Wybrane aspekty pisania w percepcji i doświadczeniach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (na podstawie badania ankietowego)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.12

Słowa kluczowe:

poziom B2, sprawność pisania w języku polskim jako obcym, kompetencje uczących się

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem percepcji pisania w języku polskim jako obcym przez uczących się na poziomie B2 oraz ich doświadczeń związanych z tą sprawnością. Przedstawione w nim zostały wyniki badania ankietowego, w którym uczestniczyło 55 osób uczących się języka polskiego na poziomie średnim ogólnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z ankiety wynika, że większość badanych nie pisze często po polsku poza zajęciami, a najczęściej tworzone przez nich teksty to krótkie komunikaty elektroniczne. Niemal wszyscy ankietowani uznają jednak za ważne dobre opanowanie pisania po polsku, m.in. ze względu na plany zawodowe lub akademickie. Badani – którzy uważają pisanie po polsku za umiarkowanie trudną sprawność – zazwyczaj wskazują na błędy gramatyczne i niewystarczający zasób słownictwa jako trudności napotykane regularnie podczas redakcji tekstów. Artykuł kończy się interpretacją wyników i wnioskami dla dydaktyki, m.in., wskazaniem potrzeby uświadamiania uczącym się znaczenia socjolingwistycznego i pragmatycznego wymiaru tekstów pisanych.

Bibliografia

Chłopek Z., 2018, Metodyka nauczania języka niemieckiego. Podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli, Warszawa.
Google Scholar

Czeniek A., 2010, Sprawność pisania – sprawnością odkrywaną na nowo, w: K. Birecka, K. Taczyńska (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń, s. 15–23.
Google Scholar

Dakowska M., 2001, Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., 2018, Gatunki wypowiedzi w kontekście glottodydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 25, s. 111–122. https://doi.org/10.18778/0860-6587.25.10
Google Scholar

Dunin-Dudkowska A., Maliszewski B., 2018, Jak lepiej (nie) pisać? O błędach popełnianych przez Ukraińców zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, w: A. Krawczuk, I. Bundza (red.), Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, Kijów, s. 354–363.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa.
Google Scholar

Gębal P., 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa.
Google Scholar

Gębal P., Miodunka W., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.
Google Scholar

Grochala B., 2019, O kształtowaniu kompetencji genologicznej w glottodydaktyce, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26, s. 221–229. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.26.15
Google Scholar

Iluk J., 2012, Systematyczne pisanie. Jak wpływa na kompetencję komunikacyjną w języku obcym?, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 17–25.
Google Scholar

Janowska I. i in. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Kraków.
Google Scholar

Komorowska H., 2002, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

Lipińska E., 2016, Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 9–14.
Google Scholar

Lipińska E., 2023, Kształcenie umiejętności pisania w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Łompieś J.B., 2015, Kognitywne procesy tworzenia tekstów pisanych, „Lingwistyka stosowana”, nr 15 (4), s. 61–73.
Google Scholar

Łompieś J.B., 2018, Refleksja metapoznawcza w procesie kształtowania sprawności pisania, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, nr 3 (2), s. 138–161. http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2018.3.2.lompies
Google Scholar

Ostromęcka-Frączak B., 2004, Jak Słowianie mówią po polsku?, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław, s. 29–36.
Google Scholar

Ożóg K., 2011, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów.
Google Scholar

Półtorak, E., 2019, Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego jako drugiego języka obcego, „Rozprawy Społeczne”, nr 13(3), s. 112–126. https://doi.org/10.29316/rs/114825
Google Scholar

Przechodzka G., 2015, Kompetencja językowa polskich maturzystów w świetle wyników matur z lat 2005–2008 i testów certyfikatowych dla poziomu zaawansowanego C2, Lublin.
Google Scholar

Przechodzka G., Hudy V., 2020, Pułapki w aspekcie strukturalnym i językowym wzorców gatunkowych dla Słowian ze Wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 27, s. 209–224. http://dx.doi.org/10.18778/0860-6587.27.11
Google Scholar

Seretny A., 2015, W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego „plateau”, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 89–106.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.
Google Scholar

Seretny A., Lipińska E., 2021, Poziom B2 jako węzłowy etap w osiąganiu biegłości językowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 28, s. 21–46. https://doi.org/10.18778/0860-6587.28.02
Google Scholar

Skudrzyk A., 2005, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice.
Google Scholar

Standardy wymagań egzaminacyjnych, 2016, w: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego, Dz.U. z dnia 20 marca 2016. http://prawo.sejm.gov.pl [04.05.2023].
Google Scholar

Warchala J., Skudrzyk A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice.
Google Scholar

Widdowson H., 1978, Teaching language as communication, Oxford.
Google Scholar

Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2013, Komunikacja internetowa, w: A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), 70 lat współczesnej polszczyzny: zjawiska, procesy, tendencje. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Mazurowi, Lublin, s. 439–461.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Banach, M. (2024). Wybrane aspekty pisania w percepcji i doświadczeniach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (na podstawie badania ankietowego). Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 189–201. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.12 (Original work published 7 grudzień 2023)