Limits of interference with children’s intimacy. Legal regulation vs. intimacy without violence

Authors

  • Diana Szwejser Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.07

Keywords:

intimacy, limit of incursion, child sexual abuse, sexual freedom, informed consent

Abstract

This paper analyses some specific problems under article 200 § 1 of the Penal Code. The basic aim of my research was to give a relatively clear answer to the question about penalising an offender when he/she is just several years older than his/her victim or when the victim initiates sexual activities. Taking into consideration the decrease of age in which youths begin sexual initiation, it is important to know what the consequences of it in their emotional sphere are. By referring such observations to the problem of child sexual abuse, there is a dissonance between child’s acceptance of incursion in his/her intimacy and legal regulations. Therefore, child sexual abuse is not only a legal problem, but it also has influence on sexuality and the society, morality etc.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamski, Andrzej. 2001. Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce, na tle projektu Rady Europy. Toruń: Dom Organizatora.
Google Scholar

Filar, Marian. 1985. Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Filar, Marian. 1989. „Przestępstwa w dziedzinie stosunków seksualnych”. W System prawa karnego. Red. Igor Andrejew, Leszek Kubicki, Jan Waszczyński. T. 4. Cz. 2: O przestępstwach w szczególności. 149–163. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Finkelhor, David. 1994. „Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse”. The Future Of Children 4 (2): 31–53.
Google Scholar

Gardocki, Lech. 1998. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Kunicka-Michalska, Barbara. 2004. Wybrane problemy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

Mierzwińska-Lorencka, Joanna. 2012. Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. ICD-10. [Wytyczne WHO]. 2009. T. 1: World Health Organization, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf [dostęp 29.03.2018].
Google Scholar

Pospiszyl, Kazimierz. 2005. Przestępstwa seksualne. Geneza postacie, resocjalizacja oraz zabezpie­czenia przed powrotnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sajkowska, Monika. 2002. „Wykorzystywanie seksualne dzieci – ustalenia terminologiczne, skala zja­wiska, oblicza problemu społecznego”. Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 1: 5–28.
Google Scholar

SCOSAC. 1984. Definition of Child Sexual Abuse. London: Standing Committee on Sexually Abused Children.
Google Scholar

Świda, Witold. 1986. Prawo karne. Wyd. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Warylewski, Jarosław. 2001. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r., II Aka 12/15, LEX nr 1770344.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Google Scholar

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. ze zm. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
Google Scholar

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600).
Google Scholar

Published

2018-12-20

How to Cite

Szwejser, D. (2018). Limits of interference with children’s intimacy. Legal regulation vs. intimacy without violence. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 85, 81–89. https://doi.org/10.18778/0208-6069.85.07

Issue

Section

Articles