Edukacja obywatelska a miejsce religii w szkole. Obserwacje z perspektywy doświadczeń w Hiszpanii

Autor

  • Tomás Domingo Moratalla Universidad de Educación a Distancia

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6107.43.07

Słowa kluczowe:

etyka, dydaktyka etyki, hermeneutyka, edukacja etyczna

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest współczesnej sytuacji nauczania etyki w szkołach ponadpodstawowych w Hiszpanii. Naświetla konteksty historyczne i systemowe, związane z wprowadzeniem tego przedmiotu do programu nauczania w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, a także jego usytuowaniem w programie jako alternatywy dla nauki religii. Diagnozuje też problemy i deficyty, wynikające z wielokrotnych zmian legislacyjnych, niekonsekwentnego, instrumentalnego traktowania tego przedmiotu przez prawodawców oraz widocznego wciąż niedowartościowania go w hiszpańskim systemie edukacji. Na koniec proponuje szereg rozwiązań praktycznych, związanych z metodyką nauczania etyki oraz rolą, jaką w procesie kształcenia może odgrywać nauczyciel. Sugestie te stanowią próbę odpowiedzi na sformułowane w ustawie założenia dotyczące celów nauczania przedmiotu wartości etyczne, a przede wszystkim podkreślają bliski związek etyki z kształceniem postaw obywatelskich, praktycznym rozwijaniem dyspozycji krytycznego myślenia oraz odpowiedzialności.

Bibliografia

Domingo Moratalla, A. (red.) (2006). Ciudadanía, religión y educación moral. El valor de la libertad religiosa en el espacio público educativo. Madrid: PPC.
Google Scholar

Gracia, D. (2007). Fundamentos de bioética. Madrid: Editorial Triacastela.
Google Scholar

Gracia, D. (2016a). Ética y ciudadanía. 1: Construyendo la ética. Madrid: PPC Editorial, Funda-ción X. Zubiri.
Google Scholar

Gracia, D. (2016b). Ética y ciudadanía. 2: Deliberando sobre valores. Madrid: PPC Editorial, Fundación X. Zubiri.
Google Scholar

Miksa, J. (2024). Etyka w systemie edukacji w wybranych krajach świata zachodniego (Francja, Hiszpania, Portugalia). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/8331-292-7

Konstytucja Hiszpanii z 27.12.1978.
Google Scholar

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales [Porozumienie między państwem hiszpańskim a Stolicą Apostolską w kwestii nauczania i spraw kulturalnych z 15.12.1979 r.].
Google Scholar

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE) [Ogólna ustawa organiczna o systemie oświaty w Hiszpanii z 3.10.1990 r.]
Google Scholar

Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) [Ustawa organiczna o jakości kształcenia z 23.12.2002 r.].
Google Scholar

Ley Orgánica de Educación (LOE) [Ustawa organiczna o edukacji z 3.05.2006 r.]
Google Scholar

Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) [Ustawa organiczna o poprawie jakości edukacji z 9.12.2013 r.].
Google Scholar

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [Dekret Królewski nr 1105 z 26 grudnia 2014 roku, na mocy którego ustala się minima programowe dla obowiązkowych szkół ponadpodstawowych i średnich].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-04-22

Jak cytować

Moratalla, T. D. (2024). Edukacja obywatelska a miejsce religii w szkole. Obserwacje z perspektywy doświadczeń w Hiszpanii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica, (43), 107–122. https://doi.org/10.18778/0208-6107.43.07