Administrativisation of punishment

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.12

Keywords:

administrative monetary penalties, administrative sanctions, administrative violations, petty offences law, punishing

Abstract

  The article describes the phenomenon of “administrativisation” of punishment. The legislator, when regulating an area of social relations, frequently chooses administrative monetary penalties instead of other instruments of repressive law, such as creating a crime or a petty offence. In particular the reasons for such a decision were analysed. On the basis of statutes adopted during last few years the character of the administrative monetary penalties was described. The possible directions of development of administrative liability in the context of system of law were also indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Błachnio-Parzych, Anna. 2016. Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Błachucki, Mateusz. 2015. „Wstęp”. W Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa. Red. Mateusz Błachucki. 5–7. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Google Scholar

Danecka, Daria. 2018. Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Giertych, Barbara. 2020. Wina w prawie administracyjnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Jakubowska-Hara, Jolanta. 2016. „Art. 19”. W Kodeks wykroczeń. Komentarz. Red. Paweł Daniluk. 130–137. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Kolendowska-Matejczuk, Marta. 2016. „Proporcjonalność przyjętej przez ustawodawcę kary aresztu za popełnienie wykroczenia” W Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma? Red. Marta Kolendowska-Matejczuk, Valeri Vachev. 169–180. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Google Scholar

Król-Bogomilska, Małgorzata. 2016. „Współczesne oblicze penalizacji deliktów administracyjnych. Czy warto przekształcać wykroczenia w delikty administracyjne?” W Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma? Red. Marta Kolendowska-Matejczuk, Valeri Vachev. 41–52. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Google Scholar

Kruk, Emil. 2013. Sankcja administracyjna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Majchrzak, Bartosz. 2015. „Indywidualizacja odpowiedzialności administracyjnej – nowe zjawisko w orzecznictwie TK”. W Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Tom IV. Nowe zjawiska w administracji publicznej. Red. Zbigniew Cieślak, Agata Kosieradzka- Federczyk. 145–156. Warszawa: WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.
Google Scholar

Marek, Andrzej. 2010. „Prawo wykroczeń”. W System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne. Red. Andrzej Marek. 34–47. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Pohl, Łukasz. 2019. Prawo karne. Wykład części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Radecki, Wojciech. 2014. „Dezintegracja polskiego prawa penalnego”. Prokuratura i Prawo 9: 5–28.
Google Scholar

Stahl, Małgorzata. 2011. „Wprowadzenie. Sankcje administracyjne – problemy węzłowe”. W Sankcje administracyjne. Blaski i cienie. Red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. 17–30. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Staniszewska, Lucyna. 2017. Administracyjne kary pieniężne. Studium z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Szumiło-Kulczycka, Dobrosława. 2004a. Prawo administracyjno-karne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Google Scholar

Szumiło-Kulczycka, Dobrosława. 2004b. „Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa?” Państwo i Prawo 9: 3–16.
Google Scholar

Szumiło-Kulczycka, Dobrosława, Paweł Czarnecki, Patrycja Balcer, Aneta Leszczyńska. 2016. Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Szumi%C5%82o-Kulczycka-D._wsp%C3%B3%C5%82aut._Analiza-obrazu-normatywnego_delikt-w_administracyjnych.pdf [dostęp 29.12.2019].
Google Scholar

Szydło, Marek. 2003. „Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych”. Studia Prawnicze 4: 123–150.
Google Scholar

Śliwiński, Emil. 2019. „Procedura nakładania administracyjnych kar pieniężnych w postępowaniu jurysdykcyjnym i jej weryfikacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym a standard Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 1: 187–209.
Google Scholar

Wincenciak, Mirosław. 2008. Sankcje administracyjne i procedura ich wymierzania. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Google Scholar

Wróbel, Andrzej. 2014. „Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych)”. Europejski Przegląd Sądowy 9: 33–40.
Google Scholar

Wróbel, Włodzimierz. Andrzej Zoll. 2014. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Zalewski, Wojciech. 2021. „Administratywizacja prawa karnego”. W „Administratywizacja” prawa karnego czy „kryminalizacja” prawa administracyjnego? Red. Mariusz Bogusz, Wojciech Zalewski. 75–97. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Zawłocki, Robert. 2018. „Pojęcie i istota deliktu administracyjnego”. Monitor Prawniczy 1: 13–21.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 2505.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 1726.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o produktach o produktach kosmetycznych, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 2556.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 2233.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 2461.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 248.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Sejm VIII kadencji, druk sejmowy Nr 2232.
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 173, s. 1–61).
Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1–88).
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/ WE (Dz.Urz. UE L 141, s. 73–117).
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. UE L 26, s. 19–59).
Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-administracyjnem (Dz.U. z 1928 r., Nr 38, poz. 365).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz.U. z 1951 r., nr 66, poz. 454).
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 408 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 358 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1592).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098).
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 275).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 468 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 842 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1594).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1213).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 724).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1644).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 859 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1100 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1881).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 110 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2021.15

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1783).
Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1293).
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1538).
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 144 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2309 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1645).
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Google Scholar

Wyrok ETPC z 29 sierpnia 1997 r., E.L, R.L. i J.O.-L. przeciwko Szwajcarii, skarga nr 20919/92, HUDOC.
Google Scholar

Wyrok TK z 14 października 2009 r., Kp 4/09, OTK-A 2009, Nr 9, poz. 134.
Google Scholar

Wyrok TK z 11 października 2016 r., K 24/15, OTK-A 2016, poz. 77.
Google Scholar

Published

2021-12-30

How to Cite

Śliwiński, E. (2021). Administrativisation of punishment . Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 199–224. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.12

Issue

Section

Articles