Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
  • Podanie adresów URL odnośników, jeśli są dostępne.
  • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
  • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

Formatowanie tekstu

1. artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5)
2. długość recenzji do 20 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron)
3. przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony;
4. format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami; wyjustowane
5. format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach)
6. tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie
7. cytaty włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie (bez kursywy); dłuższe cytaty – wyodrębnione, czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.
8. wyróżnienia – pogrubione
9. śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona

Zasady recenzowania

Każdy artykuł podlega podwójnej tzw. „ślepej” recenzji, tzn. bez wzajemnego ujawniania imienia i nazwiska zarówno recenzenta jak i autora. Nadesłane artykuły oceniane są wstępnie przez Redakcję pod kątem zgodności z tematyką numeru i kryteriów formalnych. Redakcja na tym etapie zastrzega sobie możliwość zasugerowania zmian i poprawek w tekście, które autor powinien wprowadzić.

Teksty przyjęte przez Redakcję kierowane są do dwóch niezależnych i anonimowych recenzentów, których specjalność naukowa i merytoryczne kompetencje zgodne są z tematyką ocenianego artykułu. Recenzenci powoływani są przez Redakcję spoza jednostki macierzystej i muszą być samodzielnymi pracownikami naukowymi. W przypadku tekstów obcojęzycznych przynajmniej jeden recenzent musi pochodzić z zagranicznego ośrodka naukowego. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie internetowej „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” i podlega aktualizacji z końcem każdego roku.

Recenzent wypełnia formularz recenzyjny, który zawiera pytania otwarte oraz zamknięte, służące uzasadnieniu oceny. Recenzent może kwalifikować tekst jako gotowy do przyjęcia do druku, bądź też odrzucić go, albo przyjąć warunkowo, proponując konieczne zmiany, które autor winien wprowadzić. Na podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji. Uwagi recenzentów przekazywane są Autorowi przez Redakcję, z zachowaniem zasady anonimowości. Ankiety recenzji podlegają archiwizacji i mogą zostać udostępnione za zgodą Redaktora Naczelnego. Wszystkie nadesłane artykuły podlegają tej samej procedurze oceny.

W związku z procedurą recenzowania (double blind review process) prosimy o nieujawnianie w tekście tożsamości autora, zarówno przez wskazanie nazwiska, jak odniesienia do własnych prac, afiliacji, itp., w tekście głównym jak i w przypisach. Nazwisko autora, dane kontaktowe, informacje o afiliacji naukowej i stopniach naukowych powinny być zamieszczone na pierwszej, odrębnej stronie. Na pierwszej stronie tekstu artykułu uwidoczniony powinien być tylko tytuł.

Do tekstu należy dołączyć:

 
1. Tytuł i streszczenie artykułu w języku angielskim (do 1000 znaków), zawierające ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy
2. Bibliografię załączniową w porzadku alfabetycznym, zamieszczoną na końcu tekstu
3. Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (ok. 5 słów kluczowych wybranych przez autora/kę)
4. Informację o finansowaniu pracy z grantu lub z innych funduszy (o ile taka sytuacja zachodzi).