica”, Kraków.
Google Scholar

Tarnowski J. (1987), Consilium rationis bellicae, T.M. Nowak (wyd.), J. Sikorski (wstęp), Warszawa.
Google Scholar

Taryfa cen dla województwa krakowskiego z r. 1565 (1891), F. Bostel (wyd.), Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków (Archiwum Komisji Historycznej, 6).
Google Scholar

Vita Sancti Uodalrici. Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich (1993), W. Berschin, A. Häse (wyd.), Carl Winter, Heidelberg.
Google Scholar

Bołdyrew A. (2016), Equus Polonus. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia, Piotrków Trybunalski.
Google Scholar

Bołdyrew A. (2017), Sprzęt taborowy (wozy) w przemieszczeniu armii zaciężnej w Polsce za ostatnich Jagiellonów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 99 (= J. Kita i M. Pogońska-Pol (red.), Oblicza wojny. Wojsko w drodze), s. 111–124, https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6050.99.06

Brzeska A. (2009), Inwentarz Zofii Jagiellonki jako źródło do poznania wyprawy ślubnej królewskiej córki, [w:] A. Januszek-Sieradzka (red.), Curia Jagiellonica. Studia z dziejów dworu i kultury dworskiej w XV–XVI wieku, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Lublin, s. 121–149.
Google Scholar

Buczek K. (1967), Publiczne posługi transportowe i komunikacyjne w Polsce średniowiecznej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 15.2, s. 255–268.
Google Scholar

Bystroń J.S. (1994), Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [Warszawa 1933: Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski].
Google Scholar

Cetwiński M., Derwich M. (1987), Herby, legendy, dawne mity, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław.
Google Scholar

Dąbrowski J. (2007), Elżbieta Łokietkówna 1305–1380, Universitas, Kraków [Kraków 1914: Nakładem Akademii Umiejętności].
Google Scholar

Dąbrowski K. (1975), Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk (Seria Monografie, 53).
Google Scholar

Dembińska M. (1978), Obsługa ruchu i sieć drożna, [w:] W. Hensel, J. Pazdur (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. I, M. Dembińska, Z. Podwińska (red.), Od VII do XII wieku, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich; Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 240–251.
Google Scholar

Dobroński A. (1981), Wóz, [w:] A. Mączak (red.), Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, [t. II], Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 521–522.
Google Scholar

Dyakowski B. (1911), Koń towarzysz człowieka, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Google Scholar

Gloger Z. (1902), Encyklopedja staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa.
Google Scholar

Gloger Z. (1903), Encyklopedja staropolska ilustrowana, t. IV, Warszawa.
Google Scholar

Górski K. (1902), Historya artyleryi polskiej, T. Korzon (wyd.), Skład główny w Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa.
Google Scholar

Grabowski J. (1963), Uprząż i pojazd konny, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Google Scholar

Jougan A. (1958), Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. III zmienione i uzupełnione, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Lublin.
Google Scholar

Kołyszko M. (2007), Późnośredniowieczne zaprzęgi z forytarzem w świetle źródeł ikonograficznych, [w:] J. Olczak, A. Sosnowska (red.), Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (Archaeologia Historica Polona, 17), s. 191–200.
Google Scholar

Kopaliński W. (1991), Słownik symboli, wyd. 2, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Google Scholar

Kręt H. (1987), Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.
Google Scholar

Kutyłowski R. (1974), Historia pojazdów kołowych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 22.4, s. 728–734.
Google Scholar

Kwiatkowski K. (2016), Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, przy współpracy M. Molendy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Google Scholar

Labuda G. (1999), Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
Google Scholar

Leciejewicz L. (1985), Za denara otrzymasz wóz świeżych śledzi…, [w:] S.K. Kuczyński, S. Suchodolski (red.), Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej, PTAiN, Warszawa, s. 103–109.
Google Scholar

Linde M.S.B. (1858), Słownik języka polskiego, t. IV, wyd. 3, Lwów [Warszawa 1959].
Google Scholar

Marchwińska A. (2008), Królewskie dwory żon Zygmunta Augusta. Organizacja i składy osobowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 92.1).
Google Scholar

Matuszewski J. (2002), Transport – przewóz w wiekach średnich, [w:] J. Matuszewski, Pisma wybrane, t. V, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 253–267, https://doi.org/10.18778/7171-516-1.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7171-516-1.01

Mitkowski J. (1968), Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łęczyckiego (1233–1267), Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Niesiołowska-Wędzka A. (1980), Wóz, [w:] G. Labuda, Z. Stieber (red.), Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. VI.2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 595.
Google Scholar

Plewczyński M. (2005), Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa Polskiego w XV wieku, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce (Monografie, 57).
Google Scholar

Poklewski T. (1979), Dzieje Bolesławca nad Prosną, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Kalisz.
Google Scholar

Przezdziecki A. (1854), Życie domowe Jadwigi i Jagiełły z regestrów skarbowych z lat 1388–1417, Skład główny w Księgarni Kommissowéj Z. Steblera, Warszawa.
Google Scholar

Robak Z. (2009), Wczesnośredniowieczny wóz w Polsce, „Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica”, 26, s. 175–188.
Google Scholar

Russocki S. (1965), Powinność przewodu na tle posług transportowych Polski piastowskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13.2, s. 243–268.
Google Scholar

Rutkowska G. (2012), Podróże polskich królowych w XV wieku, [w:] M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i wczasach nowożytnych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa, s. 175–197.
Google Scholar

Rutkowska-Płachcińska A. (1978), Urządzenia transportowe i komunikacyjne, [w:] W. Hensel, J. Pazdur (red.), Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. II, A. Rutkowska-Płachcińska (red.), Od XIII do XV wieku, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, s. 204–223.
Google Scholar

Samsonowicz A. (1991), Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków (Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 62).
Google Scholar

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. II.2 (1960), M. Plezia (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Słownik polszczyzny XVI wieku, M.R. Mayenowa (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, t. II, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967; t. III, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968; t. X, Wrocław 1976; t. XXIV, Warszawa 1996.
Google Scholar

Słownik staropolski, S. Urbańczyk (red.), Polska Akademii Umiejętności, Instytut Języka Polskiego PAN, t. I, Warszawa 1953–1955; t. III, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960–1962; t. VI, Wrocław 1970–1973; t. VIII, Wrocław 1977–1981.
Google Scholar

Sroka S.A. (1999), Elżbieta Łokietkówna, wyd. 2, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz.
Google Scholar

Szymczak J. (2008), „Currus bellicalis”, czyli o wozach wojennych i ich wyposażeniu w średniowiecznej Polsce, [w:] Z. Pilarczyk, M. Franz (red.), Od najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne…. Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 103–116.
Google Scholar

Szymczakowa A. (2001), Wyprawy szlachcianek sieradzkich w XV wieku, [w:] M. Malinowski (red.), Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 139–147.
Google Scholar

Wółkiewicz E. (2012), ‚Episcopus ambulans’. Formy i organizacja podróży biskupów wrocławskich w późnym średniowieczu, [w:] M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i wczasach nowożytnych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa, s. 83–109.
Google Scholar

Wrzesiński J. (2002), Środki i urządzenia komunikacyjne Polski wczesnopiastowskiej na podstawie dotychczasowych znalezisk archeologicznych, [w:] W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Trakt cesarski. Ilawa Gniezno Magdeburg, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 11), s. 217–246.
Google Scholar

Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku (1966), J. Kamińska, I. Turnau (red.), Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Żurawska T. (1982), Polskie powozy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Żygulski Z. jun. (1999), ‘Bitwa pod Orszą’ – struktura obrazu, [w:] Światła Stambułu, Wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 253–290.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Szymczak, A., & Szymczak, J. (2021). Lektyki i kolebki, karety i zwykłe wozy. Pojazdy dla pań i panów, wielkich tego świata oraz maluczkich w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 203–224. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.10

Numer

Dział

Articles