The Four ‘Cornerstones’ of Tourism Geography

Authors

  • Andrzej Kowalczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • Sylwia Kulczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.18.1.02

Keywords:

tourism geography, space, environment, place, landscape

Abstract

There are four theoretical concepts in geography for describing spatial relations – space, environment, place and landscape. All of them are useful in tourism geography research but they are connected to differing methodological approaches

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aldskogius H., 1977, A conceptual framework and Swedish case study of recreational behaviour and environmental cognition, Economic Geography. 53, 2, 163-183.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/142723

Beerli A., Martin J,. 2004, Factors influencing destination Image, Annals of Tourism Research, 31,3, 657-681.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.01.010

Cadenasso M. L., Pickett S. T. A., Grove J. M., 2006, Dimensions of ecosystem complexity: heterogenity, connectivity, and history, Ecological Complexity, 3, 1, 1-12.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2005.07.002

Carr A., 2004, Mountain places, cultural spaces: the interpretation of culturally significant landscapes, Journal of Sustainable Tourism, 12, 5, 432-459.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09669580408667248

Chmielewski J.M., 1996, Teoria urbanistyki: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Google Scholar

Cronon W., 1995, The trouble with wilderness: or, getting back to the wrong nature, [w:) W. Cronon (red.) Uncommon ground: rethinking the human place in nature, W.W. Norton & Co., New York, 69-90.
Google Scholar

Ditton R. B., Goodale T. L., Johnsen P. K. 1975, A cluster of analysis of activity, frequency and environmental variables to identify water-based recreation types, Journal of Leisure Research, 7, 3, 282-295.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1975.11970244

Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
Google Scholar

Environmental Impacts of Tourism, United Nations Environmental Programme www.uneptie.org/pc/tourism/susttourism/environment.htm (22.01.2008).
Google Scholar

Farina A., 2000, The cultural landscape as a model for the integration of ecology and economics, BioScience, 50, 4, 313-320.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0313:TCLAAM]2.3.CO;2

Farina A., Belgrano A., 2004, The eco-field: a new paradigm for landscape ecology, Ecological Research, 19, 1, 107-110.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1703.2003.00613.x

Farina A., Bogaert, I. Schipani, 2005, Cognitive landscape and information: new perspectives to investigate the ecological complexity, BioSystems, 79, 1-3, 235-240.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2004.09.018

Fridgen J. D., 1984, Environmental psychology and tourism, Annals of Tourism Research, 11, 1, 19-39.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(84)90094-X

Haber W., 2004, Landscape ecology as a bridge from ecosystems to human ecology, Ecological Research, 19, 1, 99-106.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1703.2003.00615.x

Hall C. M., Page S., 1999, The geography of tourism and recreation. Environment, place, and space, Routledge, London-New York.
Google Scholar

Hunt J. D., 1975, Image as a factor in tourism development, Journal of Travel Research, 13, 3, 1-7.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/004728757501300301

Husbands W. C., 1983, Tourist space and touristic attraction: an analysis of the destination on choice of European travellers, Leisure Sciences, 5, 4, 289-307.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/01490408309513010

Jaakson R, 1986, Second-home domestic tourism, Annals of Tourism Research, 13. 3, 367-391.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(86)90026-5

Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Kistowski M., Makowska J., 2003, Kompleksowa metoda oceny walorów przyrodniczo-krajobrazowych dla potrzeb rekreacji i jej zastosowania dla doliny Czarnej Wdy na Pobrzeżu Kaszubskim, [w:] M. Pietrzak (red.) Krajobraz – turystyka – ekologia/Landscape – tourism – ecology, Problemy Ekologii Krajobrazu/The problems of landscape ecology, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Instytut Turystyki – Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Leszno, 246-258.
Google Scholar

Kondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji flzycznogeograficznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kostrowicki A. S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, Przegląd Geograficzny, XLVII, 2, 263-278.
Google Scholar

Kowalczyk A., 1985, Spoleczno-przestrzenne uwarunkowania potrzeb wypoczynkowych i sposobów ich realizacji na przykładzie Płocka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, maszynopis pracy doktorskiej.
Google Scholar

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Kroening L., 1977, Wilderness and wilderness recreation research, The Albertan Geographer, 13, 1-14.
Google Scholar

Krzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 138.
Google Scholar

Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Lieber S. R., Fesenmaier D. R., 1985, Physical and social conditions affecting recreation site preferences, Environment and Planning A, 17, 12, 1613-1625.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1068/a171613

Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Google Scholar

Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, 87-103.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09

Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, 39- 67.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.8.1.04

Lynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge, Mass.
Google Scholar

Mateo Rodriguez J . M., 2002, Paisąjes culturales, Universidad National de Colombia, Manizales.
Google Scholar

Mercer D., 1971a, The role of perception in the recreational experience: a review and discussion, Journal of Leisure Research, 3, 4, 261-276.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1971.11970040

Mercer D., 1971b, Discretionary travel behaviour and the urban mental map, Australian Geographical Studies, 9, 2, 133-143.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8470.1971.tb00256.x

Mercer D., 1972, Beach usage in the Melbourne region, Australian Geographer, 12, 2, 123-139.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00049187208702621

Miossec J-M., 1977, Un modele de l’espace touristique, L`Espace Geographique, 6, 1, 41-48.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/spgeo.1977.1690

Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 6, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1996.
Google Scholar

Oppermann M., 1993, Tourism space in developing countries, Annals of Tourism Research, 20, 3, 535-556.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0160-7383(93)90008-Q

Peterson G. L., 1973, A comparison of the sentiments and perceptions of wilderness managers and canoeists in the BWCA. Journal of Leisure Research, 5, 3. 194-206.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/00222216.1974.11970185

Peterson G. L., 1974, Evaluating the quality of the wilderness environment, Environment and Behaviour, 6, 2, 169-193.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/001391657400600202

Pietrzak M., 1996, Badania krajobrazowo-ekologiczne a turystyka i rekreacja (na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego), [w:] K. Kistowski (red.), Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, Problemy ekologii krajobrazu, t. II, 13-19.
Google Scholar

Pietrzak M, 2006, Krajobraz – między naturą a kultura (czy istnieją krajobrazy kulturowe?), [w:] W. Wołoszyn (red.), Krajobraz kulturowy, cechy – walory – ochrona, Problemy ekologii krajobrazu, t. XVIII, 115-118.
Google Scholar

Preobrażenski W. S. (red.), 1986. Territorialnaja organizacija otdycha nasielenia Moskwy i moskowskoj obłasti, Nauka, Moskwa.
Google Scholar

Preobrażenski W. S., Wedenin J. A., 1971, Geografija i otdych, Izdatielstwo Znanie, Moskwa.
Google Scholar

Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Przybyś J., 2006, Kultura wsi jako element produktu turystycznego, [w:] A. Świeca, K. Kałamuckl, Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, Kartpol s.c., Lublin, 73-78.
Google Scholar

Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa
Google Scholar

Richling A., 2006, Czy istnieją krajobrazy naturalne i kulturowe?, [w:] W. Wołoszyn (red.). Krajobraz kulturowy, cechy – walory – ochrona, Problemy ekologii krajobrazu, t. XVIII, 119-122.
Google Scholar

Rutkowski S., 1978, Planowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych w strefie dużych miast, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa-Poznań.
Google Scholar

Shafer E. L., 1969, Perception of natural environments, Environment and Behaviour, 1,1, 71-82.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/001391656900100105

Shafer E. L.. Mietz J., 1969. Aesthetic and emotional experiences rate high with Northeast wilderness hikers, Environment and Behaviour, 1,2, 187-197.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/001391656900100204

Sołowiej D., 1987, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo UAM, Poznań.
Google Scholar

Squire S. J., 1994, Accounting for cultural meanings: the interface between geography and tourism studies re-examined, Progress in Human Geography, 18, 1, 1-16.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/030913259401800101

Stachowski J., 1993, O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 24, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 82, 171-180.
Google Scholar

Stalski M., 1984, Użytkowanie ziemi w turystyce, [w:] M. Stalski (red.) Turystyka i rekreacja, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 2, 139-148.
Google Scholar

Tourism 2020 vision. lnfluences, directional flows and key trends. A new forecast from the World Tourism Organization. Executive summary, 1997, World Tourism Organization, Madrid.
Google Scholar

Tuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Wieber J. C., 2006, Landscape as Information source for studies of connections between nature and societies, [w:] A. Richling i in. (red.), Regionalne studia ekologiczno-krąjobrazowe. Problemy ekologii krajobrazu, t. XVI/1, Warszawa, 69-78.
Google Scholar

Wilderness Act of 1964, Public Law 88-577, 88th Congress, S.4, September 3, 1964, http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct#2 (21.01.2008).
Google Scholar

Zaręba D., 2000, Ekoturystyka – wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Published

2008-06-30

How to Cite

Kowalczyk, A., & Kulczyk, S. (2008). The Four ‘Cornerstones’ of Tourism Geography. Turyzm/Tourism, 18(1), 7–25. https://doi.org/10.18778/0867-5856.18.1.02

Issue

Section

Articles