Wykorzystanie koncepcji "plain language" w upraszczaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego

Autor

  • Anna Burzyńska-Kamieniecka Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Językoznawstwa Stosowanego, pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław https://orcid.org/0000-0002-5034-806X

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.31

Słowa kluczowe:

prosty język, upraszczanie tekstu, testowanie rozumienia tekstu pisanego, wskaźniki czytelności tekstu, egzaminy certyfikatowe z JPJO

Abstrakt

W artykule pokazano, że zasady tworzenia tekstów zgodnie ze standardem plain language i narzędzia pomiaru ich czytelności mogą znaleźć zastosowanie w procesie adaptowania tekstów służących do testowania znajomości JPJO. Dostosowywanie wykorzystywanych w zadaniach testowych tekstów oryginalnych (autentycznych) do wymogów standardów egzaminacyjnych wymaga ich modyfikacji. Już ze wstępnej analizy przykładowych zadań służących do testowania sprawności czytania na egzaminie certyfikatowym z JPJO wynika, że będące ich podstawą teksty oryginalne poddano transformacjom zgodnym z zasadami plain language. W przygotowaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego można więc posługiwać się schematem upraszczania tekstów opisanym przez badaczy prostej polszczyzny, a w ustalaniu stopnia ich trudności pomocniczo wykorzystywać automatyczne narzędzia pomiaru.

Bibliografia

Angielsko-polsko-słoweński glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej, 2004, Kraków.
Google Scholar

Banach M., 2011, Tekst trudny, czyli jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, „Polonica”, t. 31, s. 27–35.
Google Scholar

Berry K., Lee D., 1982, Readability and the Choice of Textbooks, „Journal of College Science Teaching”, nr 11(3), s. 152–156. http://www.jstor.org/stable/42966403 [10.05.2020].
Google Scholar

Gruszczyński W., Broda B., Nitoń B., Ogrodniczuk M., 2015, W poszukiwaniu metody automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów informacyjnych, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 9–22.
Google Scholar

Iluk J., 2012, Wpływ czytelności tekstów edukacyjnych na efektywność nauczania w warunkach szkolnych, „Kształcenie Językowe”, nr 10(20), s. 73–89.
Google Scholar

Kerr M.,1949, Use of Readability Formulas in Selecting Textbooks, „The Elementary School Journal” l, 49(7), s. 411–414. http://www.jstor.org/stable/998903 [10.05.2020].
Google Scholar

Listy zagadnień kontrolnych do analizy tekstów biegłości językowej, 2004, Kraków.
Google Scholar

Łobos A., 2013, Czytelność tekstu w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki w szkole podstawowej, w: H. Synowiec, M. Kubarek (red.), Odmiany polszczyzny w szkole: teoria i praktyka, Katowice, s. 202–219.
Google Scholar

Markowski A. (red.), 2003, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.
Google Scholar

Matyjaszczyk O., 2018, Prosty język jako narzędzie do adaptacji tekstów na potrzeby nauczania języka polskiego jako obcego – przegląd badań, „Oblicza Komunikacji 11” (w druku).
Google Scholar

Piekot T., Maziarz M., 2014, Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura”, t. 24, s. 307–324.
Google Scholar

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., 2015, Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, w: S. Niebrzegowska Bartmińska, M. Nowosad Bakalarczyk, T. Piekot (red.), Działania na tekście. Przekład – redagowanie– ilustrowanie, Lublin, s. 99–116.
Google Scholar

Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., 2019, Standard plain language w polskiej sferze publicznej, w: M. Zaśko-Zielińska, K. Kredens (red.), Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, Wrocław, s. 197–214.
Google Scholar

Pisarek W., 1966, Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2–3, s. 38–53.
Google Scholar

Pisarek W., 1969, Jak mierzyć zrozumiałość tekstu?, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 35–48.
Google Scholar

Seretny A., 2006, Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, „Ling-Varia”, nr 2(2), s. 87–98.
Google Scholar

Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Zarzeczny G., 2016, Dyskurs glottodydaktyczny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w USA i Wielkiej Brytanii po 1945 r. (niepublikowana rozprawa doktorska), Wrocław.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Burzyńska-Kamieniecka, A. (2020). Wykorzystanie koncepcji "plain language" w upraszczaniu tekstów do testowania znajomości języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 527-542. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.31