Językowy obraz "wolności" w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.24

Słowa kluczowe:

wolność, język wartości, językowy obraz świata, definicja kognitywna, badania ankietowe

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie językowego obrazu wolności w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów uczących się na Wydziale Filologicznym UŁ i analiza zmian zachodzących w sposobie definiowania wspomnianego pojęcia poprzez zestawienie własnych badań z tymi, które w latach 1990 i 2000 przeprowadziła inna badaczka, Irina Lappo (2006). Za materiał badawczy posłużyły ankiety, w których studenci musieli wybrać spośród listy 36 wartości 5 najważniejszych i ponumerować je w skali od 1 do 5 (numer 1 oznacza najważniejszą wartość itd.), napisać własną definicję wartości, uzasadnić, dlaczego wskazana wartość jest dla nich ważna oraz podać synonimy odnoszące się do wybranej wartości. Badanie ilościowe pokazało, jakie wartości są ważne dla młodych ludzi i na ile istotna jest dla nich wolność. Następnie skupiono się na konceptualizacji wspomnianego pojęcia z uwzględnieniem czynników kontekstualnych. Ponieważ sformułowane przez studentów definicje mają charakter tekstów naturalnych, w opisie materiału przyjęto metodę definicji kognitywnej – szczególnie przydatna dla zebranego materiału okazała się ta jej właściwość, która polega na kategorialnym, fasetowym uporządkowaniu zdań definiujących. Wolność okazała się być niezwykle ważną wartością dla młodych ludzi, o czym świadczą badania ilościowe: wśród polskich studentów znalazła się na drugim miejscu (12,41%), zaś ukraińskich – na szóstym (5,19%). W wypowiedziach ukraińskiej młodzieży widoczne są nawiązania do sytuacji wojennej: zarówno w definiowaniu, konotacjach semantycznych, jak również w motywacjach wyboru wartości, co wyraźnie pokazuje, że kształtowanie się znaczenia pojęcia często uzależnione jest od warunków historycznych. Jeśli chodzi o dane statystyczne dotyczące frekwencji kategorii semantycznych: dla osób obu narodowości najważniejsze jest rozumienie wolności jako braku ograniczeń. Polacy najrzadziej utożsamiają analizowaną wartość z wyrażaniem siebie (10%). Z kolei Ukraińcy nie odnieśli wolności do życia w zgodzie ze sobą (0%).

Bibliografia

Abramowicz M., 1993, Wolność, w: J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-Brzozowska (red.), Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, Lublin, s. 147–155.
Google Scholar

Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Bartmiński J., 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
Google Scholar

Berlin I., 1991, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa.
Google Scholar

Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego [on-line], https://sjp.pwn.pl/doroszewski/wolnosc;5517405.html [24.03.2023].
Google Scholar

Fleischer M., 2003, Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, w: J. Bartmiński (red.), Język w kręgu wartości, Lublin, s. 107–143.
Google Scholar

Jedliński R., 2000, Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków.
Google Scholar

Karwatowska M., 2008, Wolność czy samowola? O „wolności” i jej granicach w wypowiedziach uczniów szkół średnich, „Studia Pragmalingwistyczne 5. Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej”, s. 103–116.
Google Scholar

Kominek A., 2018, Językowy obraz wolności w pismach ks. Franciszka Blachnickiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Poznań Linguistic Forum”, nr 35–36, s. 33–43. http://doi.org/10.14746/psj.2018.3
Google Scholar

Lappo I., 2006, Wolność, w: J. Bartmiński (red.), Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin, s. 63–67.
Google Scholar

Majer-Baranowska U., 2004, Dwie koncepcje profilowania pojęć w lingwistyce, „Etnolingwistyka – rozprawy i analizy”, t. 16, s. 85–109.
Google Scholar

Mariański J., 1995, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Lublin.
Google Scholar

Pelcowa H., 2014, Wolność i niepodległość w systemie wartości mieszkańców wsi, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, s. 219–233.
Google Scholar

Pisarek W., 2002, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków.
Google Scholar

Piwowarski W., 1993, ABC katolickiej nauki społecznej. Cz. 1. (Wprowadzenie, podstawy, kierunki), Pelpin.
Google Scholar

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.
Google Scholar

Szymczak M. (red.), 1999, Słownik języka polskiego [SJPSz], Warszawa.
Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.), Wielki słownik języka polskiego, [on-line], https://wsjp.pl/haslo/podglad/5486/wolnosc [24.03.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Sokół-Klein, A. (2024). Językowy obraz "wolności" w wypowiedziach polskich i ukraińskich studentów. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 401–416. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.24 (Original work published 7 grudzień 2023)