O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica istnieje od 1981 roku jako rocznik, od 2017 jako półrocznik. W nowej postaci, jako Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica, ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.

Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii praktycznej, filozofii kultury i szeroko pojętej aksjologii. Służyć ma ono pogłębionej filozoficznej refleksji nad problemami współczesnego życia społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Publikujemy teksty dotyczące badań nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami współczesnych praktyk społecznych i kulturowych. Interesują nas również prace zajmujące się zagadnieniami filozofii praktycznej i estetyki z perspektywy historycznej, jak też stricte filozoficzno-teoretycznej. Zapraszamy do współpracy autorów polskich i zagranicznych związanych z filozofią, jak i reprezentantów innych dyscyplin, w tym także praktyków, aktywnych w swej działalności w sferze publicznej. Chcemy, by na łamach czasopisma konfrontowane były ze sobą perspektywy, z jakich na te same bądź na zbliżone zagadnienia patrzą przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy – a więc filozofii, estetyki, etyki, politologii, nauk prawnych, a także ekonomii, medycyny, czy też religioznawstwa, kulturoznawstwa, historii sztuki i urbanistyki. Zależy nam również na tym, by na te same zagadnienia spojrzeli zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy mierzyć się muszą z nimi w swej konkretnej działalności w sferze publiczno-społecznej.

Poszczególne numery Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica mają w założeniu profil tematyczny i poświęcone są zagadnieniom ze specyficznych obszarów, jak przede wszystkim etyka i estetyka, ale także bioetyka, filozofia prawa, czy politologia. Obok artykułów naukowych publikowane będą artykuły polemiczne, omówienia dyskusji prowadzonych w filozoficznej prasie zagranicznej, komentarze i recenzje z prac naukowych. Do publikacji przyjmowane są teksty w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

 

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 11.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Punktacja MEiN: 40 punktów (grudzień 2021)

 
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Proces recenzyjny 

Każdy artykuł podlega podwójnej tzw. „ślepej” recenzji, tzn. bez wzajemnego ujawniania imienia i nazwiska zarówno recenzenta jak i autora. Nadesłane artykuły oceniane są wstępnie przez Redakcję pod kątem zgodności z tematyką numeru i kryteriów formalnych. Redakcja na tym etapie zastrzega sobie możliwość zasugerowania zmian i poprawek w tekście, które autor powinien wprowadzić.

Teksty przyjęte przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych i anonimowych recenzentów, których specjalność naukowa i merytoryczne kompetencje zgodne są z tematyką ocenianego artykułu. Recenzenci powoływani są przez Redakcję spoza jednostki macierzystej i muszą być samodzielnymi pracownikami naukowymi. W przypadku tekstów obcojęzycznych przynajmniej jeden recenzent musi pochodzić z zagranicznego ośrodka naukowego. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” i podlega aktualizacji z końcem każdego roku.

Recenzent wypełnia formularz recenzyjny, który zawiera pytania otwarte oraz zamknięte, służące uzasadnieniu oceny. Recenzent może kwalifikować tekst jako gotowy do przyjęcia do druku, bądź też odrzucić go, albo przyjąć warunkowo, proponując konieczne zmiany, które autor winien wprowadzić. Na podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji. Uwagi recenzentów przekazywane są Autorowi przez Redakcję, z zachowaniem zasady anonimowości. Ankiety recenzji podlegają archiwizacji i mogą zostać udostępnione za zgodą Redaktora Naczelnego. Wszystkie nadesłane artykuły podlegają tej samej procedurze oceny.

W związku z procedurą recenzowania (double blind review process) prosimy o nieujawnianie w tekście tożsamości autora, zarówno przez wskazanie nazwiska, jak odniesienia do własnych prac, afiliacji, itp., w tekście głównym jak i w przypisach. Nazwisko autora, dane kontaktowe, informacje o afiliacji naukowej i stopniach naukowych powinny być zamieszczone na pierwszej, odrębnej stronie. Na pierwszej stronie tekstu artykułu uwidoczniony powinien być tylko tytuł.

Do tekstu należy dołączyć:

1. Imię i nazwisko autora/autorów oraz dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon)

2. Krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, numer ORCID, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (do 600 znaków)

3. Tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1000 znaków), zawierające ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy

4. Bibliografię załącznikową w porządku alfabetycznym, zamieszczoną na końcu tekstu

5. Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (ok. 5 słów kluczowych wybranych przez autora/kę)

6. Informację o finansowaniu pracy z grantu lub z innych funduszy (o ile taka sytuacja zachodzi)

 

Polityka OA  

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2014 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2015 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.